Spēļu noteikumi

1. Sporta likmju noteikumi

Lietošanas noteikumi ir sadalīti vispārējos noteikumos un kategoriju noteikumos. Gan uz vispārējiem, gan kategoriju noteikumiem turpmāk tiks attiecināts viens vārds – noteikumi. Ir svarīgi, ka Tu iepazīsties ar šiem noteikumiem. Papildus šiem noteikumi, notikumu/likmju veidu specifiskie noteikumi, kuri ir atrodami notikumu un likmju veidu sadaļās mūsu vietnē, arī ir uzskatāmi, kā daļa no kopējiem noteikumiem.

Šie noteikumi ir daļa no vienošanās starp Tevi un mums. Vispārējie noteikumi attiecas uz šiem noteikumiem.

Pārpratumu vai pretrunu gadījumos starp noteikumu versijām dažādās valodās, latviešu valodas noteikumu versija būs noteicošā.

2. Sporta likmju konta noteikumi

Betsafe patur tiesības jebkurā laikā labot noteikumus. Spēlētāja atbildība ir zināt mūsu noteikumu spēkā esošo versiju un ievērot tos. Veicot likmi spēlētājs apliecina, ka viņš ir izlasījis un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem to pašreizējā redakcijā.

Betsafe patur tiesības atteikt konta atvēršanu, atcelt jebkuru likmi vai likmes daļu bez pienākuma norādīt iemeslu.. Nevienai personai vai mājsaimniecībai nedrīkst būt vairāk par vienu sporta likmju kontu Betsafe. Betsafe patur tiesības slēgt kontus, kas dublējas ar kontiem Betsafe “māsas” kompānijās, ar kurām tiek izmantota kopīga sporta likmju sistēma. Betsafe patur tiesības sekot līdzi, vai Betsafe sistēmā netiek reģistrēti dublējoši konti, un slēgt šādus kontus. Šādos gadījumos visi attiecīgie dati tiks pārnesti uz spēlētāja aktīvāko kontu. Ja tiek konstatēts, ka spēlētājam ir vairāk kā viens konts un tajos ir veiktas identiskas likmes, Betsafe patur tiesības anulēt spēlētājam radušās privilēģijas un atteikties izmaksāt iegūto laimestu vai atcelt visas spēlētāja likmes (arī jau izspēlētās).

Betsafe nepieļauj likmes, ja pastāv aizdomas, ka vairāki spēlētāji varētu būt vienojušies par to veikšanu, vai tās tiek veiktas saskaņoti grupā. Likmes, kas ir veiktas no vairākiem kontiem ar vienādu IP adresi, var tikt kvalificētas kā saskaņotas likmes, arī gadījumā ja nav sasniegti likmju ierobežojumi. Konstatējot saskaņotas likmes, Betsafe patur tiesības slēgt spēlētāja kontu un konfiscēt iegūto laimestu vai atcelt visas spēlētāja likmes (arī jau izspēlētās). Betsafe patur tiesības veikt tiesiskas darbības, ja tiek konstatētas saskaņotas likmes.

Betsafe neuzņemas atbildību par kļūdām likmēs un rezultātos, kas radušās sūtot datus. Betsafe neizskatīs prasības par zaudējumu atlīdzību, ja tie ir radušies no neprecīzas, novēlotas, manipulētas vai ļaunprātīgas datu sūtīšanas internetā vai citu datu sūtīšanas kļūdu rezultātā.

Betsafe pēc saviem ieskatiem ir tiesības izlabot jebkuras acīm redzamas kļūdas un veikt nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu godīgu pakalpojumu sniegšanu tā klientiem. Acīmredzama kļūda var būt jebkura neprecīza informācija par notikumu, kas publicēta vietnē. Piemēram, otrādi publicēts handikaps, nepareizi komandu/dalībnieku nosaukumi vai vārdi, nepareizi sākuma laiki vai citas tehniskas kļūdas.

Tāpat mēs paturam tiesības labot acīmredzamas kļūdas publicētajos likmju koeficientos un/vai pārvērtēt likmju rezultātus arī pēc attiecīgajiem notikumiem – kā arī paziņot, ka likmes tiek atceltas. Klients uzņemas atbildību pārbaudīt, ka tas veic likmes uz pareizām spēlēm un koeficientiem.

Vienā likmju kombinācijā nav iespējams veikt likmes, kuras ir savā starpā saistītas. Šādas likmes var tikt atceltas arī tad, ja notikums ir noslēdzies un tā rezultāts ir zināms.

Klients ir atbildīgs par sava konta un tajā esošās informācijas konfidencialitāti, kā arī pieeju šim kontam. Betsafe neuzņemas atbildību par likmēm, kuras ir veiktas no trešo personu puses, kam kļuvusi pieejama konta informācija, kā arī citiem zaudējumiem, kas radušies dēļ klienta neuzmanīgas rīcības ar konta informāciju.

Klienta pienākumos ietilps ziņot par jebkuru summu, kas ir kļūdaini ieskaitīta viņa kontā. Visi laimesti, kas iegūti šādu kļūdu rezultātā, tiek pasludināti par spēkā neesošiem, neatkarīgi no tā, kādos apstākļos kļūda radusies.

Likme netiek uzskatīta par spēkā esošu, ja tās laiks vai datums vai nepieciešamā personīgā informācija par likmes veicēju iztrūkst sakaru problēmu dēļ. Likme tiek atmaksāta. Likmes, kuras tiek pieņemtas pēc notikuma sākuma, arī tiek paziņotas par spēkā neesošām.

Minimālā likmes summa ir €0,10. Maksimālais klienta laimests ir ierobežots individuālām likmēm, dienā un/vai nedēļā. Apskati ierobežojumus zemāk:

ValūtaLikmes laimesta ierobežojumsDienas laimestu ierobežojumsNedēļas laimestu ierobežojums
€ (EUR)100,000250,000500,000


Gadījumā, ja spēlētājs veic vairākas identiskas likmes (t.sk. vienkāršas vai likmju kombinācijas), kuru kopējais laimests pārsniedz laimesta ierobežojumu vienai likmei, Betsafe patur tiesības likmi samazināt, lai tā atbilstu noteiktajiem laimestu ierobežojumiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēta krāpšana vai krāpšanas mēģinājums, veiktās likmes tiks nekavējoties atceltas un klientam tiek atņemtas viņa tiesības.

Netiek pieņemtas likmes no bukmeikeriem un likmju veikšanas aģentiem. Netiek pieļautas likmes uz notikumiem, kuros pats spēlētājs jebkādā veidā ir iesaistīts (piem., kā sportists, īpašnieks, treneris, funkcionārs spēlējošajā klubā u.tml.). Gadījumā, ja šis noteikums tiek pārkāpts, Betsafe patur tiesības laimestu neizmaksāt un likmes atcelt.

Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Betsafe likmju kontā.

Laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties pēc oficiālā notikuma pārstāvja rezultāta paziņojuma. Laimesti no 720 eiro līdz 14300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Ja kāda iemesla dēļ ir noticis notikums, kurš nav skaidri aprakstīts Notikumu/Likmju veidu noteikumos vai Notikumu un Likmju skaidrojumus vietnē, Betsafe patur tiesības izlemt par tā iznākumu pēc saviem ieskatiem. Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski tiešsaistes čatā www.betsafe.lv mājas lapā, uz e-pastu atbalsts@betsafe.lv vai telefoniski uz numuru +371 80005352 līdz 30 dienu laikā pēc spēles sesijas beigām, un tās tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, taču ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

3. Cash Out noteikumi

Mēs pilnīgi pēc saviem ieskatiem varam Tev atļaut saņemt savas iepriekš veiktās likmes atmaksu pirms tam, kad tirgus, kurā Tu izdarīji konkrēto likmi, ir ticis slēgts (Cash Out funkcija).

Cash Out funkcija var būt pieejama noteiktiem pirmsspēles un spēles laika sporta tirgiem, izmantojot tikai internetu, iPhone un Android aplikāciju. Cash Out funkcija var nebūt pieejama vienmēr.

Cash Out funkcija ir pieejama tikai fiksēto koeficientu likmēm.

Cash Out funkcija nav pieejama:

1. bonusa likmēm; vai
2. vairāku likmju kopumam, ja vien katram individuālajam posmam vai notikumam šajā vairāku likmju kopumā nav pieejama Cash Out funkcija.
3. sistēmas likmēm.

Var tikt piedāvāta iepriekš noteikta norēķinu vērtība (Cash Out cena), kas ir atkarīga no veiktajām izvēlēm, izmantotajām cenām un pašreizējā likmes darījuma statusa. Cash Out funkcija var nebūt pieejama tādām pirmsspēles tirgos veiktajām likmēm, kuru notikums vai spēle jau ir sākusies (atrodas spēles norises stadijā). Vairāku likmju kopumā Cash Out funkcija var nebūt pieejama, ja kāda no šī kopuma likmēm ir izdarīta pirmsspēles tirgū un ar šo likmi saistītais notikums vai spēle jau ir sākusies (atrodas spēles norises stadijā).

Mēs pilnīgi pēc saviem ieskatiem varam izlemt pieņemt vai noraidīt Cash Out pieprasījumu. Cash Out pieprasījums var netikt pieņemts tādu iemeslu kā koeficientu maiņas vai tirgus pārtraukšanas (ieskaitot jebkuru vairāku likmju kopuma posmu) dēļ, bet ne tikai. Lai veiktu Cash Out, Tev ir jāizvēlas "Apstiprināt Cash Out" vai "Apstiprināt" (Cash Out pieprasījumu). Tu nevari atcelt Cash Out pieprasījumu pēc tā apstiprināšanas. Ja kāda iemesla dēļ Cash Out pieprasījums netiek pieņemts, tiek parādīts ziņojums, kas Tevi informē par Cash Out pieprasījuma noraidījumu, un Tev var tikt piedāvāta jauna Cash Out cena. Ja Tu neveiksi Cash Out pieprasījumu par jauno piedāvāto Cash Out cenu, tad tiks aprēķināta sākotnējā likme, izmantojot sākotnējos norādījumus un likmes pieņemšanas brīža koeficientus.

Ja Cash Out pieprasījums tiek pieņemts:

1. Tava sākotnējā likme tiek pārtraukta (izmaksāta);
2. mēs Tev samaksājam Cash Out cenu;
3. sākotnējā likme tiek uzskatīta par aprēķinātu, un mums vairs nav nekādu saistību pret Tevi attiecībā uz sākotnējo likmi. Tu nesaņemsi nevienu izmaksu, dividendi vai atmaksu, kas saistīta ar likmi, kurai Tu pieprasīji Cash Out; un
4. notikuma(-u), uz kuru tika izdarīta sākotnējā likme, piepildīšanās vai nepiepildīšanās Tev neradīs nekādas papildu tiesības vai pienākumus.

Cash Out pieprasījuma pieņemšana nav jauna likme - tā ir vienošanās izbeigt sākotnējo likmi agrāk.

Cash Out cenā ir iekļauts Tavas sākotnējās likmes apmērs. Cash Out cena ir neapstrīdama, un tā nepārsniegs sākotnēji paredzamās atdeves vērtību.

Tu nevari pretendēt ne uz vienu akcijas bonusu vai jebkuru citu īpašo piedāvājumu saistībā ar likmēm, kuru Cash Out ir bijis sekmīgs.

Jebkura likme, kurai ir ticis izpildīts Cash Out, netiek uzskatīta par likmi, kas nepieciešama, lai izpildītu apgrozīšanas nosacījumus bonusa likmēm, apbalvojumiem un balvām, vai jebkuram citam uzdevumam, kas jāveic saistībā ar kampaņas vai akcijas piedāvājumu. Gadījumā, ja Cash Out pieprasījums ir pieņemts kļūdas dēļ (ieskaitot gadījumus, kad ir tikusi piedāvāta kļūdaina Cash Out cena) vai saistībā ar Cash Out likmi Tavam kontam ir pievienota nepareiza naudas summa, mēs paturam tiesības pilnīgi pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas kontā tā, lai labotu kļūdu vai nepareizi pievienoto naudas apmēru. Šādi labojumi var ietvert:

1. Cash Out pieprasījuma izpildīšanu par summu, kas ir vienāda ar Cash Out cenu, kas būtu bijusi pieejama kļūdas neesamības gadījumā; vai
2. Cash Out pieprasījumu un aprēķinot likmi atbilstoši sākotnējiem likmes norādījumiem.

Ja šādu labojumu dēļ konts nonāk debeta stāvoklī, mēs trūkstošo summu varam atgūt no Tava konta kā parādu.

Mēs paturam tiesības apturēt, grozīt, ierobežot vai pārtraukt piedāvāt Cash Out funkciju jebkurā laikā, jebkurā tirgū vai jebkuram Klientam, nesniedzot tam iemeslu vai iepriekšēju paziņojumu, pat tad, ja Cash Out funkcija ir tikusi reklamēta kā Klientam pieejama. Mēs neesam atbildīgi par nekādiem zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar Cash Out funkcijas nepieejamību Klientam, pat gadījumos, kad Cash Out funkcija ir tikusi reklamēta kā pieejama konkrētajam notikumam vai konkrētajā laikā.

Mēs paturam tiesības pilnīgi pēc saviem ieskatiem anulēt sākotnējo likmi, kurai tika veikts Cash Out, atteikt likmes Cash Out pieprasījumu vai prasīt atmaksāt jebkādu mūsu samaksātu summu saistībā ar sākotnējo likmi (ieskaitot Cash Out cenu), ja:

1. mums ir pamatotas aizdomas, ka likmi vai Cash Out pieprasījumu ir izdarījusi persona vai personu grupa (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar radiniekiem, organizācijām, bukmeikeriem un to darbiniekiem), kas darbojas kopā ar mērķi mūs apkrāpt; vai
2. sākotnējā likme vai Cash Out pieprasījums tiek izdarīts pēc attiecīgā notikuma noslēgšanās; vai
3. gadījumos, kad mēs esam tiesīgi anulēt sākotnējo likmi vai prasīt atmaksu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Tu atzīsti un pieņem, ka no mums atkarīgu vai neatkarīgu iemeslu dēļ Cash Out funkcijas darbība var būt ierobežota vai aizkavēta un ka mēs nebūsim atbildīgi attiecībā pret nevienu personu par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vai nodarīti saistībā ar zemāk minēto vai tā rezultātā:

1. Cash Out funkcija nav pieejama vai kavējas; un/ vai
2. jebkura Klienta vai trešās puses ar Cash Out funkciju saistīt jebkādu tīšu vai netīšu darbību vai bezdarbību.

Mēs neesam atbildīgi par nekādiem zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar Cash Out funkcijas izmantošanu no Klienta puses vai Cash Out pieprasījuma pieņemšanu vai noraidīšanu no mūsu puses.

Ja Klients ir izdarījis likmi tirgū, kurā nebija pieejama Cash Out funkcija brīdī, kad klients izdarīja attiecīgo likmi, Klients nevar veikt Cash Out pieprasījumu attiecīgajai likmei, pat ja mēs pēc tam padarām Cash Out funkciju pieejamu šajā tirgū.

Rezultātu tablo pakalpojumi un citas trešo pušu nodrošinātas informācijas plūsmas vai statistika tiek piedāvāta tikai kā orientējošs materiāls. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādām likmēm, kurām tiek izmantota Cash Out funkcija, vadoties pēc šajos pakalpojumos piedāvātās informācijas.

4. Likmju konstruktora noteikumi

4.1 FUTBOLS
Likmju konstruktors dod iespēju veikt pirms spēles likmi jebkuram futbola mačam. Šis produkts piedāvā iespēju veidot kombināciju (maks. 6 izvēles) no populārākajiem likmju veidiem. Pievienojot jaunu izvēli, likmes koeficients automātiski tiks aprēķināts vienā likmē. Piemērs: Tiek piedāvāta izvēle pirmo vārtu guvēju, abas komandas gūs vārtus un stūra sitienu skaitu apvienot vienā likmē, kas veido kombinētas likmes koeficienta lielumu.

Visi pārceltie notikumi tiks anulēti, ja tie netiks turpināti 48 stundu laikā pēc spēles sākuma laika.

Likmju konstruktorā (pieejams tikai no mobilajām ierīcēm) veiktās likmes uz futbola koeficientiem attiecas uz 90 nospēlētām minūtēm, kā arī uz kompensācijas minūtēm, ja vien nav specifiski noteikts, ka likme attiecas gan uz kompensācijas laiku, gan pēcspēles 11 m. soda sitienu sēriju. Spēles tiesneši nosaka to, vai spēles ilgums būs 90 minūtes, kā arī to vai tiks aizvadīts kompensācijas laiks un/vai 11 m. soda sitienu sērija.

Ja kāda no izvēlētajām iespējām tiek atcelta, vai likmju kartītē izvēlētai spēlētajs nepiedalās spēlē, tad visa likme tiks atcelta.

Visās ar koeficientiem saistītajās kļūdās, mēs paturam iespēju atcelt, likmes, kas veiktas uz kļūdainiem koeficientiem.

Ja notikums tiek atcelts, visas likmes, kurās rezultāts jau ir noskaidrots iepriekš – piemēram, puslaika vai pirmā vārtu guvēja likme – tiks aprēķinātas un saglabātas.


Tipveida likmju aprēķināšanas noteikumi

Kas uzvarēs?

Tiek veikta likme uz mača rezultātu pēc nospēlētām 90 minūtēm, kā arī kompensācijas laiku. Tas nozīmē – uz komandu A, neizšķirtu, uz komandu B.

Kas gūs vārtus?

Tiek veikta likme uz to, vai izvēlētais spēlētājs gūs vārtus nospēlētu 90 minūšu laikā, ieskaitot kompensācijas laiku.
• Sitiens savos vārtos netiek skaitīts.
• Apstādinātos mačos, ja vārti gūti pirms spēles pārtraukšanas, jebkurš spēlētājs, kas gūst vārtus tiek aprēķināts, kā likmes uzvarētājs.
• Ja izvēlētais spēlētājs nepiedalās spēlē, likmes uz šo spēlētāju tiks atceltas. Ja spēlētājs piedalās spēlē kaut uz mirkli, likmes tiks izmaksātas.

Kam tiks parādīta kartīte?
Tiek veikta likme uz to, vai izvēlētajam spēlētājam spēles laikā tiks parādīta dzeltenā/sarkanā kartīte (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku)
• Ja izvēlētais spēlētājs nepiedalās spēlē, likmes uz šo spēlētāju tiks atceltas
• Tikai kartiņas, kas parādītas uz laukuma esošiem spēlētājiem spēles laikā (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku) tiks uzskaitītas (kartiņas parādītas treneriem, personālam, rezerves spēlētājiem uz soliņa netiks skaitītas).

Cik daudz stūra sitienu?

Tiek veikta likme uz izvēlētā skaita virs vai zem stūra sitienu skaitu mačā (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Tikai izpildītie stūra sitieni tiks skaitīti. Ja stūra sitiens tiek atkārtoti izpildīts, tas netiek skaitīts atkārtoti.

Cik daudz būs kartīšu punkti?
Tiek veikta likme uz izvēlētā skaita virs vai zem ierakstīto punktu skaitu mačā (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Dzeltenā kartīte = 10 un Sarkanā kartīte = 25. Ja spēlētājam tiek parādītas 2 dzeltenās kartītes, kas pārtop sarkanajā, tad spēlētājs saņem 35 ierakstītos punktus.
• Papildlaiks netiek skaitīts, netiek skaitītas kartītes arī, kas tiek parādītas pēc spēles noslēguma svilpes.
• Tikai kartītes, kas parādītas uz laukuma esošiem spēlētājiem spēles laikā tiks uzskatītas. Kartiņas parādītas treneriem, personālam, rezerves spēlētājiem uz soliņa netiks skaitītas.

Vai abas komandas gūs vārtus?
Tiek veikta likme uz to, vai abas komandas spēles laikā gūs pa vieniem vārtiem katra (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).

Kāds būs spēles rezultāts?

Tiek veikta likme to, kāds būs spēles rezultāts mačam noslēdzoties. (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).

Cik vārtu tiks gūti?

Tiek veikta likme uz to, cik vārtu tiks gūti mačam noslēdzoties (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Vai vārtu skaits būs virs vai zem izvēlētā skaita.
• Cik vārtu tieši tiks gūts mača laikā. Piem., nav vārtu, tieši 1 vārti utml.

Kas vēl notiks?

Tiek veikta likme uz to, vai norādītās lietas būs notikušas mačam noslēdzoties (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā tiks piešķirts 11 m. soda sitiens
• Mača laikā tiks aizsists garām 11 m. soda sitiens. Tiek skaitīts jebkurš 11 m. soda sitiens, kas nerezultējas vārtu guvumā. Aizsisti garām soda sitieni, kuri jāizpilda atkārtoti, netiek skaitīti. Tikai pilnībā izpildīts soda sitiens tiek uzskatīts par notikušu (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā tiks gūti vārti ar 11 m. soda sitienu (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā tiks gūti vārti ar brīvsitienu. Likmes iekļaujot vārtus no brīvsitiena tiks uzskatītas par notikušām, ja vārti gūti tieši, no brīvsitiena. 11 m. soda sitieni netiek skaitīti.
• Spēlētājs tiek noraidīts spēles laikā. Tikai tās kartītes, kas attiecinātas uz aktīvu spēlētāju laukumā tiks skaitītas. Visas kartītes, kas parādītas pēc mača gala svilpes, netiks skaitītas. Par noraidītu spēlētāju tiek uzskatīts jebkurš aktīvs spēlētājs, kas saņēmis sarkano kartīti, neatkarīgi no tā vai tā ir uzreiz saņemta sarkanā kartīte, vai tās ir 2 dzeltenās kartītes, kam seko sarkanā.
• Bumba skar vārtu konstrukciju aktīvas spēles laikā.

Cik komandas vārti tiks gūti?

Likme tiek veikta uz to, cik vārtus gūs izvēlētā komanda mačam noslēdzoties (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Vai komandas vārtu skaits būs virs vai zem izvēlētā skaita.
• Cik komandas vārtu tieši tiks gūts mača laikā. Piem., nav vārtu, tieši 1 vārti utml.
Ar cik lielu vārtu pārsvaru komanda uzvarēs?
Likme tiek veikta uz to, ar kādu vārtu pārsvaru izvēlētā komanda uzvarēs mačam noslēdzoties (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).

Cik daudz būs komandas ierakstītie punkti?
Likme tiek veikta uz komandas/komandu virs vai zem ierakstīto punktu skaitu mačā (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Dzeltenā kartīte = 10 un Sarkanā kartīte = 25. Ja spēlētājam tiek parādītas 2 dzeltenās kartītes, kas pārtop sarkanajā, tad spēlētājs saņem 35 ierakstītos punktus.
• Papildlaiks netiek skaitīts, netiek skaitītas kartītes arī, kas tiek parādītas pēc spēles noslēguma svilpes.
• Tikai kartītes, kas parādītas uz laukuma esošiem spēlētājiem spēles laikā tiks uzskatītas. Kartiņas parādītas treneriem, personālam, rezerves spēlētājiem uz soliņa netiks skaitītas.

Cik daudz būs komandas stūra sitienu?
Likme tiek veikta uz izvēlētās komandas/komandu virs vai zem stūra sitienu skaitu mačā (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Tikai izpildītie stūra sitieni tiks skaitīti. Ja stūra sitiens tiek atkārtoti izpildīts, tas netiek skaitīts atkārtoti.

Kas vēl notiks ar komandām?
Likme tiek veikta uz to, vai norādītās lietas būs notikušas ar komandām mačam noslēdzoties (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā jūsu izvēlētajai komanadai tiks piešķirts 11 m. soda sitiens
• Mača laikā jūsu izvēlētajā komanda aizsitīs garām 11 m. soda sitienu. Tiek skaitīts jebkurš 11 m. soda sitiens, kas nerezultējas vārtu guvumā. Aizsisti garām soda sitieni, kuri jāizpilda atkārtoti, netiek skaitīti. Tikai pilnībā izpildīts soda sitiens tiek uzskatīts par notikušu (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā jūsu izvēlētā komanda gūs vārtus ar 11 m. soda sitienu (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku).
• Mača laikā jūsu izvēlētā komanda gūs vārtus ar brīvsitienu. Likmes iekļaujot vārtus no brīvsitiena tiks uzskatītas par notikušām, ja vārti gūti tieši, no brīvsitiena. 11 m. soda sitieni netiek skaitīti.
• Spēlētājs jūsu izvēlētajā komandā tiek noraidīts spēles laikā. Tikai tās kartītes, kas attiecinātas uz aktīvu spēlētāju laukumā tiks skaitītas. Visas kartītes, kas parādītas pēc mača gala svilpes, netiks skaitītas. Par noraidītu spēlētāju tiek uzskatīts jebkurš aktīvs spēlētājs, kas saņēmis sarkano kartīti, neatkarīgi no tā vai tā ir uzreiz saņemta sarkanā kartīte, vai tās ir 2 dzeltenās kartītes, kam seko sarkanā.
• Bumba skar vārtu konstrukciju aktīvas spēles laikā.

Kurš spēlētājs gūs pirmos vārtus?

Likme tiek veikta uz to, vai izvēlētais spēlētājs gūs pirmos/pēdējos vārtus nospēlētu 90 minūšu laikā, ieskaitot kompensācijas laiku.
• Likmes tiks aprēķinātas ņemot vērā, kurš spēlētājs savās komandās būs guvis pirmos/pēdējos vārtus mačā..
• Savos vārtos – sitiens savos vārtos netiek skaitīts. Piemēram, ja likme veikta uz spēlētaju, kas gūs pirmos spēles vārtus un pirmie vārti ir vārti savos vārtos, tad likme tiks aprēķināta ņemot vērā to, kas gūs nākamos vārtus, Ja jūsu izvēlētais spēlētājs gūst 2. vārtus, tad jūsu likme tiek aprēķināta, kā uzvarēta. Ja vārtus gūst kāds cits spēlētājs, tad likme ir zaudēta.
• Ja izvēlētais spēlētājs nepiedalās spēlē pirmo vārtu gūšanas brīdī, likmes uz šo spēlētāju tiks atceltas.
• Ja jūsu izvēlētais spēlētājs ir piedalījies spēlē, bet nav guvis vārtus, likme tiks aprēķināta, kā zaudēta.

Kādā veidā spēlētājs gūs vārtus?

Likme tiek veikta uz to, kādā veidā izvēlētais spēlētājs gūs vārtus nospēlētu 90 minūšu laikā, ieskaitot kompensācijas laiku un ņemot vērā piedāvātos variantus (autogoli – goli savos vārtos netiek skaitīti).
• Ar galvu – izvēlētais spēlētājs gūs vārtus, kas klasificēti, kā gūti ar galvu vai plecu, neskatoties, vai tas darīts apzināti, vai nē.
• Brīvsitiens – izvēlētais spēlētājs gūst vārtus savai komandai tieši no brīvsitiena.
• Ārpus soda laukuma – izvēlētais spēlētājs gūst vārtus esot ārpus 16.5 m soda laukuma
• 11 m soda sitiens – izvēlētais spēlētājs gūst vārtus savai komandai ar 11 m. soda sitienu.
NB: Visas apšaubāmās vārtu gūšanas situācijas tiks aprēķinātas pēc atbildīgās līgas vai sacensību organizētāju pieņemtā lēmuma.

Kam tiks parādītas kartītes, kurš tiks noraidīts?

Likme tiek veikta uz to, vai izvēlētajam spēlētājam (kartītes likmju sadaļai) spēles laikā tiks parādīta dzeltenā/sarkanā kartīte (90 minūtes, ieskaitot kompensācijas laiku)

Likme tiek veikta uz to, vai izvēlētajam spēlētājam (noraidīšanas likmju sadaļai) tiks parādīta sarkanā kartīte mača laikā. Tikai tās kartītes, kas attiecinātas uz aktīvu spēlētāju laukumā tiks skaitītas. Visas kartītes, kas parādītas pēc mača gala svilpes, netiks skaitītas. Par noraidītu spēlētāju tiek uzskatīts jebkurš aktīvs spēlētājs, kas saņēmis sarkano kartīti, neatkarīgi no tā vai tā ir uzreiz saņemta sarkanā kartīte, vai tās ir 2 dzeltenās kartītes, kam seko sarkanā.
• Kartītes, kas parādītas pirms spēles sākuma, puslaika pārtraukumā vai pēc pilna nospēlēta laika netiks skaitītas.
• Kartītes, kas parādītas spēlētājiem vai personālam, kas nav uz laukuma aktīvie 22 esošie spēlētāji, netiks skaitītas.

4.2 AMERIKĀŅU FUTBOLS

4.2.1 Tālāk ir sīki aprakstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek noteiktas visas vienspēļu un vienas spēles vairākas Likmju konstruktora NFL likmes.

Likmju konstruktora likme ir kopējā likme, kas sastāv no vairākām izvēlēm. Jebkura atsauce uz “likmi” šajā dokumentā attiecas uz visu Likmju konstruktora likmju kartītes saturu. Jebkura atsauce uz “izvēli” attiecas uz vienu izvēli attiecīgās likmes ietvaros.

Izvēles un likmes rezultāti
Lai likme tiktu uzskatīta par uzvarētu, visām NFL Likmju konstruktora izvēlēm ir jāuzvar (bez vienāda punktu skaita vai neizšķirta). Izvēle, kas neuzvar, ja vien nav citādi skaidri norādīts šajā dokumentā, tiek aprēķināta kā zaudēta.

Piemēram, likme uz spēles uzvarētāju tiek aprēķināta kā zaudēta, ja pēc papildlaika abām komandām ir vienāds rezultāts (neizšķirts vai vienāds punktu skaits), pat ja šāda likme Likmju konstruktorā netika piedāvāta. Līdzīgi, izvēle "Sasniegt X", kurā neviena komanda nesasniedz izvēlēto punktu skaitu, tiek aprēķināta kā zaudēta, neatkarīgi no tā, vai izvēle "neviena no komandām nesasniegs X" bija pieejama kā alternatīva izvēle. Ja ceturtdaļa, puslaiks vai spēle beidzas bez punktiem, tad izvēle par piezemējumu vai punktu guvumu šajā periodā (piemēram, “Spēlētājs, kurš gūs punktus 1. puslaikā ar piezemējumu”) tiek aprēķināta kā zaudēta.

Ja vēl kāda izvēle jebkurā likmē tiek atcelta tādēļ, ka attiecīgais(-ie) spēlētājs(-i) nepiedalās spēlē (saskaņā ar 4. sadaļu), tiek atcelta visa likme. Izvēles, kas atceltas citu iemeslu dēļ (parasti spēles pamešana vai atlikšana), tiek aprēķinātas saskaņā ar šī dokumenta 6. sadaļā izklāstītajiem noteikumiem.

Papildlaiks
Visas NFL spēles tiek aprēķinātas pēc oficiāli paziņotā rezultāta, ieskaitot jebkuru papildlaiku.

Puslaika/ ceturtdaļas tirgi
Visas puslaika un ceturtdaļas tirgu izvēles ietver papildlaiku, ja tāds notiek. Piemēram, izvēlē par kopējo otrā puslaika punktu skaitu būtu iekļauti gan otrajā puslaikā, gan papildlaikā iegūtie punkti.

Spēlētāju īpašās likmes
Visas izvēles par spēlētāju tiek uzskatītas par spēkā esošām, ja spēlētājs piedalās spēlē jebkurā attiecīgās spēles brīdī, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā izvēle attiecas uz kādu konkrētu spēles periodu. Ja spēlētājs spēles laikā neuzsāk spēli, tad ar šo spēlētāju saistītās izvēles tiek atceltas. Piemēram, izvēle par konkrēta spēlētāja iegūtu piezemējumu otrajā puslaikā būtu aktīva (un tāpēc tiktu aprēķināta kā zaudēta), ja šis spēlētājs piedalītos spēles pirmajā puslaikā, gūtu savainojumu un neatgrieztos spēlē (neskatoties uz to, ka otrajā puslaikā viņš vispār nav bijis laukumā). Tomēr, ja šis spēlētājs tiktu savainots neilgi pirms spēles sākuma un spēlē nepiedalītos, izvēle un, līdz ar to arī likme, tiktu atcelta.

Atliktas spēles
Ja spēle tiek atlikta vai nepabeigta, visas likmes paliek spēkā, ja spēle pēc tam tiek atsākta vai izspēlēta tajā pašā NFL kalendāra nedēļā, kurā sākotnēji bija plānots tās sākuma laiks. Visas likmes, kas veiktas uz spēlēm, kuras ir atliktas un sākas ārpus to sākotnēji noteiktās kalendāra nedēļas, tiek atceltas, un likmes atmaksātas.

Nepabeigtas spēles
Ja spēle netiek pabeigta, uz to attiecas tas pats kalendāra nedēļas noteikums, kas uz atliktajām spēlēm. Ja tā tiek apturēta spēles laikā un pēc tam tiek atsākta un pabeigta tajā pašā kalendāra nedēļā, saskaņā ar 5. sadaļu visas likmes paliek spēkā. Ja spēle tiek apturēta pēc sākuma, taču tā netiek atsākta un pabeigta tajā pašā kalendāra nedēļā, tiek piemēroti tālāk norādītie noteikumi.

1. Likmju konstruktora likme tiek atcelta, ja tajā ir iekļauta vismaz viena izvēle, kurā ir iesaistīts spēlētājs, kurš vēl nav bijis laukumā vismaz vienā izspēlē. Visi tālāk izklāstītie noteikumi tiek piemēroti, ievērojot un balstoties uz šo noteikumu.
2. Ja katra Likmju konstruktora izvēle jau ir uzvarēta, turklāt spēles nepabeigšanas fakts neietekmē katras izvēles iznākumu, kopējā likme tiek uzskatīta par uzvarētu. Piemēram, divu izvēļu likme, kas ietver sevī izvēli par kopējo punktu skaitu un noteiktu spēlētāju, kurš gūst piezemējumu, spēlē, kurā ir sasniegti nepieciešamie punkti un spēlētājs guva piezemējumu (pirms spēle tika pārtraukta), tiek uzskatīta par uzvarētu. Šajā gadījumā spēles nepabeigšana neietekmē nevienu izvēli. Tas gan neattiecas uz izvēli zem punktu kopsummas, kad spēle tiek pārtraukta, kamēr kopējais punktu skaits joprojām ir mazāks par izvēlēto skaitu, jo spēles nepabeigšana šo rezultātu ietekmē.
3. Ja viena Likmju konstruktora izvēle ir zaudējusi un pēc tam spēle netiek pabeigta, likme tiek uzskatīta par zaudētu, neatkarīgi no spēles nepabeigšanas fakta. Piemēram, likme, kas ietver izvēli par komandu, kas pirmā gūst punktus, spēlē, kurā cita komanda guva punktus pirmā un pēc tam spēle tiek nepabeigta, tiek uzskatīta par zaudētu. Šajā gadījumā likme jau bija zaudēta, un tās iznākumu nekādi nevarēja ietekmēt tas, vai spēle pēc tam tika pabeigta vai nē.
4. Ja likmes ietvaros nav zaudētu izvēļu un ir vismaz viena atcelta izvēle spēles nepabeigšanas brīdī, likme tiek uzskatīta par atceltu. Šis noteikums attiecas uz gadījumiem, kad viena vai vairākas izvēles joprojām nav noteiktas spēles nepabeigšanas dēļ un, iespējams, būtu uzvarējušas vai zaudējušas, ja spēle būtu pabeigta, kā plānots. Piemēram, likme, kurā ir izvēle par virs konkrētā kopējā punktu skaita, spēlē, kas nav pabeigta, kamēr kopējais punktu skaits joprojām ir mazāks par nepieciešamo, tiek uzskatīta par atceltu. Šajā gadījumā kopējo punktu izvēle vēl nebija noteikta un, iespējams, būtu uzvarējusi vai zaudējusi likmi spēles nepabeigšanas dēļ, tāpēc likme tiek atcelta.

Norises vietas maiņas
Ja izziņotā spēles norises vieta tiek mainīta, visas likmes uz šo spēli tiks atceltas.

4.2.2 Tālāk ir sīki aprakstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek noteiktas visas vienspēļu un vienas spēles vairākas Likmju konstruktora NCAAF likmes.

Likmju konstruktora likme ir kopējā likme, kas sastāv no vairākām izvēlēm. Jebkura atsauce uz “likmi” šajā dokumentā attiecas uz visu Likmju konstruktora likmju kartītes saturu. Jebkura atsauce uz “izvēli” attiecas uz vienu izvēli attiecīgās likmes ietvaros.

Izvēles un likmes rezultāti
Lai likme tiktu uzskatīta par uzvarētu, visām NCAAF Likmju konstruktora izvēlēm ir jāuzvar (bez vienāda punktu skaita vai neizšķirta). Izvēle, kas neuzvar, ja vien nav citādi skaidri norādīts šajā dokumentā, tiek aprēķināta kā zaudēta.

Piemēram, izvēle "Sasniegt X", kurā neviena komanda nesasniedz izvēlēto punktu skaitu, tiek aprēķināta kā zaudēta, neatkarīgi no tā, vai izvēle "neviena no komandām nesasniegs X" bija pieejama kā alternatīva izvēle. Ja ceturtdaļa, puslaiks vai spēle beidzas bez punktiem, tad izvēle par piezemējumu vai punktu guvumu šajā periodā (piemēram, “Spēlētājs, kurš gūs punktus 1. puslaikā ar piezemējumu”) tiek aprēķināta kā zaudēta.
Ja vēl kāda izvēle jebkurā likmē tiek atcelta tādēļ, ka attiecīgais(-ie) spēlētājs(-i) nepiedalās spēlē (saskaņā ar 4. sadaļu), tiek atcelta visa likme. Izvēles, kas atceltas citu iemeslu dēļ (parasti spēles pamešana vai atlikšana), tiek aprēķinātas saskaņā ar šī dokumenta 6. sadaļā izklāstītajiem noteikumiem.

Papildlaiks
Visas NCAAF spēles tiek aprēķinātas pēc oficiāli paziņotā rezultāta, ieskaitot jebkuru pagarinājumu.
Puslaika/ ceturtdaļas tirgi
Visas puslaika un ceturtdaļas tirgu izvēles ietver papildlaiku, ja tāds notiek. Piemēram, izvēlē par kopējo otrā puslaika punktu skaitu būtu iekļauti gan otrajā puslaikā, gan papildlaikā iegūtie punkti.

Spēlētāju īpašās likmes
Visas izvēles par spēlētāju tiek uzskatītas par spēkā esošām, ja spēlētājs piedalās spēlē jebkurā attiecīgās spēles brīdī, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā izvēle attiecas uz kādu konkrētu spēles periodu. Ja spēlētājs spēles laikā neuzsāk spēli, tad ar šo spēlētāju saistītās izvēles tiek atceltas. Piemēram, izvēle par konkrēta spēlētāja iegūtu piezemējumu otrajā puslaikā būtu aktīva (un tāpēc tiktu aprēķināta kā zaudēta), ja šis spēlētājs piedalītos spēles pirmajā puslaikā, gūtu savainojumu un neatgrieztos spēlē (neskatoties uz to, ka otrajā puslaikā viņš vispār nav bijis laukumā). Tomēr, ja šis spēlētājs tiktu savainots neilgi pirms spēles sākuma un spēlē nepiedalītos, izvēle un, līdz ar to arī likme, tiktu atcelta.

Atliktas spēles
Ja spēle tiek atlikta vai nepabeigta, visas likmes paliek spēkā, ja spēle pēc tam tiek atsākta vai izspēlēta tajā pašā NCAAF kalendāra nedēļā, kurā sākotnēji bija plānots tās sākuma laiks. Visas likmes, kas veiktas uz spēlēm, kuras ir atliktas un sākas ārpus to sākotnēji noteiktās kalendāra nedēļas, tiek atceltas, un likmes atmaksātas.

Nepabeigtas spēles
Ja spēle netiek pabeigta, uz to attiecas tas pats kalendāra nedēļas noteikums, kas uz atliktajām spēlēm. Ja tā tiek apturēta spēles laikā un pēc tam tiek atsākta un pabeigta tajā pašā kalendāra nedēļā, saskaņā ar 5. sadaļu visas likmes paliek spēkā. Ja spēle tiek apturēta pēc sākuma, taču tā netiek atsākta un pabeigta tajā pašā kalendāra nedēļā, tiek piemēroti tālāk norādītie noteikumi.

1. Likmju konstruktora likme tiek atcelta, ja tajā ir iekļauta vismaz viena izvēle, kurā ir iesaistīts spēlētājs, kurš vēl nav bijis laukumā vismaz vienā izspēlē. Visi tālāk izklāstītie noteikumi tiek piemēroti, ievērojot un balstoties uz šo noteikumu.
2. Ja katra Likmju konstruktora izvēle jau ir uzvarēta, turklāt spēles nepabeigšanas fakts neietekmē katras izvēles iznākumu, kopējā likme tiek uzskatīta par uzvarētu. Piemēram, divu izvēļu likme, kas ietver sevī izvēli par kopējo punktu skaitu un noteiktu spēlētāju, kurš gūst piezemējumu, spēlē, kurā ir sasniegti nepieciešamie punkti un spēlētājs guva piezemējumu (pirms spēle tika nepabeigta), tiek uzskatīta par uzvarētu. Šajā gadījumā spēles nepabeigšana neietekmē nevienu izvēli. Tas gan neattiecas uz izvēli zem punktu kopsummas, kad spēle tiek pārtraukta, kamēr kopējais punktu skaits joprojām ir mazāks par izvēlēto skaitu, jo spēles nepabeigšana šo rezultātu ietekmē.
3. Ja viena Likmju konstruktora izvēle ir zaudējusi un pēc tam spēle netiek pabeigta, likme tiek uzskatīta par zaudētu, neatkarīgi no spēles nepabeigšanas fakta. Piemēram, likme, kas ietver izvēli par komandu, kas pirmā gūst punktus, spēlē, kurā cita komanda guva punktus pirmā un pēc tam spēle tiek nepabeigta, tiek uzskatīta par zaudētu. Šajā gadījumā likme jau bija zaudēta, un tās iznākumu nekādi nevarēja ietekmēt tas, vai spēle pēc tam tika pabeigta vai nē.
4. Ja likmes ietvaros nav zaudētu izvēļu un ir vismaz viena atcelta izvēle spēles nepabeigšanas brīdī, likme tiek uzskatīta par atceltu. Šis noteikums attiecas uz gadījumiem, kad viena vai vairākas izvēles joprojām nav noteiktas spēles nepabeigšanas dēļ un, iespējams, būtu uzvarējušas vai zaudējušas, ja spēle būtu pabeigta, kā plānots. Piemēram, likme, kurā ir izvēle par virs konkrētā kopējā punktu skaita, spēlē, kas nav pabeigta, kamēr kopējais punktu skaits joprojām ir mazāks par nepieciešamo, tiek uzskatīta par atceltu. Šajā gadījumā kopējo punktu izvēle vēl nebija noteikta un, iespējams, būtu uzvarējusi vai zaudējusi likmi spēles nepabeigšanas dēļ, tāpēc likme tiek atcelta.

Norises vietas maiņas
Ja izziņotā spēles norises vieta tiek mainīta, visas likmes uz šo spēli tiks atceltas.


4.3 BASKETBOLS
Bet Builder SGM likme ir kopējā likme, kas sastāv no visām izvēlētajām atlasēm. Jebkura atsauce uz "likmi" šajā dokumentā attiecas uz visu Bet Builder likmju kartīti. Jebkura atsauce uz "atlasi" attiecas uz vienu atlasi attiecīgās likmes ietvaros.

Atlases un likmes rezultāti
Lai likme tiktu uzskatīta par uzvarētāju, visām basketbola SGM atlasēm ir jāuzvar (nav vienādu punktu skaitu, neizšķirtu iznākumu vai atbalstu). Atlase, kas neuzvar, ja vien nav citādi skaidri norādīts šajā dokumentā, tiks atzīta par zaudētāju. Ja viena vai vairākas atlases jebkurā likmē tiek anulētas jebkāda iemesla dēļ (piemēram, ja atlasītais spēlētājs nepiedalās mačā (skatīt 4. sadaļu)), visa likme tiks anulēta.

Piemēram, atlases par komandas uzvaru mačā, kurā pēc pagarinājuma (vai parastajā spēles laikā, ja pagarinājums netiek spēlēts) rezultāts ir neizšķirts, pat tad, ja BetBuilder, iespējams, nepiedāvāja neizšķirtas spēles iznākumu, tiks atzītas par zaudētājām. Tas neattieksies uz NBA vai NBL spēlēm, jo tās spēlē atkārtotus pagarinājumus, līdz viena no komandām uzvar, taču šis nosacījums, iespējams, var attiekties uz citām basketbola līgām vai sacensībām atbilstoši to individuālajiem sacensību noteikumiem. Līdzīgi, atlase "Sasniegt X", kurā neviena komanda neiegūst atlasīto punktu skaitu, tiks atzīta par zaudētāju, neatkarīgi no tā, vai atlase "neviena no komandām nesasniegs X" bija pieejama kā alternatīva izvēle.

Pagarinājums
Visas basketbola spēles tiks izšķirtas pēc oficiāli paziņotā rezultāta, ieskaitot jebkuru pagarinājumu.

Otrā puslaika/ceturtās ceturtdaļas tirgi
Visas otrā puslaika un ceturtās ceturtdaļas tirgu atlases ietver pagarinājumu periodus, ja tādi tiek piemēroti. Piemēram, atlasē par kopējo otrā puslaika punktu skaitu tiek iekļauti gan otrajā puslaikā, gan pagarinājumā, ja tāds tiek piemērots, gūtie punkti.

Ar spēlētāju saistīti tirgi
Visas atlases par spēlētāju tiks uzskatītas par aktīvām, ja spēlētājs iznāk uz laukuma kā aktīvs spēlētājs jebkurā attiecīgā mača brīdī, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā atlase attiecas uz konkrētu mača periodu. Ja spēlētājs mača laikā nevienā brīdī neiznāk uz laukuma, ar šo spēlētāju saistītās atlases tiks anulētas. Piemēram, konkrēta spēlētāja atlase otrajā puslaikā gūt 10,5+ punktus būtu aktīva (un tāpēc tiktu atzīta par zaudētāju), ja šis spēlētājs piedalītos pirmajās divās mača minūtēs, gūtu traumu un neatgrieztos spēlē, neskatoties uz to, ka otrajā puslaikā viņš vispār nebija laukumā. Tomēr, ja šis spēlētājs gūtu traumu neilgi pirms spēles sākuma, tiktu izņemts no sākuma sastāva (jeb noņemts no soliņa) un nevienā brīdī neizietu uz laukuma, atlase un, līdz ar to arī likme, tiktu anulēta.

Atlikti un nepabeigti mači
Ja mačs tiek atlikts vai netiek pabeigts un pēc tam tiek atsākts vai izspēlēts nākamo 24 stundu laikā, skaitot no sākotnējā paredzētā mača sākuma laika, visas likmes paliek spēkā. Visas likmes, kas veiktas uz iesāktajām spēlēm, kas no jauna atsākas vēlāk nekā 24 stundas pēc sākotnējā paredzētā spēles sākuma laika, tiks anulētas. Līdz ko ir pagājušās šīs 24 stundas, visas likmes tiek anulētas un atmaksātas.

Pamesti mači
Ja spēle tiek pamesta pirms tās sākuma, uz to attiecas pārcelto spēļu 24 stundu noteikums, kā tas tika aprakstīts iepriekš. Ja spēle tiek pamesta pēc tās sākuma, bet pirms tās paredzētajām beigām, tiek piemēroti šādi noteikumi:

1. SGM būs anulētas, ja tajās ir iekļauta vismaz viena atlase ar tajā iesaistītu spēlētāju, kurš vēl nav bijis laukumā kā aktīvs spēlētājs. Visi tālāk izklāstītie noteikumi tiek piemēroti, ievērojot šo noteikumu un izrietot no tā.
2. Ja katra SGM atlase spēlē jau ir uzvarētāja, turklāt pamešanas fakts neietekmēja katras atlases iznākumu, SGM kopumā tiks uzskatīta par uzvarētāju. Piemēram, divu posmu SGM, kas ietver atlasi par vairāk nekā kopējo punktu skaitu un noteiktu spēlētāju, kurš gūst 10,5+ punktus, spēlē, kurā ir sasniegti nepieciešamie punkti un spēlētājs guva vairāk par 10 punktiem, pirms spēle tika pārtraukta, tiks uzskatīta par uzvarētāju. Šajā gadījumā pamešana neietekmēja nevienu atlasi. Tas neattiecas uz atlasi zem punktu kopsummas, kad spēle tiek pārtraukta, kamēr kopējais punktu skaits joprojām ir mazāks par izvēlēto skaitu, jo pārtraukšana ietekmētu šo rezultātu.
3. Ja viena SGM atlase ir zaudējusi un pēc tam spēle tiek pamesta, SGM tiks uzskatīta par zaudētu, ja neatkarīgi no pamešanas fakta attiecīgā(-ās) atlase(-es) bija neatsaucami pabeigta(-as). Piemēram, SGM, kas ietver atlasi par spēlētāju, kas pirmais gūst punktus, spēlē, kurā cits spēlētājs guva punktus pirmais, un pēc tam spēle tika pamesta, tiks uzskatīta par zaudētāju. Šajā gadījumā likme jau bija zaudējusi, un šo iznākumu nekādi nevarēja ietekmēt tas, vai spēle pēc tam tika vai netika pārtraukta.
4. Ja SGM ietvaros nav zaudētu atlašu un ir vismaz viena anulēta atlase spēles pamešanas brīdī, SGM tiks uzskatīta par anulētu. Šis noteikums attiecas uz gadījumiem, kad viena vai vairākas atlases joprojām nav izšķirtas spēles pamešanas brīdī, un tās ,iespējams, būtu uzvarējušas vai zaudējušas, ja spēle būtu pabeigta kā plānots. Piemēram, SGM, kurā ir atlase par vairāk nekā kopējo punktu skaitu, spēlē, kas tika pamesta brīdī, kad kopējais punktu skaits joprojām bija mazāks par nepieciešamo, tiks uzskatīta par anulētu. Šajā gadījumā kopējo punktu atlase vēl nebija izšķirta un, iespējams, būtu uzvarējusi vai zaudējusi likmi, ja spēle netiktu pamesta, tāpēc šī likme tiks anulēta.

Norises vietas izmaiņas
Ja reklamētā spēles norises vieta tiek mainīta, visas likmes uz šo spēli tiks anulētas.


4.4 Hokejs

Likmju konstruktora likme ir kopējā likme, kas sastāv no vairākām izvēlēm. Jebkura atsauce uz “likmi” šajā dokumentā attiecas uz visu Likmju konstruktora likmju kartītes saturu. Jebkura atsauce uz “izvēli” attiecas uz vienu izvēli attiecīgās likmes ietvaros.

Izvēles un likmes rezultāti

Lai likme tiktu uzskatīta par uzvarētu, visām hokeja Likmju konstruktora izvēlēm ir jāuzvar (bez vienāda punktu skaita vai neizšķirta). Izvēle, kas neuzvar, ja vien nav citādi skaidri norādīts šajā dokumentā, tiek aprēķināta kā zaudēta. Ja viena vai vairākas izvēles jebkurā likmē tiek atceltas jebkāda iemesla dēļ (piemēram, ja izvēlētais spēlētājs nepiedalās spēlē - skatīt sadaļu Spēlētāju īpašās likmes), visa likme tiek atcelta.
Piemēram, izvēle par komandas uzvaru spēlē, kurā pēc pagarinājuma (vai parastajā spēles laikā, ja pagarinājums netiek spēlēts) rezultāts ir neizšķirts, pat tad, ja Likmju konstruktorā šāds spēles iznākums netika piedāvāts, likme tiks aprēķināta kā zaudēta. Tas neattiecas uz NHL spēlēm, jo tajās pēc neizšķirta pagarinājuma tiek veikti pēcspēles metieni (regulārā sezonā) vai spēle tiek pabeigta pēc pagarinājumā iesistiem vārtiem (izslēgšanas spēlēs), taču šis nosacījums, iespējams, var attiekties uz citām hokeja līgām vai sacensībām atbilstoši to individuālajiem sacensību noteikumiem. Līdzīgi, izvēle "Sasniegt X", kurā neviena komanda nesasniedz izvēlēto punktu skaitu, tiek aprēķināta kā zaudēta, neatkarīgi no tā, vai izvēle "neviena no komandām nesasniegs X" bija pieejama kā alternatīva izvēle. Ja periods beidzas bez vārtu guvumiem, vārtu gūšanas izvēles, piemēram, pirmais vai pēdējais vārtu guvējs šajā periodā, tiks aprēķinātas kā zaudētas.

Pagarinājums / pecspēles metieni

Visas hokeja spēles tiek aprēķinātas pēc oficiāli paziņotā rezultāta, ieskaitot jebkuru pagarinājumu un pēcspēles metienus. Pēcspēles metienos gūtie vārti netiek ņemti vērā aprēķināšanas nolūkos. Vārti, kas piešķirti uzvarētāja komandas rezultātam pēcspēles metienos (piemēram, vienīgie vārti spēlē, kas beidzas ar rezultātu 0:0 pēc pagarinājuma un līdz ar to 1:0 pēc pēcspēles metieniem), tiek ņemti vērā kopējā spēles rezultāta un komandas kopējo vārtu izvēles nolūkos, bet netiek piešķirti spēlētājam un netiek ieskaitīti neviena spēlētāja vārtu gūšanas tirgus aprēķinos.

Trešā perioda tirgi

Visas trešā perioda tirgus izvēles ietver pagarinājumu un gūtos vārtus pēcspēles metienos. Piemēram, izvēlē par kopējo trešā perioda laikā gūto vārtu skaitu, tiek iekļauti gan trešajā periodā, gan pagarinājumā vai pēcspēles metienos gūtie vārti.

Spēlētāju īpašās likmes

Visas izvēles par spēlētāju tiek uzskatītas par spēkā esošām, ja spēlētājs iznāk uz laukuma kā aktīvs spēlētājs jebkurā attiecīgās spēles brīdī, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā izvēle attiecas uz konkrētu spēles periodu. Ja spēlētājs spēles laikā nevienā brīdī neiznāk uz laukuma, ar šo spēlētāju saistītās izvēles tiek atceltas. Piemēram, izvēle konkrēta spēlētāja vārtu gūšana trešā perioda laikā, būtu spēkā esoša (un tāpēc tiktu aprēķināta kā zaudēta), ja šis spēlētājs piedalītos pirmajās divās spēles minūtēs, gūtu traumu un neatgrieztos spēlē, neskatoties uz to, ka trešā perioda laikā viņš vispār nebija uz ledus. Tomēr, ja šis spēlētājs gūtu traumu neilgi pirms spēles sākuma, tiktu atsaukts no sākuma sastāva (vai soliņa) un nevienā brīdī neizietu uz ledus, izvēle un, līdz ar to arī likme, tiktu atcelta.

Atliktas spēles

Ja spēle tiek atlikta vai netiek pabeigta, visas likmes paliek spēkā, ja spēle pēc tam tiek atsākta vai izspēlēta nākamo 24 stundu laikā, skaitot no sākotnējā paredzētā spēles sākuma laika. Visas likmes, kas veiktas uz iesāktajām spēlēm, kas no jauna atsākas vēlāk nekā 24 stundas pēc sākotnējā paredzētā spēles sākuma laika, tiek atceltas. Līdz ko ir pagājušās šīs 24 stundas, visas likmes tiek atceltas un atmaksātas.

Nepabeigtas spēles

Ja spēle netiek pabeigta, uz to attiecas tas pats 24 stundu noteikums, kas uz atliktajām spēlēm. Ja spēle tiek pārtraukta pēc tās sākuma un pirms spēles paredzētajām beigām, tiek piemēroti šādi noteikumi:

1. Likmju konstruktora likme tiek atcelta, ja tajā ir iekļauta vismaz viena izvēle, kurā ir iesaistīts spēlētājs, kurš vēl nav bijis laukumā kā aktīvs spēlētājs. Visi tālāk izklāstītie noteikumi tiek piemēroti, ievērojot un balstoties uz šo noteikumu.
2. Ja katra Likmju konstruktora izvēle jau ir uzvarēta, turklāt spēles nepabeigšanas fakts neietekmē katras izvēles iznākumu, kopējā likme tiek uzskatīta par uzvarētu. Piemēram, divu izvēļu likme, kas ietver sevī izvēli par kopējo gūto vārtu skaitu un noteiktu spēlētāju, kurš gūs vārtus, spēlē, kurā ir sasniegts nepieciešamais gūto vārtu skaits un spēlētājs guva vārtus pirms spēle tika pārtraukta, tiek uzskatīta par uzvarētu. Šajā gadījumā spēles nepabeigšana neietekmē nevienu izvēli. Tas gan neattiecas uz izvēli par gūto vārtu skaitu zem, kad spēle tiek pārtraukta, kamēr kopējais gūto vārtu skaits joprojām ir mazāks par izvēlēto skaitu, jo spēles nepabeigšana šo rezultātu ietekmē.
3. Ja viena Likmju konstruktora izvēle ir zaudējusi un pēc tam spēle netiek pabeigta, likme tiek uzskatīta par zaudētu, neatkarīgi no spēles nepabeigšanas fakta. Piemēram, likme, kas ietver izvēli par komandu, kura pirmā gūst vārtus, spēlē, kurā cita komanda guva vārtus pirmā un pēc tam spēle tiek nepabeigta, tiek uzskatīta par zaudētu. Šajā gadījumā likme jau bija zaudēta, un tās iznākumu nekādi nevarēja ietekmēt tas, vai spēle pēc tam tika pabeigta vai nē.
4. Ja likmes ietvaros nav zaudētu izvēļu un ir vismaz viena atcelta izvēle spēles nepabeigšanas brīdī, visa likme tiek uzskatīta par atceltu. Šis noteikums attiecas uz gadījumiem, kad viena vai vairākas izvēles joprojām nav noteiktas spēles nepabeigšanas dēļ un, iespējams, būtu uzvarējušas vai zaudējušas, ja spēle būtu pabeigta, kā plānots. Piemēram, likme, kurā ir izvēle par gūto vārtu skaitu virs, spēlē, kas nav pabeigta, kamēr kopējais gūto vārtu skaits joprojām ir mazāks par nepieciešamo, tiek uzskatīta par atceltu. Šajā gadījumā kopējo punktu izvēle vēl nebija noteikta un, iespējams, būtu uzvarējusi vai zaudējusi likmi spēles nepabeigšanas dēļ, tāpēc likme tiek atcelta.

Norises vietas maiņas

Ja izziņotā spēles norises vieta tiek mainīta, visas likmes uz šo spēli tiks atceltas.

5. Vispārējie sporta likmju noteikumi

Ja vien nav savādāk norādīts skaidrojumos zem notikuma vai notikuma/likmes speciālajos noteikumos vietnē, likmes rezultāta noteikšanai tiek ņemts vērā oficiālā notikuma pārstāvja rezultāta paziņojums, kas ir spēkā plkst. 24:00 notikuma dienā (pēc vietējā laika vietā, kur notikums ir noticis). Diskvalifikācijas vai citas notikuma rezultāta izmaiņas pēc šī laika vairs nav svarīgas un netiks ņemtas vērā likmju rezultātam, ja oficiālie rezultāti jau ir paziņoti.

Betsafe darīs visu, lai reģistrētu notikumu iznākumu pēc iespējas īsākā laikā pēc to noslēgšanās, bet neuzņemsies nekādas garantijas par kavējumiem. Ja likmes rezultāts būs nosakāms jau pirms attiecīgā notikuma beigām, tad likme tiks attiecīgi rezultēta saskaņā ar mūsu noteikumiem, pat tad, ja notikums tiek vēlāk pārtraukts vai nepabeigts, vai notikuma periods tiek saīsināts jebkādu iemeslu dēļ.

Vienmēr aicinām pārbaudīt savu likmi pirms tās apstiprināšanas. Mēs nepieņemam nekādas prasības atcelt kļūdas dēļ veiktas likmes.

Ja novērojamas nesaskaņas starp noteikumiem un citām Klienta līguma daļām, noteikumi darbojas šādā prioritārā kārtībā: (1. ir galvenāks pār 2. un 3. utt.):

1. Notikumu/likmju veidu noteikumi
2. Noteikumi
3. Vispārējie sporta likmju noteikumi

6. Nepabeigtie notikumi

Ja notikums nav noslēdzies, tiek ņemts vērā pārtraukuma brīža rezultāts, ja ir nospēlēts minimālais konkrētā notikuma/spēles laiks/apjoms vai 36 stundu laikā ir pieejams oficiāls rezultāts. Tāpat spēkā paliek visas likmes uz likmju veidiem, kas ir rezultējamas no jau zināmajiem rezultātiem, piemēram, puslaika rezultāts, ja spēle tiek pārtraukta otrajā puslaikā. Visas pārējās likmes tiek atgrieztas spēlētājam ar koeficientu 1,00.

Ja notikums ir pārtraukts un tiek lemts notikumu atsākt no sākuma, visas likmes, kuras liktas pirms spēles, vai tās, kas vēl nav ar noskaidrotu rezultātu pirms atcelšanas laika, tiks atgrieztas spēlētājam ar koeficientu 1,00 neatkarīgi no tā, vai un kad mačs tiks atsākts vai turpināts.

7. Likmju atcelšana

Visas atcelto notikumu likmes tiks atceltas un atgrieztas spēlētājiem. Kombinētās likmes tiks aprēķinātas izslēdzot atcelto likmju notikumus.

8. Izmaiņas notikuma norises vietā

Tikai tad, ja notikuma vieta tiek nomainīta uz iepriekšējās viesu komandas mājas vietu, likmes tiks atceltas. Ja notikums tiek pārcelts uz citu vietu, likmes paliek spēkā. Šis noteikums ir spēkā tikai notikumiem, kur pusēm ir mājas laukums.

9. Neizšķirts

Gadījumā, ja notikumam ir divi vai vairāki uzvarētāji, uzvarētāja likmju koeficienti tiks izdalīti ar uzvarētāju skaitu.

10. Nepiedalīšanās

Ja dalībnieks nav ieradies uz noteiktu notikumu, visas saistītās likmes joprojām ir spēkā, ja vien pats notikums šī iemesla dēļ netiek atcelts. Piemēram, ja Useins Bolts Pasaule čempionātā neierodas uz startu, likmes uz Boltu kā uzvarētāju joprojām ir spēkā.

11. Atliktie notikumi

Likmes uz atceltiem vai pārceltiem notikumiem tiek atceltas, ja tie nav sākušies 12 stundu laikā pēc sākotnēji noteiktā sākuma laika.

12. “LIVE” likmes (likmes notikuma norises laikā)

Betsafe patur tiesības atcelt likmes, kas ir pieņemtas ar nepareizu koeficientu aizkavējušās notikuma pārraides rezultātā, kad kāda komanda ir ieguvusi ievērojamu pārsvaru. Tāpat mums ir tiesības apturēt likmju veikšanu notikuma laikā, ja ir pārtrūkusi notikuma pārraide vai radušās citas tehniskas problēmas, vai arī mums ir radušās aizdomas par krāpniecisku rīcību. Likmju veikšanas termiņa beigas var būt atšķirīgas dažādiem notikumiem. Mēs nepieļausim atkārtotu un apzinātu vēlu likmju veikšanas mēģinājumus, tas tiks uzskatīts par krāpniecību un mēs rīkosimies attiecīgi, lai to novērstu. Mēs neuzņemamies atbildību par drukas, pārraides, novērtēšanas un citām kļūdām. Mēs paturam tiesības pārvērtēt acīm redzamas kļūdas likmju izveidē un/vai rezultāta novērtējumā arī pēc notikuma beigām – kā arī paziņot iesaistītās likmes par atceltām. Betsafe neuzņemas atbildību par “Livescore” rezultāta atspoguļojuma pareizību, statistiku un citiem datiem, kuri tiek nodrošināti “Live” likmju laikā. Vietnē rādītais rezultāts un papildu informācija (piemēram, laiks, spēlētāji) ir paredzēta tikai atsaucei. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti.

Pieņemt koeficientu izmaiņas “Live” likmēm (Likmes notikuma norises laikā)

Kā spēlētājam, Tev ir iespēja pieņemt koeficientu izmaiņas “Live” likmēm, kas padarīs to veikšanu vienkāršāku. Tas ir īpaši ērti, ja tiek veiktas, piemēram, kombinētās “Live” likmes, uz vairāk kā vienu notikumu. Izmantojot šo iespēju, tiek pieņemtas potenciālās izmaiņas likmju koeficientos un likme tiek apstiprināta, pat tad ja likmes pieņemšanas brīdī koeficients ir mainījies. Patreizējais statuss ir atspoguļots likmju kartītes iestatījumu sadaļā, tāpēc noteikti pārbaudi to pirms apstiprināšanas. Lai piekristu visām likmju izmaiņām, kas notiks laika posmā kamēr likme tiek nosūtīta un pieņemta, veic atzīmi “Pieņemt koeficienta maiņu” likmju kartītē sadaļā “Iestatījumi”. Tas var rezultēties kā augstākā, tā zemākā koeficientā. Šī izvēle būs aktīva arī turpmākajām izvēlēm, kamēr netiks veiktas izmaiņas attiecīgajā logā.

13. Likmju formāts

Katram spēlētājam ir iespēja izvēlēties formātu, kādā tiek attēloti likmju koeficienti – decimāldaļas, frakcijas vai amerikāņu formātā. Tiklīdz šī izvēle tiek iestatīta, kad esi iegājis savā kontā, tā saglabājas kā Tava interneta pārlūka iestatījums. Ir svarīgi zināt, ka visus aprēķinus likmju izmaksām sistēma aprēķina, balstoties uz decimāldaļu likmju koeficientiem. Decimāldaļas formāts vienmēr būs vienāds vai lielāks par citiem, kas rezultēsies vienādā vai lielākā likmes izmaksas summā.

14. Uzvarētājs

Ja dalībnieks neuzsāk sacensības vai uzvarētājs nav ticis iekļauts sarakstā, nauda netiek atmaksāta. Uz ieņemamo vietu prognozēm sacensībās neattiecas neizšķirta noteikums, un uzvarētās likmes tiks izmaksātas atbilstoši to koeficientiem pilnā apmērā, neskatoties uz to, vai vairāki uzvarētāji, kā vietu, neizšķirtu rezultātā. Gadījumā, ja ir vairāk nekā viens uzvarētājs uzvarētāja prognozēm vai grupas uzvarētāja prognozēm, tiek piemērots neizšķirta noteikums (7. punkts).

15. Citi

Betsafe patur tiesības pēc saviem ieskatiem paziņot likmi par atceltu, pilnībā vai daļēji, ja ir acīm redzams, ka: notikuma rezultāts kļuvis publiski zināms pirms notikuma beigām; likmes ir piedāvātas, veiktas vai pieņemtas kļūdas dēļ.

16. Kategoriju specifiskie noteikumi

16.1 Kalnu slēpošana
16.2 Loka šaušana
16.3 Amerikāņu futbols
16.4 Vieglatlētika
16.5 Austrāliešu futbols
16.6 Badmintons
16.7 Bendijs
16.8 Beisbols
16.9 Basketbols
16.10 Pludmales futbols
16.11 Pludmales volejbols
16.12 Biatlons
16.13 Bokss
16.14 Kanoe airēšana
16.15 Krikets
16.16 Distanču slēpošana
16.17 Kērlings
16.18 Riteņbraukšana
16.19 Šautriņu mešana
16.20 Daiļlēkšana
16.21 Jāšanas sports
16.22 Paukošana
16.23 Lauka hokejs
16.24 Florbols
16.25 Futbols
16.26 Formula 1
16.27 Futzāls
16.28 Golfs
16.29 Vingrošana
16.30 Handbols
16.31 Hokejs
16.32 Indy Car
16.33 Džudo
16.34 Lakross
16.35 Mixed Martial Arts
16.36 Motocikli
16.37 Motosports
16.38 Ziemeļu divcīņa
16.39 Orientēšanās sports
16.40 Pesäpallo (somu beisbols)
16.41 Pieccīņa
16.42 Biljards
16.43 Rallijs
16.44 Airēšana
16.45 Regbija Savienība
16.46 Regbija līga
16.47 Burāšana
16.48 Šaušana
16.49 Lēkšana ar slēpēm
16.50 Snūkers
16.51 Snovbords
16.52 Ātrslidošana
16.53 Spīdvejs
16.54 Peldēšana
16.55 Teikvando
16.56 Galda teniss
16.57 Teniss
16.58 Rikšošana
16.59 Volejbols
16.60 Ūdenspolo
16.61 Jahtu burāšana
16.62 Ekonomika un politika
16.63 Izklaide
16.64 Pokers
16.65 eSports
16.66 Padel teniss

16.1. Kalnu slēpošana

Slalomā un milzu slalomā jābūt pabeigtiem abiem sacensību nobraucieniem, lai likmes būtu spēkā, un vismaz vienam sportistam jābeidz abi nobraucieni, lai būtu spēkā viens pret vienu (Head-to-head/H2H) likmes. Nobraucienā un Supergigantā abiem slēpotājiem jādodas trasē no starta vārtiem, lai spēkā būtu viens pret vienu likmes. Ja abi sportisti nefinišē, likmes tiek atceltas.

Uzvarētāju likmes: Ja jebkādu iemeslu dēļ dalībnieks neuzsāk dalību sacensībās, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās.

Atliktie notikumi: Visas likmes būs spēkā, ja sacensības tiek pārceltas un nākošo divu dienu laikā notiek tajā pašā norises vietā. Ja sacensības tiek pārceltas uz citu norises vietu, likmes tiks atceltas.

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar oficiālo federāciju (FIS, IBU vai jebkādu citu oficiālo federāciju) paziņotajiem rezultātiem.

16.2. Loka šaušana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.3. Amerikāņu futbols

Visas likmes uz atceltām vai nepabeigtām spēlēm tiks atceltas, ja tās netiks pārcelti un pabeigti tās pašas NFL nedēļas ietvaros. Piemēram, ja spēle, kas sākotnēji ir paredzēts desmitās spēļu nedēļas svētdienā, ir pārcelts uz laiku no pirmdienas līdz trešdienai ieskaitot un tiek pieskaitīts pie desmitās nedēļas, tad likmes būs spēkā. Ja spēle tiek pārcelta uz vēlāku laiku par trešdienu, tad tas tiek pieskaitīts pie citas spēļu nedēļas un likmes tiks atceltas.

Visām spēlēm tiek ņemts vērā arī papildlaiks, ja vien nav norādīts citādi. Lai likmes būtu spēkā, ir jānospēlē vismaz 55 minūtes no spēles. Ja tas nenotiek, likmes tiek atceltas un tām piemēro koeficientu 1,00. Ja spēle noslēdzas neizšķirti arī pēc papildlaika, likmes uz spēles uzvarētāju tiek atceltas un tām piemēro koeficientu 1,00. Visas pārējās likmes tiek izlemtas attiecīgi pēc spēles gala rezultāta.

Likmju uz AFC/NFC konferences uzvarētāju iznākumu nosaka tas, kuras komandas iekļūst Superbowl.

NFL divīziju uzvarētājas tiek noteiktas pēc tā, kuras komandas tiek uzskatītas par divīziju uzvarētājām saskaņā ar NFL.com pēc NFL regulārās sezonas beigām.

Puslaiks/pilns laiks, Rezultatīvākais puslaiks, Rezultatīvākā ceturtdaļa – šo likmju grupu iznākuma noteikšanas gadījumā netiek ņemts vērā papildlaiks.

Vai kāda no komandām veiks trīs bezatbildes rezultatīvas izspēles – prognozē vai kāda no komandām gūs punktus 3 reizes pēc kārtas, bez atbildes. Kā rezultatīvas izspēles tiek ņemtas vērā “safety”, gūti vārti (field goal) un piezemējums (touchdown). PAT (punkts pēc piezemējuma) un divu papildpunktu gūšana netiek ņemta vērā kā atsevišķas rezultatīvas izspēles, jo tās ir turpinājums piezemējumam.

Spēlētāju īpašās likmes

Attiecībā uz visām spēlētāju likmēm visiem minētajiem spēlētājiem ir jāpiedalās spēlē, lai likmes būtu spēkā. Pirmo un pēdējo punktu guvēji ir izņēmums, kurā par spēlētājiem, kuri neuzsāk spēli, nepienākas atlīdzība.

Fantāzijas spēles, jeb pretstatītās komandas

Fantāzijas spēlēs divu komandu īstie rezultāti tiek pretstatīti. Šīs spēles uzvarētājs ir komanda, kas gūst vairāk punktu reālā konkrētās dienas spēlē pret citu reālu pretinieku, ieskaitot papildlaiku. Ņemiet vērā: tiek ņemti vērā tikai punkti, uzvarai vai zaudējumam nav nozīmes.

Piemērs:
Fantāzijas spēle: Atlanta – San Francisco;
Īstās spēles: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 un San Francisco – Baltimore: 30 – 33.
Fantāzijas spēles rezultāts: Atlanta – San Francisco ir 24 – 30; San Francisco uzvar Atlantu.

16.4. Vieglatlētika

Uzvarētājs tiek noteikts, balstoties uz oficiālo rezultātu sarakstu. Tiek piemērots neizšķirta noteikums (7. punkts). Viens pret vienu likmju gadījumā uzvar augstākas vietas ieguvējs. Ja viens no dalībniekiem sacensības turpina ilgāk nekā otrs, tad uzvarēs dalībnieks, kurš tiks tālāk. Ja abi dalībnieki izstājas vienā sacensību stadijā, piemēram, ja abi dalībnieki netiek tālāk par ceturtdaļfinālu, likmes tiek atceltas un tiek piemērots likmes izmaksas koeficients 1,00. Ja viens no dalībniekiem nepiedalās, visas viens pret vienu vai īpašās likmes, kurās ir iesaistīts šis dalībnieks, tiks atceltas, tomēr uzvarētāja likmes būs spēkā.

16.5. Austrāliešu futbols

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Tiek piemērots neizšķirta noteikums (7. punkts).

16.6. Badmintons

Visu likmju iznākumi tiek noteikti saskaņā ar sacensību oficiālajiem rezultātiem. Ja noteiktas sacensības tiek pārtrauktas vai atceltas, likmes paliek spēkā ar noteikumu, ka sacensības tiek pabeigtas tajā pašā norises vietā 12 stundu laikā.

Spēles uzvarētājs (ieskaitot Live likmes)


Vienam geimam jābūt nospēlētam, lai likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Ja tiek nospēlēts mazāk par vienu geimu, visas likmes tiek atceltas.

Handikapa likmes (ieskaitot Live likmes)

Ja kāds no dalībniekiem izstājas, handikapa likmes tiks atceltas, ja vien nepastāv kāds cits veids, kā šis mačs varētu tikt izpēlēts un kā tiktu noskaidrots likmes iznākums.

Ja minētais spēlētājs neuzsāk vienspēli vai dubultspēli, likmes uz šo spēli tiks atceltas. Jebkādas spēlētāju maiņas vai izmaiņas komandas sastāvā neietekmēs visas likmes uz komandas spēļu iznākumu. Visas likmes balstās uz komandas spēļu iznākumu, pat gadījumā, ja viena vai vairāku spēļu iznākumus nosaka spēlētāja izstāšanās.

Virs/zem: Tiek veikta likme vai būs virs vai zem norādītā skaita punkti. Ja kāds no dalībniekiem izstājas, virs/zem likmes tiks atceltas, izņemot ja likmē norādītais punktu skaits jau bija pārsniegts.

Uzvarētājs: Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

16.7. Bendijs

Vismaz 80 spēles minūtēm jābūt nospēlētām, lai likmes būtu spēkā. Visas likmes piedāvājumā attiecas uz spēles pamatlaiku, ja nav minēts citādi. Ja spēle tiek izspēlēta 3 periodos divu puslaiku vietā, visu likmju grupu gadījumā 45 izspēlētās minūtes tiks ņemtas vērā kā puslaika rezultāts. Ja spēle tiek pārcelta vai atcelta, visas likmes tiks atceltas, ja spēle netiks izspēlēta 12 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika.

Spēlētāja īpašās likmes:

Jebkuram spēlētājam, kas ir iekļauts spēlētāja īpašajā likmē, ir jāpiedalās spēlē, jo citādi likmes tiks atceltas.

16.8. Beisbols

Likmes uz spēlēm, kas nav sākušās 12 stundu laikā pēc sākotnēji paredzētā laika, tiks uzskatītas par pārceltām un likmes uz tām tiks atgrieztas. Spēle kļūst par oficiāli notikušu brīdī, kad tiek nospēlēti 5 iningi(4,5, ja mājinieku komanda ir vadībā). Likmes uz kopējiem punktiem, komandu punktiem ir spēkā, ja tiek izspēlēti 9 iningi (8,5, ja vadībā mājinieku komanda), vai ja likmes iznākums ir zināms spēles beigās. Visās likmēs tiek iekļauti papildus iningi. Ja izslēgšanas spēle tiek pārtraukta un 120 stundu laikā atsākas, visas likmes būs spēkā un to iznākums izšķirsies pēc spēles beigām. Ja kāda iemesla dēļ spēle noslēdzas neizšķirti, likmes uz spēles uzvarētāju tiks atceltas, tikmēr visas citas likmes tiks uzskatītas par derīgām un tiks aprēķinātas ņemot vērā oficiālo rezultātu.

7 iningu spēles, kas tiek spēlētas, kā daļa no divu spēļu summas (double header):
Mača uzvarētājs tiek aprēķināts, ja nospēlēti 5 iningi (4,5, ja mājinieku komanda ir vadībā). Visas pārējās likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja ir nospēlēti 7 iningi (6.5, ja mājinieku komanda ir vadībā).

Sākuma pičeri:

Uz beisbola likmēm publicētie sākuma pičeri paredzēti tikai informācijas nolūkos. Jebkuri sākuma pičeri, kuri parādās Tavā likmju vēsturē un/vai Tavā likmes kartītē, neietekmēs Tavu likmi, un visas likmes būs derīgas, neņemot vērā to, vai uzrādītais sākuma pičeris uzsāk spēli vai nē.

Spēlētāja īpašās likmes:

Visiem spēlētāja īpašajā likmē iekļautajiem spēlētājiem ir jāpiedalās spēlē, lai likmes būtu spēkā. Pičeriem jāveic vismaz viens metiens (pitch). Atsitējiem jābūt iekļautiem sākumsastāvā un jāveic vismaz viens “plate appearance”. Ja spēlē nav pabeigti deviņi iningi (8,5 iningi, ja mājas komanda ir vadībā), visas spēlētāja īpašās likmes tiks atceltas, ja vien iznākums jau nav zināms. Iznākumu var noteikt likmē norādīto punktu skaita pārsniegšana vai spēlētāja izstāšanās no spēles pirms tās beigām.

Visu likmju attiecībā uz kopējo bāzu skaitu gadījumā atsitējam tiek piešķirts sekojošs bāzu skaits:

Single = viena bāze
Double = divas bāzes
Triple = trīs bāzes
Home run = četras bāzes

Ja bāze tiek sasniegta “walk”, “hit”, kļūdas, kavēkļa, fīldera izvēles, piespēlētas bumbas, “wild pitch” vai iejaukšanās rezultātā, tas netiek ņemts vērā pie kopējā bāzu skaita.

Īpašās likmes:

Jebkuru īpašo likmju, kas attiecas uz pirmo iningu, iznākums tiks noteikts, kad tiks pabeigts pirmais inings. Tam, vai atlikusī spēle ir atcelta vai pārcelta, šajā gadījumā nav nozīmes. Jebkuru īpašo likmju uz to, kurš atklās rezultātu, iznākums tiks noteikts, balstoties uz to, kurš gūs pirmo punktu. Tam, vai atlikusī spēle ir atcelta vai pārcelta, šajā gadījumā nebūs nozīmes.

Likmes uz regulārās sezonas sēriju:

Visas sērijā paredzētās spēles ir jānospēlē ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc sākotnēji paredzētās sērijas pēdējās spēles. Ja kāda no sērijas spēlēm šajā laika periodā netiek pabeigta, visas sērijas likmes tiks atceltas. Lai likmes būtu spēkā, visiem spēļu rezultātiem jākļūst par oficiālu rezultātu kopvērtējumā. Sērijas likmju gadījumā nav nozīmes sākuma pičeriem.

Starptautiskais beisbols:

Jebkura spēle, kas ir pabeigta, balstoties uz “Mercy Rule”, būs spēkā, neskatoties uz to, cik maz īningi tika nospēlēti.

Grand Salami:


Lai likmes būtu spēkā, visu spēļu laikā jābūt nospēlētiem vismaz 8,5 īningiem. Ja spēle tiek pārcelta, likmes tiks atceltas, ja vien spēle netiks aizvadīta 12 stundu laikā no sākotnējā sākuma laika. Visas Grand Salami likmes ir spēkā, neatkarīgi no jebkādām pičeru izmaiņām konkrētajā dienā. Ja virs/zem punktu likmes jau sasniedz VIRS bez pārceltās spēles izspēlēšanas, likmes būs spēkā.

16.9. Basketbols

Likmju rezultāti tiks noteikti balstoties uz oficiālo pilnu spēles gala rezultātu, ieskaitot papildlaiku. (Ja spēle beidzas neizšķirti un papildlaiks netiek spēlēts, visas likmes tiks izmaksātas ņemot vērā pamatlaika rezultātu). Visas likmes tiek uzskatītas par spēkā esošām, ja spēle tiek pārtraukta mazāk nekā 5 minūtes pirms paredzētā spēles laika beigām, ja vien konkrētais tirgus iznākums jau nav noteikts.

Piemērs:

1. puslaika likmes tiks noteiktas arī tad, ja 2. puslaikā spēle tiek pārtraukta un/vai virs/zem likmes tiks noteiktas kā virs izvēle, ja pirms spēles pārtraukšanas likmes iznākums jau tika sasniegta.

Spēlētāju īpašās likmes – jebkuru spēlētāju īpašo likmju gadījumā nepieciešams, lai visi spēlētāji, kas iesaistīti šāda veida likmēs, piedalās spēlē. Pretējā gadījumā likmes tiks atceltas.

Likmes iznākuma noteikšana

Visiem rezultātiem būtu jābalstās uz oficiālo avotu vai sacensību oficiālo interneta vietni. Gadījumā, ja nav pieejama statistika vai rezultāti no oficiālā avota vai ir vērā ņemami pierādījumi, ka interneta vietnē ir kļūdaina informācija, likmju iznākuma noteikšanas nolūkos var tikt izmantoti neatkarīgi avoti. Gadījumā, ja pietrūkst atbilstoša informācija, likmju iznākumi tiks noteikti, balstoties uz iekšējo statistiku.

Visiem spēlēm, kas tiek izspēlētas divās kārtās ar neizšķirtu kopsummā; ja otrās kārtas spēles pamata laika beigās kopējais spēļu rezultāts ir vienāds, lai varētu aprēķināt otrās kārtas spēles likmes, tiek ņemts vērā spēles papildlaiks.

NBA ilgtermiņa likmes:

Likmju uz regulārās sezonas kopējo uzvaru skaitu un “matchups” gadījumā abām komandām jāpabeidz vismaz 80 regulārās sezonas spēles, lai likmes būtu spēkā. Tomēr, ja rezultāts jau ir izšķīries pirms 80 spēļu aizvadīšanas, šis noteikums nav spēkā.
Lai likmes būtu derīgas spēlētāju vidējos regulārās sezonas statistikas tirgos, spēlētājam jāpiedalās vismaz 70 savas komandas spēlēs (58 no 82 spēļu sezonas). Ņemti vērā NBA noteikumi.

Divīzijas uzvarētājs – likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar oficiālajiem NBA “tiebreak” noteikumiem.

Konferences uzvarētājs – komanda, kas iekļūs NBA finālā, tiks uzskatīta kā konferences čempione. Regulārās sezonas kopvērtējums netiek ņemts vērā.

Spēles likmes

Spēles uzvarētājs

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura komanda uzvar spēlē. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Handikaps

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura komanda uzvar pēc tam, kad faktiskajam rezultātam tiks piemērots punktu sadalījums. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Punktu kopskaits

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz spēlē gūto punktu kopskaita atbilstību tirgū norādītajam punktu kopskaitam. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Mājinieku punkti kopā

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, vai mājinieku komandas kopējais gūto punktu skaits ir lielāks vai mazāks par tirgū norādīto. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Viesu punkti kopā

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz viesu komandas kopējo gūto punktu skaits ir lielāks vai mazāks par tirgū norādīto. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Komanda, kas gūs pēdējos punktus spēlē

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura komanda gūs pēdējos punktus spēlē. Ja nav norādīts citādi, tiek ņemts vērā papildlaiks.

Dubultais rezultāts

Likmes tiek aprēķinātas, ņemot vērā puslaika un pilna laika spēles rezultātus. Lai likme tiktu uzskatīta par uzvarētu, abām prognozēm jābūt pareizām. Ja nav norādīts citādi, tiek ņemts vērā papildlaiks.

Uzvaras rezultāta starpība

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz uzvarējušās komandas un tās panāktā rezultāta starpības. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

Pirmā puslaika likmes

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pirmā puslaika rezultātu. Ja vien tirgus rezultāts nav jau noteikts, lai likmes būtu spēkā, jābūt nospēlētam pirmajam puslaikam.

Pirmā puslaika kopējie rezultāti

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, vai pirmajā puslaikā iegūtais punktu skaits ir lielāks vai mazāks par tirgū norādīto. Pirmajam puslaikam ir jābūt nospēlētam, lai likmes būtu spēkā, ja vien uzvarošais tirgus rezultāts nav jau noteikts spēles nepabeigšanas brīdī.

Otrā puslaika likmes

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz otrā puslaika rezultātu. Ja nav norādīts citādi, netiek ņemts vērā papildlaiks.

Ja spēle tiek atlikta vai netiek pabeigta pēc tās sākuma, spēles un otrā puslaika likmes ir spēkā un tiek aprēķinātas, ja līdz spēles beigām ir atlikušas mazāk par 5 minūtēm, ja vien likmju aprēķināšana jau nav notikusi.

1./2./3./4. ceturtdaļas likmes

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz attiecīgās ceturtdaļas rezultāta. Ja vien tirgus rezultāts nav jau noteikts, lai likmes būtu spēkā, jābūt nospēlētai katrai norādītajai ceturtdaļai. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

“Sasniegt X” tirgi

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura no komandām pirmā norādītajā spēles periodā iegūs norādīto kopējo rezultātu.

Rezultatīvākie tirgi

Ja divās vai vairākās ceturtdaļās/puslaikos ir iegūts vienāds labākais rezultāts, tiek attiecināti vienāda punktu skaita noteikumi. Ja nav noteikts citādi, papildlaiks netiek ņemts vērā.

Vai būs papildlaiks?

Tirgus tiek aprēķināts kā jā, ja spēles pamata laika beigās rezultāts ir neizšķirts neatkarīgi no tā, vai papildlaiks tiek spēlēts vai nē.

Spēļu sēriju likmes

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura no komandām uzvar spēļu sērijā. Lai likmes būtu spēkā, spēļu sērijai ir jābeidzas dabiski.

Līgas uzvarētājs

Likme tiek aprēķināta, pamatojoties uz oficiālo vietu sadalījumu, ņemot vērā arī izslēgšanas spēles.

Spēlētāju īpašās likmes

Lai likmes būtu spēkā, spēlētājam ir jāspēlē. Tiek ņemts vērā papildlaiks.

"Double-Double" un "Triple-Double"

"Double-double" tiek sasniegts, kad norādītais spēlētājs iegūst divciparu skaitli, 10 vai vairāk, divās no piecām galvenajām kategorijām, kuras ir šādas: punkti, rezultatīvas piespēles, atlēkušas bumbas, pārtvertas bumbas un bloķēti metieni.

"Triple-double" tiek sasniegts, kad norādītais spēlētājs iegūst divciparu skaitli, 10 vai vairāk, trīs no piecām galvenajām kategorijām, kuras ir šādas: punkti, rezultatīvas piespēles, atlēkušas bumbas, pārtvertas bumbas un bloķēti metieni.

Spēlētājs, kas pirmais gūs punktus

Likmes uz spēlētāju, kas pirmais gūs punktus, tiek atceltas, ja šis spēlētājs neuzsāk spēli vai iznāk uz laukuma tikai pēc tam, kad jau ir gūti pirmie punkti.

16.10. Pludmales futbols

Visas likmes ir uz pamatlaiku, ja vien nav norādīts citādi. Pamatlaiku nosaka oficiālie noteikumi, kurus ir publicējusi attiecīgā uzraugošā organizācija. Gadījumā, ja spēle sākas ātrāk par paredzēto laiku, visas likmes, kas veiktas pēc faktiskā sākuma laika, tiek atceltas.

Pēc spēles vai turnīra beigām netiks veiktas korekcijas likmju iznākumā sakarā ar jebkādām valdošo organizāciju veiktajām izmaiņām vai lēmumiem.

Spēles likmes

Spēles rezultāts


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvar spēli, piemēram, mājas komanda, neizšķirts vai viesu komanda.

Vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai kopējais vārtu skaits spēlē ir virs vai zem norādītā vārtu skaita.

Handikaps

Lai noteiktu likmes iznākumu, spēles gala rezultātam pieskaita vai atņem komandas handikapā norādīto vārtu skaitu.

Ilgtermiņa likmes


Uzvarētāja un citu vietu ieguvēja likmes turnīros

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar komandas ieņemto vietu turnīrā pēc visu ieplānoto spēļu aizvadīšanas, izņemot līgas izslēgšanas spēles.

Rezultatīvākais spēlētājs


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs gūs visvairāk vārtus turnīrā. Līgas turnīros netiek ņemtas vērā izslēgšanas spēles. Vārtu guvumi, bumbu raidot savos vārtos, netiek ņemti vērā. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

16.11. Pludmales volejbols

Likmju iznākumu noteiks oficiālās vietas uz pjedestāla. Jebkādas turpmākās diskvalifikācijas neietekmēs likmes.

16.12. Biatlons

Viens pret vienu likmes + šaušanas viens pret vienu likmes: Lai likmes būtu spēkā, sacensības ir jāuzsāk abiem dalībniekiem. Visu likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar oficiālo federāciju (FIS, IBU vai jebkuru citu oficiālo federāciju) apkopotajiem rezultātiem.

Uzvarētājs: Ja jebkāda iemesla dēļ dalībnieks neuzsāk sacensības, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās.

Nepabeigto notikumu uzvarētājs: Visas likmes tiks atceltas, ja sacensības nav pabeigtas, ja vien oficiālā valdošā federācija (FIS, IBU vai jebkura oficiālā federācija) neapstiprina rezultātus kā “oficiālus” brīdī, kad sacensības tika pārtrauktas, un tās netiek turpinātas tajā pašā vietā nākošo divu kalendāro dienu laikā.

Pārcelto notikumu uzvarētājs: Visas likmes būs spēkā, ja sacensības tiek pārceltas un noorganizētas no jauna tajā pašā vietā nākošo divu kalendāro dienu laikā. Ja sacensības tiek pārceltas uz citu norises vietu, likme tiks atcelta.

Komandu sacensības un stafetes: Liekot likmes uz komandu notikumiem un stafetēm, vērā tiek ņemta tikai viena medaļa.

16.13. Bokss

Rezultāti tiks noteikti saskaņā ar “ringside” noteiktajiem oficiālajiem rezultātiem. Pēc sākotnējā ringa diktora paziņojuma rezultāti var tikt pārskatīti un mainīti. Likmes netiek izlemtas, kamēr tiesneši cīņas norises vietā nav apstiprinājuši rezultātus.

Jebkādas izmaiņas cīņas iznākumā, kas ir radušās pēc cīņas beigām, balstoties uz apelācijas, tiesvedības, dopinga kontroles vai dažādu soda mēru rezultātiem, netiks ņemti vērā un likmēm tiks piemērots iznākums, kurš tika pieņemts uzreiz pēc cīņas.

Likmes uz boksera uzvaru ar “nokautu/tehnisko nokautu” tiek uzskatītas par uzvarētām tikai tad, ja bokseris savu pretinieku uzvar ar nokautu, tehnisko nokautu vai “corner stoppage”.

Kopējo (virs/zem) raundu skaitu nosaka saskaņā ar pabeigtajiem raundiem. Trīs minūšu raunda vidus ir tieši pēc minūtes un 30 sekundēm. Tādējādi trīsarpus raundi būtu pēc minūtes un 30 sekundēm ceturtajā raundā.

Ja liek likmes uz kopējo raundu skaitu un bokseris neuzsāk raundu, kurā turpinās cīņa, tad uzvarēs likmes uz ZEM iznākumu, jo šis raunds nav oficiāli sācies.

Ja cīņas iznākums ir neizšķirts, likmes uz kāda no boksera uzvaru tiek atgrieztas, izņemot likmes, kurās tiek piedāvāta neizšķirta iespēja. Citu likmju iznākumi tiek noteikti saskaņā ar to īpašo formulējumu.

Nepāris/pāris raundu likmes

Likme tiek veikta uz to, vai cīņa tiks uzvarēta pāra vai nepāra raundā.

Ja cīņa noslēdzas aizvadot visus paredzētos raundus, veiktās likmes tiks uzskatītas par zaudētām.

16.14. Kanoe airēšana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.15. Krikets

Rezultāti tiks ņemti vērā saskaņā ar oficiālajiem sacensību noteikumiem. Visu likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar oficiālajiem sacensību noteikumiem. Visas likmes attiecas uz mača pamatlaiku, ja vien nav norādīts citādi.

Mača uzvarētājs: likmju iznākumi tiks noteikti atbilstoši mača oficiālajam rezultātam. Ja pamatlaiks noslēdzas ar neizšķirtu rezultātu, likmes uz tirgiem, kuros neizšķirts nav piedāvāts, tiks atceltas. Ja tiek oficiāli paziņots, ka mačs noslēdzies ‘bez rezultāta’, visas likmes uz mača uzvarētāju tiks atceltas.

Punktu skaits iningos: Neizlemtās likmes, pēc kuru veikšanas ticis samazināts sākotnēji paredzētais overu skaits mačā, tiks atceltas. Ja tā sauktais Dakvorta-Lūisa-Sterna pārrēķins attiecībā uz paredzēto overu skaitu noticis pirms attiecīgās likmes izdarīšanas, likme paliks spēkā, ja vien mača turpmākajā gaitā netiks vēlreiz veikta overu skaita samazināšana – pie šāda scenārija, arī pēc sākotnējā pārrēķina izdarītās likmes, kuru iznākums vēl nav izlemts, tiks atceltas.
Punkti kopā pirmajā overā: Ja pirmais overs nav nospēlēts līdz galam, tad neizlemtās likmes uz punktu skaitu pirmajā overā tiks atceltas. Mačos ar ierobežotu overu skaitu likmes tiks atceltas arī pie overu skaita samazinājuma, ja vien šo likmju iznākums vēl nebūs noteikts.
Pirmais atsitēju duets: Mačos ar ierobežotu overu skaitu, neizlemtās likmes uz šo tirgu pie overu skaita samazināšanas tiks atceltas.

Vadībā pēc 1. iningiem: Lai likmes būtu derīgas, katrai no komandām jāveic vismaz viens atsitiena mēģinājums

Vairāk gūtu punktu pirmajos 6 / 15 overos: Mačos ar ierobežotu overu skaitu, neizlemtās likmes pie overu skaita samazināšanas tiks atceltas.

4 punktu / 6 punktu guvumu skaits kopā: Mačos ar ierobežotu overu skaitu, neizlemtās likmes pie overu skaita samazināšanas tiks atceltas.

Visvairāk 4 punktu guvumu vai 6 punktu guvumu: Mačos ar ierobežotu overu skaitu, neizlemtās likmes pie overu skaita samazināšanas tiks atceltas.

50 punktu gājiens: Likmes uz ‘Jā’ būs zaudētas, ja nevienam no spēlētājiem viena ininga ietvaros neizdosies gūt vismaz 50 punktus.

100 punktu gājiens: Likmes uz ‘Jā’ būs zaudētas, ja nevienam no spēlētājiem viena ininga ietvaros neizdosies gūt vismaz 100 punktus.

Gūtie punkti līdz pirmo vārtiņu krišanai: Mačos ar ierobežotu overu skaitu, neizlemtās likmes pie overu skaita samazināšanas tiks atceltas.

16.16. Distanču slēpošana

Viens pret vienu: lai likmes būtu spēkā, abiem dalībniekiem ir jāuzsāk sacensības. Visu likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar oficiālo federāciju (FIS, IBU vai jebkuru citu oficiālo federāciju) apkopotajiem rezultātiem.

Uzvarētājs: Ja jebkādu iemeslu dēļ dalībnieks neuzsāk dalību sacensībās, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās.

Nepabeigto sacensību uzvarētājs: Ja sacensības netiek pabeigtas, visas likmes tiks atceltas, ja vien oficiālā federācija (FIS, IBU vai jebkura cita oficiālā federācija) neapstiprina rezultātus kā “oficiālus” brīdī, kad sacensības tiek pārtrauktas un neturpinās tajā pašā norises vietā nākošo divu kalendāro dienu laikā.

Pārcelto sacensību uzvarētājs: Visas likmes būs spēkā, ja sacensības tiek pārceltas un noorganizētas no jauna tajā pašā vietā nākošo divu kalendāro dienu laikā. Ja sacensības tiek pārceltas uz citu norises vietu, likme tiks atcelta.

Komandu sacensības un stafetes: Liekot likmes uz komandu notikumiem un stafetēm, vērā tiek ņemta tikai viena medaļa.

16.17. Kērlings

Uzvarētājs: ja jebkāda iemesla dēļ dalībnieks neuzsāk dalību kērlinga sacensībās, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās.

Likmes uz spēles uzvarētāju: visu spēļu iznākumu noteiks gala rezultāts. Likmju iznākuma noteikšanas nolūkos tiks ņemts vērā papildus gājiens (end).

Likmes uz gājieniem: liekot likmes uz gājieniem (ends), ja uz noteiktu gājienu netiek piedāvāta tukša gājiena (blank end) koeficients, visas likmes tiks atceltas, ja gājiens būs tukšs (0:0).

16.18. Riteņbraukšana

Posma riteņbraucēju viens pret vienu: Lai likmes būtu spēkā, sacensības jāuzsāk abiem dalībniekiem. Visu likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar oficiālās federācijas (UCI vai jebkuras citas oficiālās federācijas) apkopotajiem rezultātiem.

Uzvarētājs: ja jebkāda iemesla dēļ dalībnieks neuzsāk riteņbraukšanas sacensības, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek atgrieztas likmes uz dalībniekiem, kuri neuzsāk dalību sacensībās. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Riteņbraucējs pret riteņbraucēju: likmēm jāprognozē, kurš no diviem riteņbraucējiem sacensībās finišēs pirmais. Lai likmes būtu spēkā, sacensības jāuzsāk abiem riteņbraucējiem. Ja abi riteņbraucēji, izstājas no sacensībām, tad par uzvarētāju tiks uzskatīts riteņbraucējs, kurš ir pabeidzis vairāk posmus, neatkarīgi no viņa rezultāta vai ieņemtās vietas. Ja abi riteņbraucēji izstājas vienā un tajā pašā posmā, likme tiks atcelta.

Nepabeigtās sacensības: visas likmes uz tūrēm, kas nav pabeigtas, tiks atceltas, ja vien nav pabeigti pieci posmi un paziņoti oficiālie rezultāti, ja vien nav norādīts citādi vai nav noskaidrots likmes iznākums. Visas likmes uz individuālām sacensībām vai posmiem, kas nav pabeigti pirms oficiālo rezultātu paziņošanas, tiks atceltas, ja vien nav norādīts citādi vai jau nav noskaidrots likmes iznākums.

Pārceltās sacensības: visas likmes uz sacensībām, kas ir pārceltas vai notiks citā norises vietā, tiks atceltas.

16.19. Šautriņu mešana

Uzvarētājs.

Uz Spēlētāju/komandu uzvarētāju likmēm, ja dalībnieks neuzsāk sacensības vai spēlētajs nav ticis iekļauts sarakstā, nauda netiek atmaksāta.

Likmes uz Premjerlīgas uzvarētāju sacensībās attiecas arī uz izslēgšanas spēlēm, ne uz līgas rezultātu tabulu pēc 15. nedēļas

Spēles rezultāts

Ja spēle sākas bet netiek pabeigta, spēlētājs, kas tiek nākamajā kārtā būs noteikts, kā uzvarētājs. Premjerlīgas spēles tiks izmaksātas balstoties uz oficiālajiem rezultātiem.

Premjerlīgai tiek piedāvātas tikai 2 un 3 iespēju uzvarētāju līnijas. Neizšķirta gadījumā 2 iespēju līnijas tiks atceltas.

Handikaps

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas legu un seta handikapu likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Spēles Legu/Seta Zem/Virs, Kopējie Legi/Seti līnijas

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Spēles Legi Nepāris/Pāris

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas.

Lega/Seta Uzvarētājs

Legam/setam jābūt pabeigtam, lai likmes uzskatītu par derīgām.

Vairāk 180/180 Spēlē/ 180 punktu handikapa likmes

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas.

Čekouta Likmes

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta vai noslēdzas neizšķirti, visas likmes tiks atceltas.

Spēles 180 2/3 iespējas, Spēlētāja 180 2/3 iespējas

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Augstākais spēles čekouts 2/3 iespējas, Augstākais spēles čekouts Virs/Zem, Spēlētāja augstākais čekouts 180 2/3 iespējas.

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Precīzs rezultāts

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas.

Rezultāts pēc 4 legiem, Līderis pēc 4 legiem.

4 Legiem jābūt pabeigtiem, lai likmes būtu derīgas.

Sacīkste līdz 3 Legiem

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

180 Legs, Spēlētāja 180 Legā, Lega uzvaras čekouts 2/3 iespējas, Uzvaras lega metiena dubultās joslas krāsa.

Legam jābūt pabeigtam, lai likmes būtu derīgas.

9 šautriņu finišs, 170 čekouts

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

16.20. Daiļlēkšana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.21. Jāšanas sports

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.22. Paukošana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.23. Lauka hokejs

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem.

16.24. Florbols

Visu likmju iznākumi tiek noteikti saskaņā ar spēles oficiālajiem rezultātiem. Ja konkrētais spēle ir pārcelta, likmes paliek spēkā ar noteikumu, ka spēle 12 stundu laikā tiek pabeigta tajā pašā norises vietā. Ja vienam vai vairākiem dalībniekiem neizdodas piedalīties konkrētajā spēlē, likmes tiks atceltas. Spēlē jābūt aizvadītām vismaz 55 spēles minūtēm, lai likmes būtu spēkā. Visas likmes ir uz pamatlaika iznākumu, ja nav norādīts citādāk.

16.25. Futbols

Visas likmes attiecas tikai uz pamatlaiku, ja nav noteikts citādāk. Pamatlaiks tiek definēts spēles noteikumos, kurus paredz attiecīgā uzraugošā organizācija. Lai likmes tiktu uzskatītas par derīgām, jābūt nospēlētām vismaz 80 minūtēm no spēles. Jebkuru likmju, kuru iznākums ir neapgāžami zināms pirms pamatlaika beigām vai pirms spēles pārtraukšanas, iznākums ir jānosaka neatkarīgi no tā, vai 80 minūtes ir nospēlētas vai nē.

Ar spēlēm, kas ir apzīmēti kā Youth (jaunatnes), tiek domātas futbola spēles starp komandām, kuru spēlētāji nav vecāki par 23 gadiem.

Likmju iznākums tiks noteikts atbilstoši sporta veida vadošās organizācijas apstiprinātajiem noteikumiem. Ja vien nebūs konstatēts viennozīmīgi cits iznākums, Betsafe nepieņems sūdzības, kas radušās pašiem interpretējot šos noteikumus. UEFA klubu sacīkšu gadījumā par pamatu likmju noteikšanai tiks izmantots oficiālais pilna laika spēles protokols, kas tiek nodots preses pārstāvjiem PDF formātā.

Gadījumos, kad augstāk minētā vadošā organizācija nesniedz statistikas datus, tiks izmantoti WhoScored.com dati, lai veiktu likmju iznākumu noteikšanu.

Nekādas izmaiņas likmju iznākumos netiks veiktas, balstoties uz lēmumiem, kurus notikuma vai turnīra organizētāji vai citas atbildīgās institūcijas pieņem pēc attiecīgā notikuma vai turnīra noslēguma.

Likmes uz kartīšu skaitu


Vērā tiks ņemtas tikai tās kartītes, kas ir parādītas laukuma spēlētājiem. Netiks ņemtas vērā kartītes, kas ir parādītas rezervistiem kartītes saņemšanas brīdī. Dzeltenā kartīte tiek skaitīta, kā 1 kartīte, sarkanā – 2. Otrā dzeltenā kartīte tiek ignorēta likmes aprēķināšanas nepieciešamības nolūkos. (maksimālais kartīšu skaits vienam spēlētājam - 3). Likmju iznākums tiks noteikts, atsaucoties uz visiem pieejamajiem kartīšu pierādījumiem, kas ir parādītas spēles 90 vai 45 minūšu laikā. Jebkura kartīte, kas ir parādīta pēc pilna laika beigām, netiks ņemta vērā.

Kartīšu punkti

Dzeltenās kartītes vērtība ir 10 punkti
Sarkanās kartītes vērtība ir 25 punkti

Viens spēlētājs mačā var maksimāli saņemt 35 punktus, t. i., divas dzeltenās kartītes, kuras pārvēršas sarkanajā kartītē un tiek skaitītas kā vienas dzeltenās kartītes (10 punkti) un vienas sarkanās kartītes (25 punkti) summa. Likmes tiks rezultētas, ņemot vērā visu pieejamo informāciju par kartītēm, kuras spēlētājiem parādītas spēles laikā (90 vai 45 minūtes). Pēc mača beigu svilpes parādītās kartītes netiks ņemtas vērā.

Likmes uz stūra sitienu skaitu

Tikai izpildītie stūra sitieni tiks ņemti vērā. Ja stūra sitiens tiek izpildīts atkārtoti, tas tiks ņemts vērā kā viens stūra sitiens.

Spēlētāja īpašās likmes

Ja vien nav norādīts citādi, par derīgām tiks atzītas likmes uz visiem spēlētājiem, kuri piedalījušies mačā jebkurā tā brīdī, neatkarīgi no spēlētāju maiņām un citiem notikumiem, kuru rezultātā attiecīgie spēlētāji tikuši iekļauti mačā vai atstājuši laukumu. Nosakot šo likmju iznākumu, bumbas raidīšana savos vārtos netiks ņemta vērā.

Lai ilgtermiņa likmes būtu derīgas, spēlētājam turnīra vai sezonas noslēgumā jābūt piederīgam tai pašai komandai, kurā attiecīgais turnīrs vai sezona uzsākta.

Spēles likmes

Spēles rezultāts

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvar spēli, piemēram, mājas komanda, neizšķirts vai viesu komanda.

Vārtu skaits


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai kopējais vārtu skaits spēlē ir virs vai zem norādītā vārtu skaita.

Handikaps

Lai noteiktu likmes iznākumu, spēles gala rezultātam pieskaita vai atņem komandas handikapā norādīto vārtu skaitu.

Dubultiespēja

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēles gala rezultāts ietver vienu no divām norādītājām izvēlēm. 1X –uzvar mājinieki vai spēle beidzas neizšķirti; 12 – uzvar viena no komandām; X2 neizšķirts vai uzvar viesi.
Abas komandas gūs vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēle noslēgsies katrai komandai gūstot vismaz vienus vārtus.

Abas Komandas gūs vārtus Bez neizšķirta

Ja katrai no komandām ir vismaz viens vārtu guvums un viena no komandām uzvar, tad mača notikuma iznākums ir ‘Jā’. Ja mačs noslēdzas ar “sauso” uzvaru vai neizšķirtu, tad notikuma iznākums ir ‘Nē’.

Ātrās likmes

Šīs likmes atšķiras, ja vien piedāvājumā netiek norādīts citādāk, no Intervālu likmēm ar to, ka tās tiek aprēķinātas balstoties uz precīzu laiku, kad spēle tikusi apturēta/atsākta (kā norādīts) saistībā ar apspriesto notikumu. Piemēram: bumba pametusi laukumu, lai tiktu izspēlēts sānu iemetiens/sitiens no vārtiem/stūra sitiens; bumba šķērsojusi vārtu līniju.

Piedāvājumi, kas attiecas uz tiesneša lēmumiem, tādi kā (bet ne tikai šie) parādīta kartīte, brīvsitiens, VAR pārbaude, tiks aprēķināti pēc precīza laika, kad arbitrs nosvilpj/piešķir tos. Notikumi, kas nav tiesnešu sankcionēti un/vai pamanīti (piem.: neatļautā veidā gūti vārti) netiks ņemti vērā aprēķinot likmes.

Intervālu likmes

Likmes, kuras attiecas uz noteiktiem laika posmiem/intervāliem, piemēram, ‘Mača rezultāts/Gūtie vārti/Stūra sitieni/utt. pēc xx nospēlētām minūtēm’ attiecas tikai uz rezultātiem un notikumiem norādītajā laika posmā/intervālā. Notikumi un atgadījumi, kas reģistrēti ārpus norādītā laika posma, likmju iznākumos netiks ņemti vērā.

Šī likmju veida izpratnē, par notikuma vai atgadījuma iestāšanās brīdi tiek uzskatīts mača laiks, kad atgadījums fiziski noticis, nevis laiks, kad saistībā ar to tika paziņots tiesneša lēmums. Piemēram, pirmā stūra sitiena laika likmes iznākums ir atkarīgs tikai no stūra sitiena reālās izpildīšanas brīža. Gadījumā, ja attiecīgā darbība ir jāveic atkārtoti, likmes iznākumā tiks ņemts vērā tikai laika moments, kurā izpildīta galīgā atkārtotā darbība.

Visās intervālu likmēs par mača 1. minūti tiek uzskatīts laika posms 0:00 – 0:59, 2. minūtei atbilst laiks 1:00 – 1:59, 3. minūte ir 2:00 – 2:59, utt. Piemēram, ar laika posmu no 61. līdz 75. minūtei saprot mača laiku no 60:00 līdz 74:59.

Ja notikums vai atgadījums iestājies mača vai puslaika beigām pievienotajā kompensācijas laikā, likmes iznākuma kontekstā tiek uzskatīts, ka tas noticis laika intervālā, kas ietver attiecīgā mača vai puslaika pēdējo minūti.

Atlikušā mača rezultāts

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar mača rezultāta izmaiņām, sākot no likmes izdarīšanas brīža. Jebkuri vārtu guvumi, kas notikuši pirms likmes veikšanas, tās rezultēšanā netiek ņemti vērā.

Puslaiks/pilns laiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles rezultātu pēc puslaika un pilna laika. Piemēram X/1 – pirmais puslaiks noslēgsies neizšķirti, bet otrajā puslaikā uzvarēs mājinieki.

Precīzs rezultāts

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles pilna laika gala rezultātu.

Precīzs rezultāts – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles puslaika rezultātu.

Mājas/viesu komanda – vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai noteiktās komandas gūto vārtu skaits ir virs vai zem likmē norādītā vārtu skaita.

Mājas/viesu komandas pirmais vārtu guvums

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai noteiktās komandas pirmais vārtu guvums tika gūts pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā vai vārti vispār netika gūti.

Mājas / viesu komanda uzvar un neielaiž vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītā komanda uzvar spēli un nosargā savus vārtus neskartus.

Uzvaras starpība

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar rezultāta starpību, ar kuru norādītā komanda uzvar spēli, piemēram, mājas komanda uzvar tieši ar vienu vārtu pārsvaru.

Kopējais vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar precīzu vārtu skaitu, kas gūti spēles gaitā.

Vārtu skaits – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai pirmajā puslaikā gūto vārtu skaits ir virs vai zem likmē norādītā vārtu skaita.

Puslaiks ar vairāk vārtu guvumiem

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurā puslaikā tiks gūti vairāk vārti. Šīs likmes gadījumā kā izvēle būs arī X - vienāds vārtu skaits.

Puslaika rezultāts

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda būs vadībā pēc pirmā puslaika beigām, piemēram, mājas komanda, neizšķirts vai viesu komanda.

Neizšķirts nav likme

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles gala rezultāta izvēli. Ja spēle noslēgsies neizšķirti, likme tiks atgriezta.

Āzijas handikaps

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvarēs spēli pēc Āzijas handikapa likmju pielietošanas. Āzijas handikaps ir likmes veids, kur tiek tiek izslēgts neizšķirts rezultāts. Nomināli vājākā komanda sāk spēli ar handikapu (pārsvaru), kas tai ir jānotur, savukārt spēles favorīts sāk spēli ar vārtu deficītu, kas jāatgūst lai uzvarētu. Spēli uzvar komanda ar visvairāk gūtajiem vārtiem, ieskaitot handikapu.

Pirmā/pēdējā komanda, kas gūst vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda gūst pirmos/pēdējos vārtus. Attiecībā uz šo likmi tiek ņemta vērā bumbas iesišana savos vārtos.

Kopējais vārtu skaits – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar precīzu gūto vārtu skaitu spēles pirmajā puslaikā.

Vārtu skaits – nepāra/pāra

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai kopējais vārtu skaits būs nepāra vai pāra cipars. Ja vārti netiks gūti, tiks uzskatīts, ka ir pāra vārtu skaits.

Dubultiespēja – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai puslaiks noslēdzas ar rezultātu, kas sakrīt ar vienu no divām izvēlēm. 1X –uzvar mājinieki vai puslaiks beidzas neizšķirti; 12 – uzvar viena no komandām; X2 neizšķirts vai uzvar viesi.

Mājas komandas uzvara - nav likme

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar izvēlēto spēles gala rezultātu. Ja mājas komanda uzvar, likme tiks atgriezta atpakaļ.

Viesu komandas uzvara - nav likme

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar izvēlēto spēles gala rezultātu. Ja viesu komanda uzvar, likme tiks atgriezta atpakaļ.

Mājas/viesu komanda gūst vārtus abos puslaikos

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītā komanda gūst vārtus gan pirmajā, gan otrajā puslaikā.

Mājas/viesu komanda uzvar 1. vai 2. puslaiku

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītā komanda gūst vairāk vārtus nekā pretinieks pirmajā vai otrajā puslaikā.

Vārti abās laukuma pusēs

Likmju iznākumi būs atkarīgi no tā, vai abos vārtos (abās laukuma pusēs) tiks reģistrēts vārtu guvums.

Piemēram, ja viena no komandām gūst vārtus abos puslaikos, uzvarēs uz ‘Jā’ izdarītās likmes, jo šajā gadījumā viena komanda guva vārtus, spēlējot abās laukuma pusēs, tātad bumba tika raidīta gan vienos, gan otros vārtos. No otras puses, ja kāda no komandām uzvar ar rezultātu 2-0, un abi vārti tiks gūti vienā no puslaikiem, tad uzvarēs uz ‘Nē’ veiktās likmes, jo abi vārti tika gūti vienā un tajā pašā laukuma pusē, tātad bumba mača laikā pabijusi tikai vienos vārtos.

Vārti abos puslaikos

Likmju iznākumi tiks noteikti atbilstoši tam, vai tiks reģistrēts vismaz viens vārtu guvums gan mača 1. puslaikā, gan 2. puslaikā.

Rezultāts + vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvar spēli un vai spēlē kopā gūto vārtu skaits ir virs vai zem likmē norādītā vārtu skaita.

Rezultāts + abas komandas gūst vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvar spēli un vai spēle noslēgsies, katrai komandai gūstot vismaz vienus vārtus.

Iekļūšana nākošajā kārtā

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda iekļūs nākošajā kārtā.

Uzvaras metode

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kā tiks noteikts spēles uzvarētājs.

Bumbas iesišana savos vārtos

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēles gaitā bumba tiks iesista savos vārtos. Attiecībā uz šo likmi tiek ņemts vērā tikai oficiāls lēmums.

Soda sitiens


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēles laikā tiks piešķirts 11 metru soda sitiens.

Sarkanā kartīte


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēles gaitā kāds no spēlētājiem tiks noraidīts no laukuma. Attiecībā uz šo likmi netiek ņemts vērā nespēlējošais personāls un spēlētāji uz rezervistu soliņa.

Vārtu guvumi pēc 90. minūtes

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai pēc spēles 90. minūtes (kompensācijas laikā) tiks gūti vārti.

Vārtu konstrukcija

Sitienu pa vārtu konstrukciju mēs ieskaitām tikai tad, ja tas ir tiešs trāpijums bez atsitiena. Gadījumi, kad bumba trāpa pa vārtu konstrukciju, kā rezultātā tiek gūti vārti, netiek skaitīti kā sitiens pa vārtu konstrukciju.

Spēles gaita

Likmes iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda pirmā izvirzīsies vadībā kombinācijā ar gala rezultātu pēc nospēlētām 90 minūtēm (ieskaitot kompensācijas laiku), neskatoties uz to, kā mainās rezultāts spēles laikā.

Pirmā vārtu guvuma veids

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kā spēlē tiks gūti pirmie vārti. Pēc brīvsitiena gūti vārti tiks ņemti vērā tikai tad, ja brīvsitiena izpildītājs gūst vārtus ar tiešu sitienu un tiek oficiāli uzskatīts par vārtu guvēju.

Spēles sākums

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda ievadīs bumbu spēlē. Visas likmes, kas ir uzliktas mazāk par 10 minūtēm pirms spēles sākuma, tiks atceltas.

Pārkāpumu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik pārkāpumi tiks fiksēti spēles laikā.

Vairāk pārkāpumi

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda spēles gaitā vairāk reižu pārkāps noteikumus.

Mājas/viesu komanda – pārkāpumu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz pārkāpumu būs norādītajai komandai spēles laikā.

Pirmā kartīte

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda saņems pirmo kartīti spēlē.

Kartīšu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz kartītes tiks parādītas spēles laikā.

Mājas/viesu komanda – kartīšu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz kartītes tiks parādītas norādītajai komandai spēles gaitā.

Vairāk kartītes

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda spēles gaitā saņems vairāk kartītes.

Pirmais stūra sitiens

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai spēlē tiks piešķirts pirmais stūra sitiens.

Stūra sitienu skaits – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz stūra sitieni tiks veikti spēles pirmajā puslaikā.

Stūra sitienu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz stūra sitieni tiks veikti spēlē.

Stūra sitienu handikaps

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda spēlē veiks vairāk stūra sitienus pieskaitot/atņemot likmē norādīto skaitu.

Mājas/viesu komanda – stūra sitienu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz stūra sitienus veiks norādītā komanda spēles garumā.

Vairāk stūra sitieni

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda spēles garumā veiks vairāk stūra sitienus.

Spēlētāju maiņa – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēles pirmajā puslaikā tiks veikta spēlētāju maiņa. Spēlētāju maiņas puslaiku pārtraukumā netiks ņemtas vērā.

Spēlētāju maiņu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz spēlētāju maiņas tiks veiktas spēlē.

Uzmainītais spēlētājs gūst vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēlētājs, kas iesaistās spēlē no kādas komandas rezervistu soliņa, spēles gaitā gūst vārtus.

Kompensācijas laiks – 1. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles ceturtā tiesneša parādīto minūšu skaitu uz tablo pirmajā puslaikā. Ja tiks spēlēts ilgāk, tas netiks ņemts vērā.

Kompensācijas laiks – 2. puslaiks

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar spēles ceturtā tiesneša parādīto minūšu skaitu uz tablo otrajā puslaikā. Ja tiks spēlēts ilgāk, tas netiks ņemts vērā.

Vairāk bumbas iemetieni

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai būs vairāk bumbas iemetieni spēles gaitā.

Kopējais sitienu skaits pa vārtiem

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēlē kopējais sitienu skaits pa vārtiem ir virs vai zem likmē norādītā sitienu skaita.

Mājas/viesu komanda – kopējais sitienu skaits pa vārtiem

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas kopējais sitienu skaits pa vārtiem spēlē ir virs vai zem likmē norādītā sitienu skaita.

Vairāk sitieni pa vārtiem

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda spēles garumā veiks vairāk sitienus pa vārtiem.

Aizmugures stāvokļu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, cik daudz reižu spēle tiks apturēts spēlētāja atrašanās aizmugures stāvoklī dēļ.

Bumbas kontroles handikaps

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai spēlē būs lielāka bumbas kontrole pēc likmē norādītā handikapa pieskaitīšanas vai atņemšanas.

Mājas/viesu komanda – bumbas kontroles %

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas bumbas kontrole procentu izteiksmē spēles beigās ir virs vai zem likmē norādītā lieluma.

Lielāks bumbas kontroles %

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai spēlē būs lielāka bumbas kontrole procentu izteiksmē.

VAR video atkārtojums

Šī tirgus likmju rezultēšanas kontekstā, tiesneša videoasistenta (VAR) izmantošana tiek uzskaitīta katru reizi, kad tiesnesis aptur maču, lai caurskatītu kādu spēles epizodi. Automātiski veiktās vai jebkuras citas VAR sistēmas darbības likmju iznākumos netiks ņemtas vērā.

Ja VAR kādā epizodē pieņems lēmumu, kas ir pretrunā ar sākotnējo mača tiesnešu lēmumu, visas ar to saistītās likmes, kas izdarītas laika posmā no epizodes brīža līdz tiesneša galīgajam lēmumam, tiks atceltas. Likmes, kuru iznākumu attiecīgā spēles epizode neietekmē, joprojām būs derīgas.

Vārtu guvēju likmes


Gadījumos, kad pastāvēs domstarpības par patieso vārtu guvēju, likmju iznākumi tiks noteikti, balstoties uz oficiālā sacensību organizētāja sniegto informāciju. Mačos/notikumos, kuriem nav iepriekš noteikta oficiāla organizētāja (piem., draudzības spēlēs) likmes tiks rezultētas, balstoties uz tiešiem novērojumiem vai publiski pieejamiem informācijas avotiem.

Live Nākamo vārtu guvējs

Tiek ieguldītas maksimālas pūles, lai piedāvātu koeficientus par ikvienu komandas spēlētāju. Tomēr, ja nākamos vārtus gūst spēlētājs, kurš nav ticis piedāvāts, attiecīgais spēlētājs tik un tā tiks uzskatīts par šī tirgus uzvarētāju. Likmes uz spēlētājiem, kuri nepiedalīsies mačā, tiks atceltas. Likmes uz visiem pārējiem spēlētājiem, kuri atradušies laukumā pirms nākamo vārtu gūšanas, tiks rezultētas kā zaudētas. Likmju iznākumā netiks ņemti vērā vārti, kas gūti mača papildlaikā vai pēcspēles sitienu sērijā. Ja bumba nokļūs vārtos no sava spēlētāja (Bumbas raidījums savos vārtos), tad visas likmes uz nākamo vārtu guvēju tiks atceltas.

Pirmais vārtu guvējs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs atklās spēles rezultātu. Gadījumā, ja izvēlētais spēlētājs neuzsāk spēli un laukumā iziet pirms pirmā vārtu guvēja likmes iznākuma noskaidrošanas, likmes uz šo spēlētāju būs spēkā. Jebkuri sarakstā neiekļautie spēlētāji tiks uzskatīti par uzvarētājiem, ja viņi atklās spēles rezultātu. Gadījumā, ja vienīgie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos raidīta bumba, par likmes uzvarētāju tiek noteikta izvēle "Nav vārtu guvējs".

Pēdējo vārtu guvējs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs spēlē gūs pēdējos vārtus. Visi spēlētāji, kuri piedalās spēlē, tiks ņemti vērā attiecībā uz pēdējo vārtu guvēja likmēm. Jebkuri sarakstā neiekļautie spēlētāji tiks uzskatīti par uzvarētājiem, ja viņi gūs pēdējos vārtus spēlē. Gadījumā, ja vienīgie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos raidīta bumba, par likmes uzvarētāju tiek noteikta izvēle "Nav vārtu guvējs".

Vārtu guvējs jebkurā laikā

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs spēles gaitā gūs vārtus.

Spēlētājs gūs 2 vai vairāk vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs spēles gaitā gūs divus vai vairāk vārtus.

Spēlētājs gūs hettriku

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs spēles gaitā gūs trīs vai vairāk vārtus.

Spēlētājam tiks parādīta kartīte

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs spēles gaitā saņems kartīti.

Spēlētājs saņems sarkano kartīti


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs spēles gaitā saņems sarkano kartīti.

Punktu reģistrēšana

Dzeltenā kartīte atbilst 10 punktiem.

Sarkanā kartīte atbilst 25 punktiem.

35 ir maksimālais punktu skaits, kas var tikt piešķirts katram spēlētājam. Divas dzeltenās kartītes, kas rezultējas sarkanās kartītes piešķiršanā, tiks skaitītas kā viena dzeltenā kartīte (10 punkti) un viena sarkanā kartīte (25 punkti).

Likmju iznākums balstīsies uz pieejamajiem pierādījumiem par spēles 90 vai 45 minūšu laikā parādītajām kartītēm. Visas kartītes, kas tiks parādītas pēc spēles pilna laika beigu svilpes, netiks ņemtas vērā.

Spēlētājs gūst vārtus un viņa pārstāvētā komanda uzvar

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs gūs vārtus un viņa pārstāvētā komanda uzvarēs.

Spēlētājs gūs vārtus abos puslaikos

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs gūs vārtus abos spēles puslaikos. Spēlētājam ir jāpiedalās abos puslaikos, lai likmes būtu spēkā.

Spēlētājs gūs vārtus ārpus soda laukuma

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs gūs vārtus ar sitienu ārpus soda laukuma robežām. Lai likme tiktu ieskaitīta, visai bumbai ir jābūt ārpus soda laukuma brīdī, kad tiek veikts sitiens.

Spēlētājs gūs vārtus ar galvu

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs gūs vārtus ar galvu.

Spēlētājs gūs vārtus ar tiešo brīvsitienu

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītais spēlētājs gūs vārtus ar tiešo brīvsitienu. Likmes tiks uzskatītas par uzvarētām tikai tad, ja vārtu guvums oficiāli tiks ieskaitīts brīvsitiena izpildītājam.

Spēlētāja sitieni vārtu rāmī Virs/Zem

Likmju iznākumi atkarīgi no tā, cik daudz sitienu vārtu četrstūrī attiecīgais spēlētājs izdarījis. Ar sitienu vārtu četrstūrī saprot jebkuru apzinātu vārtu gūšanas mēģinājumu, pēc kura bumba vai nu nonāk vārtos, vai arī būtu nonākusi vārtos, ja vien to nebūtu atvairījis vārtsargs vai aizsargs, kura pozīcija sitiena brīdī ir aiz visiem pārējiem savas komandas spēlētājiem. Sitieni, kuri trāpa pa vārtu konstrukciju, netiek pieskaitīti pie sitieniem vārtu četrstūrī, ja vien ar šādu sitienu netiek gūti vārti. Ja sitienu bloķē spēlētājs, kurš neatrodas aiz visiem pārējiem savas komandas spēlētājiem, tas netiek uzskatīts par sitienu vārtu rāmī.

Spēlētāja sitieni kopā Virs/Zem

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar to, cik sitienu vārtu virzienā attiecīgais spēlētājs mača laikā izdarījis. Sitiens tiek definēts kā apzināts mēģinājums gūt vārtus, pēc kura bumba:

a) nokļūst vārtos;
b) pārvietojas vārtu virzienā, bet to aptur pretinieku vārtsargs vai cits spēlētājs, kura pozīcija sitiena brīdī ir aiz visiem pārējiem savas komandas spēlētājiem;
c) pārvietojas vārtu virzienā, bet to nobloķē kāds no pretinieku spēlētājiem, aiz kura vēl atrodas vārtsargs vai vismaz viens cits komandas biedrs;
d) pārvietojas virzienā pāri vai garām vārtiem, bet to aptur vārtsargs vai cits spēlētājs;
e) atsitas pret vārtu konstrukciju.

Spēlētāja izdarītie pārkāpumi Virs/Zem

Lai likmes tiktu atzītas par derīgām, spēlētājam jābūt iekļautam mača sākumsastāvā. Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar to, cik daudz pārkāpumu mača laikā fiksēts attiecīgajam spēlētājam.

Pret spēlētāju izdarītie pārkāpumi Virs/Zem

Lai likmes tiktu atzītas par derīgām, spēlētājam jābūt iekļautam mača sākumsastāvā. Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar to, cik daudz pārkāpumu mača laikā pretinieki izdarījuši pret attiecīgo spēlētāju.

Spēlētāja piespēļu precizitātes procents Virs/Zem

Lai likmes tiktu atzītas par derīgām, spēlētājam jābūt iekļautam mača sākumsastāvā. Likmju iznākumi atkarīgi no tā, cik procentu no attiecīgā spēlētāja piespēlēm sasniedz mērķi.

Spēlētāja piespēles kopā Virs/Zem

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar kopējo piespēļu skaitu, ko mača laikā centies izdarīt attiecīgais spēlētājs. Par piespēles mēģinājumu tiek uzskatīta spēlētāja apzināta bumbas raidīšana citam savas komandas spēlētājam. Centrējumi, sānu iemetieni un vārtsargu izdarītie metieni netiek skaitīti kā piespēles. Savukārt bumbas ievadīšana spēlē no vārtsarga laukuma vai no centra apļa, kā arī brīvsitieni, stūra sitieni un 11 metru soda sitieni var tikt izspēlēti kā piespēles.

Precīzo piespēļu skaits Virs/Zem

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar attiecīgā spēlētāja mača laikā izpildīto precīzo piespēļu skaitu. Par piespēles mēģinājumu tiek uzskatīta spēlētāja apzināta bumbas raidīšana citam savas komandas spēlētājam. Centrējumi, sānu iemetieni un vārtsargu izdarītie metieni netiek skaitīti kā piespēles. Savukārt, bumbas ievadīšana spēlē no vārtsarga laukuma vai no centra apļa, kā arī brīvsitieni, stūra sitieni un 11 metru soda sitieni var tikt izspēlēti kā piespēles.

Spēlētāja izraisīto aizmugures stāvokļu skaits Virs/Zem

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar skaitu, cik reižu attiecīgais spēlētājs mača laikā atradīsies aizmugures stāvoklī.

Spēlētāja veikto izklupienu skaits Virs/Zem

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar attiecīgā spēlētāja mača laikā veikto izklupienu skaitu. Ar izklupienu šajā kontekstā saprot spēles epizodi, kurā spēlētājs ar mērķtiecīgu kustību zemes līmenī izsit bumbu pretinieku komandas spēlētājam, kurš to kontrolējis. Spēlētājam, pret kuru veikts izklupiens, tā brīdī jābūt viennozīmīgai kontrolei pār bumbu.

Spēlētājs nopelnīs soda sitienu


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai pret spēlētāju soda laukumā tiks pārkāpti noteikumi, kas novedīs pie 11 metru soda sitiena. Attiecībā uz šo likmi netiek ņemti vērā soda sitieni, kas nopelnīti par spēli ar roku.

Spēlētājs gūs uzvaras vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēlētājs gūs spēles uzvaras vārtus. Par uzvaras vārtiem tiek uzskatīts vārtu guvums, kas nodrošina uzvaru un pēc kura pretinieku komanda vairāk negūst vārtus,, piemēram uzvarētāj-komandas trešais vārtu guvums uzvarā ar 5:2.

Vai spēlētājs nospēlēs visu maču?

Lai likmes tiktu atzītas par derīgām, spēlētājam jābūt iekļautam mača sākumsastāvā. Likmju iznākumi tiks noteikti atbilstoši tam, vai spēlētājs atradās laukumā visu mača laiku.

Vai treneris tiks nosūtīts uz tribīnēm?

Likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar to, vai attiecīgā persona (galvenais treneris, galvenā trenera asistents vai cits komandas treneris) mača laikā tiks noraidīts no laukuma ar tiesneša lēmumu, neņemot vērā situācijas, kurās treneris atradies tribīnēs jau spēles sākumā vai arī pats mača laikā izlēmis pamest komandas rezervistu soliņa zonu. Gadījumā, ja attiecīgais treneris brīvprātīgi pavadīs visu mača laiku tribīnēs, likmes tiks atceltas.

Spēles labākais spēlētājs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar oficiālās valdošās organizācijas, piemēram, FIFA Pasaules kausa izcīņas spēļu gadījumā paziņoto spēles labāko spēlētāju. Ja oficiālā valdošā organizācija nepaziņo spēles labāko spēlētāju, likmju iznākums tiks noteikts, balstoties uz Apvienotās Karalistes galvenās televīzijas izvēlēto un paziņoto spēles labāko spēlētāju. Ja nav norādīts citādi, televīzijas ir sarindotas sekojošā prioritāšu secībā: 1) BBC/ITV; 2) Sky; 3) BT Sport; 4) EuroSport.

Ja nenotiek oficiāla balvas pasniegšana, tad visas likmes tiks atceltas, neatkarīgi no tā, vai televīzijas programmas vadītāji vai eksperti piemin spēles labāko spēlētāju. Gadījumā, ja labākā spēlētāja balva tiek piešķirta vairāk kā vienam spēlētājam, tad tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Par uzvarētājiem tiks uzskatīti arī sarakstā neiekļautie spēlētāji, ja viņi saņems spēles labākā spēlētāja balvu. Spēlētāji, kuri jebkādā veidā ir iesaistīti spēlē, tiks uzskatīti par derīgiem pretendentiem uz balvu.

Ilgtermiņa likmes

Uzvarētāja un citu vietu ieguvēja likmes turnīros

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar komandas ieņemto vietu turnīrā pēc visu ieplānoto spēļu aizvadīšanas, izņemot līgas izslēgšanas spēles. Tas ietver arī turnīrus, kuri pēc pus-sezonas tiek sadalīti divās daļās.

Attiecībā uz šo noteikumu izņēmums ir Dienvidamerikas līgas, kurās, ja divas komandas ieņem pirmo vietu pēc punktiem, tiek aizvadīta izslēgšanas spēle, lai noskaidrotu līgas uzvarētāju. Šādos gadījumos izslēgšanas spēles uzvarētājs tiks uzskatīts par uzvarētāju uzvarētāja likmei.

Rezultatīvākais spēlētājs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs gūs visvairāk vārtus turnīrā. Līgas turnīros netiek ņemtas vērā izslēgšanas spēles. Vārtu guvumi, bumbu raidot savos vārtos, netiek ņemti vērā. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Tiešā prognoze

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīra beigās ieņems pirmo vietu un kura otro.

Divkāršā prognoze

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuras divas komandas turnīra beigās izcīnīs pirmās divas vietas neatkarīgi no secības.

Uzvarētāja izcelsme

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, no kuras grupas galīgais uzvarētājs ir kvalificējies.

Uzvarētājs pirmo reizi


Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai uzvarētājs šajā turnīrā jau iepriekš ir triumfējis.

Komanda, kas gūs vairāk vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīrā gūs vairāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas gūs mazāk vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīrā gūs vismazāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas ielaidīs vairāk vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīrā ielaidīs visvairāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas ielaidīs mazāk vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīrā ielaidīs vismazāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas saņems vairāk dzeltenās kartītes

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīra garumā saņems visvairāk dzeltenās kartītes. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas saņems vairāk sarkanās kartītes

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīra garumā saņems visvairāk sarkanās kartītes. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Rezultatīvākā grupa

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuras grupas komandas kopā gūs visvairāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Nerezultatīvākā grupa

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuras grupas komandas kopā gūs vismazāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Labākā spēlētāja balva

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā spēlētāja balva vai līdzvērtīga balva. Piemēram, Pasaules kausa izcīņas finālturnīra gadījumā tiek piešķirta Zelta bumbas balva.

Labākā jaunā spēlētāja balva

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā jaunā spēlētāja balva vai cita līdzvērtīga balva.

Labākā vārtsarga balva

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā vārtsarga balva vai cita līdzvērtīga balva. Piemēram, Pasaules kausa izcīņas turnīrā tiek izmantota Zelta cimda balva.

Labākā aizsarga balva

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā aizsarga balva vai cita līdzvērtīga balva.

Labākā pussarga balva

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā pussarga balva vai cita līdzvērtīga balva.

Labākā uzbrucēja balva

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar to, kuram spēlētājam tiks piešķirta turnīra labākā uzbrucēja balva vai cita līdzvērtīga balva.

Turnīra labāko spēlētāju komanda

Likmes tiks izmaksātas saskaņā ar to, kurš spēlētājs iekļūst oficiālajā turnīra labāko spēlētāju komandā, neatkarīgi no tā pozīcijas. Gadījumā, ja netiek izziņots oficiāls saraksts, likmes tiks atceltas.

Augstāka vieta turnīrā

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura no sarakstā iekļautajām komandām ierindosies augstākā vietā pēc turnīra beigām. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Rezultatīvākais spēlētājs sarakstā

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš no sarakstā iekļautajiem spēlētājiem turnīrā gūs vairāk vārtus. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Izstāšanās kārta

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar to, kurā kārtā norādītā komanda izstāsies no turnīra.

Komandas rezultatīvākais spēlētājs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš no norādītās komandas spēlētājiem turnīrā gūs vairāk vārtus. Līgas turnīros netiek ņemtas vērā izslēgšanas spēles. Netiek ņemti vērā vārtu guvumi, raidot bumbu savos vārtos. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komandas spēlētājs ar vairāk rezultatīvām piespēlēm

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš no norādītās komandas spēlētājiem turnīrā veiks vairāk rezultatīvas piespēles. Līgas turnīros netiek ņemtas vērā izslēgšanas spēles. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas izkļūs no grupas

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītajai komandai izdosies iekļūt turnīra izslēgšanas spēlēs.
Grupu turnīrs – precīzs punktu skaits
Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar precīzu kopējo punktu skaitu turnīra grupu fāzes beigās.
Grupu turnīrs – punktu skaits
Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas kopējais punktu skaits turnīra grupu fāzes beigās ir virs vai zem likmē norādītā punktu skaita.
Komandas grupu turnīrs – gūto vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas turnīrā gūto vārtu skaits ir virs vai zem likmē norādītā vārtu skaita.

Komanda grupu turnīrs – ielaisto vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas turnīrā ielaisto vārtu skaits ir virs vai zem likmē norādītā vārtu skaita.

Komandas grupu turnīrs – dzelteno kartīšu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai norādītās komandas turnīrā saņemto dzelteno kartīšu skaits ir virs vai zem likmē norādītā kartīšu skaita.

Pēdējā komanda, kas paliks neuzvarēta

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai būs vairāk uzvaru un neizšķirtu pirms pirmā zaudētās spēles. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Rezultatīvākais spēlētājs un viņa pārstāvētā komanda uzvar turnīrā

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš no sarakstā iekļautajiem spēlētājiem gūs visvairāk vārtus, kā arī viņa pārstāvētā komanda uzvarēs turnīrā.

Vairāk sausās spēles

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai turnīrā būs vairāk spēles, kurās netiks ielaisti nevieni vārti. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Vairāk rezultatīvas piespēles

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs turnīrā veiks vairāk rezultatīvas piespēles. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

Komanda, kas pirmā gūs 7 vārtus

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda turnīrā pirmā gūs 7 vārtus. Netiek ņemti vērā vārtu guvumi, raidot bumbu savos vārtos. Komanda, kas gūs 7 vārtus mazāk nospēlētās minūtēs, tiks uzskatīta par likmes uzvarētāju.

Līgas uzvarētājs ar handikapu

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvarēs turnīrā pēc handikapa likmē norādīto punktu pieskaitīšanas/atņemšanas gala rezultātam.

Līgas līdere 25./31. decembrī

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda būs līgas līdere 25./31. decembra beigās.

Futbola īpašās likmes

Eiropas vasaras / ziemas pāreju perioda likmes

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurai komandai norādītais spēlētājs pievienosies, līdz minētā pārejas perioda beigām. Ja vien nav norādīts citādi, tiek ņemti vērā arī īres līgumi. Gadījumā, ja spēlētājs nepārceļas uz citu klubu, visas likmes uz viņa pašreizējo komandu būs uzvarētas. Ja spēlētājs paraksta līgumu ar sarakstā neiekļautu klubu, visas likmes būs spēkā. Attiecībā uz šo likmi netiek ņemti vērā pirms-līgumi vai citas līdzīgas vienošanās. Pēc publiskā paziņojuma uzliktās likmes tiks atceltas.

Nākošais patstāvīgais treneris

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar kluba oficiālo paziņojumu par nākošo patstāvīgo treneri. Vietas izpildītāji vai pagaidu treneri netiek skaitīti, ja vien viņi neaizvada vismaz 10 pilntiesīgas sacensību spēles, kurām seko viņu apstiprinājums patstāvīga trenera amatā. Gadījumā, ja ir neskaidrības par trenera izvēli, Betsafe pēc saviem ieskatiem var noteikt, kā noteikt likmju iznākumu, ņemot vērā attiecīgajā laikā pieejamo informāciju. Gadījumā, ja tiek iecelts sarakstā neiekļauts treneris, visas likmes būs spēkā. Visas likmes, kas ir uzliktas pēc publiskā paziņojuma, tiks atceltas.

Izcīnīto trofeju skaits

Ja vien nav norādīts citādi, likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar attiecīgās komandas sasniegumiem šādās sacensībās: valsts augstākās līgas čempionāts, attiecīgās federācijas, asociācijas vai līgas kausa izcīņas (ekvivalentas Anglijas ‘FA Cup’ un ‘EFL Cup’ turnīriem), kā arī UEFA Čempionu Līga un Eiropas Līga. Citos turnīros izcīnītās trofejas, rezultējot likmes, netiks ņemtas vērā.

Trenera nākošais klubs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kuru klubu norādītais treneris vadīs kā nākošo. Visas likmes, kas ir uzliktas pēc publiskā paziņojuma, tiks atceltas.

Nākošais treneris, kas atstās amatu (Sack Race)

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš treneris atstās amatu pirms pēdējās ieplānotās līgas spēles, ieskaitot izslēgšanas spēles. Šī likme ietver gan atbrīvošanu no amata, gan aiziešanu pēc paša trenera lēmuma. Likmes, kas ir uzliktas pēc publiskā paziņojuma, tiks atceltas.

Komandas sastāva saraksts

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai spēlētājs tiks iekļauts komandas sastāvā uz turnīru. Likmes, kas ir uzliktas pēc publiskā paziņojuma, tiks atceltas.

Dienas īpašās likmes

Visu dienas īpašo likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar dienas likmes kopējo rezultātu. Vērā tiks ņemta tikai tā laika zona, kurā notiek turnīrs. Ja spēles ar attiecīgo komandu līdzdalību tiek pārceltas, visas likmes tiks atceltas.

Fantāzijas spēles, jeb pretstatītās komandas

Fantāzijas spēlēs divu komandu īstie rezultāti tiek pretstatīti. Šīs spēles uzvarētājs ir komanda, kas gūst vairāk punktu reālā konkrētās dienas spēlē pret citu reālu pretinieku, ieskaitot papildlaiku. Ņemiet vērā: tiek ņemti vērā tikai punkti, uzvarai vai zaudējumam nav nozīmes.

16.26. Formula 1

Pasaules čempiona tituls

Prognozē, kurš pilots iegūs F1 pasaules čempiona titulu!
Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem, kas tiek publicēti tieši pēc sacīkstes beigām. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Konstrukturu kauss

Prognozē, kura komanda iegūs F1 konstruktoru kausu!
Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem, kas tiek publicēti tieši pēc sacīkstes beigām. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Cik daudz grand prix sacīkstes čempionāta laikā uzvarēs noteikts pilots

Prognozē, cik daudz Grand Prix sacīkstes čempionāta laikā uzvarēs noteikts pilots.
Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem, kas tiek publicēti tieši pēc sacīkstes beigām. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Sezonas viens pret vienu likmes

Prognozē, kurš no braucējiem iegūs labāko pozīciju cīņā par F1 pasaules čempiona titulu.
Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem, kas tiek publicēti tieši pēc sacīkstes beigām. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Pilots ar vislielāko "pole position" skaitu sezonas laikā

Izvēlies pilotu no piedāvātā saraksta, kurš sasniegs lielāko "pole position" skaitu sezonas laikā.

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem, kas tiek publicēti pēc sezonas pēdējās Grand Prix sacīkstes.

Neizšķirtu rezultātu gadījumā likmes tiks atceltas.

Individuālas grand prix izcīņas likmes

Sacīkstes uzvarētājs

Prognozē, kurš no braucējiem uzvarēs sacīksti!

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Apbalvošanas ceremonija

Prognozē, kurš no braucējiem iekļūs apbalvošanas ceremonijā.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Viens pret vienu likmes

Prognozē, kurš no braucējiem iegūs labāko pozīciju Grand Prix sacīkstē.

Gadījumā, ja neviens no braucējiem, uz kuriem veiktas likmas, nefinišēs, likmes tiks izlemtas balstoties uz pabeigto pilnu apļu skaitu, bet, ja abiem braucējiem pabeigto pilnu apļu skaits būs vienāds, tad likmes tiks atceltas.

Lai likmes būtu spēkā, abiem braucējiem ir jāuzsāk sacīkste.

Pirmā izstāšanās (braucēji)

Prognozē, kurš no braucējiem pirmais izstāsies no sacīkstes. Signāls iesildīšanās apļa uzsākšanai tiks uzskatīts par sacīkstes sākumu. Ja divi vai vairāk braucēji izstājas no sacīkstes tā paša apļa laikā, tad tiks piemēroti neizšķirta noteikumi (uzvarētāju likmju koeficienti tiks izdalīti ar uzvarētāju skaitu).

Sacīkstē klasificēto braucēju skaits

Saskaņā ar FIA Formulas 1 sporta noteikumiem, braucēji, kuri ir nobraukuši 90% vai vairāk no sacīkšu uzvarētāja nobrauktajiem apļiem (šis skaitlis tiks noapaļots līdz tuvākajam veselajam apļu skaitlim), tiks uzskatīti kā klasificēti sacīkstē. Tie, kuri nav sasnieguši 90% slieksni, tiks uzskatīti kā neklasificēti sacīkstē.

Cik daudz braucēju finišēs sacīkstē

Prognozē vai finišētāju skaits būs virs vai zem noteiktā skaita. Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Viens pret vienu likmes (konstruktors pret konstruktoru)

Prognozē, kurā komandā būs spēlētājs, kurš sasniegs labāku finiša pozīciju nekā visi pretējās komandas dalībnieki.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Pirmā izstāšanās (konstruktori)

Prognozē, kurā komanda būs spēlētājs, kurš izstāsies agrāk nekā kāds no pretējās komandas dalībniekiem.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Sacīkstes uzvarētājs (konstruktori)

Prognozē, no kuras komandas būs sacīkstes uzvarētājs.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Sacīkstes uzvarētāja tautība

Prognozē sacīkstes uzvarētāja tautību.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Uzvaras starpība

Prognozē, vai uzvaras starpība starp sacīkstes uzvarētāju un pārējiem dalībniekiem būs virs vai zem noteiktā laika.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Drošības mašīna

Prognozē, vai drošības mašīnai būs nepieciešams doties trasē.

Ja Grand Prix sacīkste tiek uzsākta ar drošības mašīnas fāzi (piemēram, nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ) nevis ar luksofora gaismām, tad šī fāze nav uzskatāma par drošības mašīnas fāzi un netiks ņemta vērā likmju rezultātu noteikšanā. Tas pats attiecas uz drošības mašīnas fāzi pēc sacīkstes atsākšanās tieši pēc sarkanā karoga perioda. Virtuāla drošības mašīna netiks skaitīta kā ierastā drošības mašīna likmju rezultātu noteikšanā.

Izstāšanās pirmā apļa laikā

Prognozē, cik daudz braucēji izstāsies pirmā apļa laikā.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Tikai tie braucēji, kuri reāli uzsāks sacīksti (pat no pitstopa joslas) tiks ņemti vērā. Saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem tie braucēji, kuri ir klasificēti kā "DNS", ir uzskatāmi par braucējiem, kuri nav uzsākuši sacīksti.

Top6 finišētāji


Prognozē braucēju, kurš iekļūs TOP6 finišētāju lokā.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Nosauktais braucējs būs ātrākais kvalifikācijas posmā, sasniegs ātrāko apļa laiku sacīkstē un uzvarēs sacīksti


Prognozē, vai nosauktais braucējs būs ātrākais kvalifikācijas posmā, sasniegs ātrāko apļa laiku sacīkstē un uzvarēs sacīksti.

Lai likme uzvarētu, visām trim prognozēm jābūt pareizām.

Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Braucēja finiša pozīcija


Prognozē nosauktā braucēja finiša pozīciju noteiktā Grand Prix sacīkstē.

Likmes, kas tiek veiktas apbalvošanas ceremonijas laikā, un jebkuri turpmāki grozījumi, netiks ieskaitīti.
Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Ātrākais apļa laiks

Prognozē braucēju, kurš sasniegs ātrāko apļa laiku sacīkstē.

Likmju rezultāti tiks noteikti, balstoties uz oficiālo klasifikāciju.

Dubultā prognoze

Prognozē braucēju pāri, kuri finišēs pirmajā un otrajā vietā (jebkurā secībā). Nepieciešama tikai viena likme.

Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Ātrākais kvalifikācijas posmā un sacīkstes uzvarētājs

Prognozē, ka braucējs sasniegs ātrāko laiku pēdējā kvalifikācijas sesijā un pēc tam uzvarēs sacīksti.

Par ātrāko kvalifikācijas posmā tiks atzīts braucējs, kurš sasniegs labāko laiku pēdējā kvalifikācijas sesijā. Citas vietu izmaiņas starta sarakstā netiek ņemtas vērā. Jebkuras Grand Prix sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.
Abām prognozēm jābūt pareizām, lai likmes uzvarētu.

Pirmā apļa līderis

Prognozē, kurš braucējs būs vadībā pēc pirmā apļā.

Ja pirms sacīkstes sākuma tiek veiktas izmaiņas noteiktajā braucēju secībā, likmes uz šo prognozi būs spēkā.

Ja braucējs vai komanda tiek diskvalificēta vai izstājas pirmā apļa laikā, likmes uz šo prognozi būs spēkā.

Ja izvēlētais braucējs nepiedalās pirmā apļa laikā, tad likmes, kas veiktas uz šo braucēju, tiks atceltas.

Ja sacīkste sākas ar drošības mašīnas fāzi, tad likmes uz šo prognozi tiks atceltas. Pēc spēles vai turnīra beigām netiks veiktas korekcijas likmju iznākumā sakarā ar jebkādām valdošo organizāciju veiktajām izmaiņām vai lēmumiem.

Kvalifikācijas posma prognozes

Pole position

Prognozē braucēju, kurš uzstādīs ātrāko laiku pēdējā kvalifikācijas sesijā.
Sekojošās vietu izmaiņas starta sarakstā netiek ņemtas vērā.

Viens pret vienu likmes kvalifikācijā

Prognozē, kurš no braucējiem uzstādīs ātrāko laiku pēdējā kvalifikācijas sesijā.

Sekojošās vietu izmaiņas starta sarakstā netiek ņemtas vērā.

Lai likmes būtu spēkā, abiem braucējiem ir jāuzsāk kvalifikācijas sesija.

Uzvarošais konstruktors kvalifikācijā

Prognozē, no kuras komandas būs braucējs, kurš uzstādīs ātrāko laiku pēdējā kvalifikācijas sesijā. Sekojošās vietu izmaiņas starta sarakstā netiek ņemtas vērā.

Uzvarošais braucējs brīvajos treniņbraucienos

Prognozē, kurš no braucējiem uzstādīs ātrāko laiku brīvajos treniņbraucienos.

Likmju iznākums tiks noteikts pēc oficiālajiem sacīkstes rezultātiem tieši pēc brīvajiem treniņbraucieniem.

Likmes, kas veiktas uz braucējiem, kas nepiedalās brīvajos treniņbraucienos, tiks atceltas.

Uzvaras starpība

Prognozē, vai uzvaras starpība starp kvalifikācijas posma uzvarētāju un pārējiem dalībniekiem būs virs vai zem noteiktā laika.

16.27. Futzāls

Visas likmes ir uz pamatlaiku, ja vien nav norādīts citādi. Pamatlaiku nosaka oficiālie noteikumi, kurus ir publicējusi attiecīgā uzraugošā organizācija. Gadījumā, ja spēle sākas ātrāk par paredzēto laiku, visas likmes, kas veiktas pēc faktiskā sākuma laika, tiek atceltas.

Pēc spēles vai turnīra beigām netiks veiktas korekcijas likmju iznākumā sakarā ar jebkādām valdošo organizāciju veiktajām izmaiņām vai lēmumiem.

Spēles likmes

Spēles rezultāts

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kura komanda uzvar spēli, piemēram, mājas komanda, neizšķirts vai viesu komanda.

Vārtu skaits

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, vai kopējais vārtu skaits spēlē ir virs vai zem norādītā vārtu skaita.

Handikaps

Lai noteiktu likmes iznākumu, spēles gala rezultātam pieskaita vai atņem komandas handikapā norādīto vārtu skaitu.

Ilgtermiņa likmes

Uzvarētāja un citu vietu ieguvēja likmes turnīros

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar komandas ieņemto vietu turnīrā pēc visu ieplānoto spēļu aizvadīšanas, izņemot līgas izslēgšanas spēles.

Rezultatīvākais spēlētājs

Likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar to, kurš spēlētājs gūs visvairāk vārtus turnīrā. Līgas turnīros netiek ņemtas vērā izslēgšanas spēles. Vārtu guvumi, bumbu raidot savos vārtos, netiek ņemti vērā. Tiek piemēroti neizšķirta noteikumi.

16.28. Golfs

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem turnīra un spēļu rezultātiem. Raundu viens pret vienu likmju gadījumā abiem dalībniekiem konkrētajā raundā ir jāizspēlē vismaz viena bumba, lai likmes būtu spēkā. Turnīra viens pret vienu likmju gadījumā abiem dalībniekiem konkrētajā turnīrā ir jāizspēlē vismaz viena bumba, lai likmes būtu spēkā. Ja abi golfa spēlētāji nepabeidz visus raundus, tad uzvarētājs ir spēlētājs, kurš ir augstākā vietā.

Ja notikums tiek saīsināts, piemēram, sliktu laika apstākļu dēļ, likmju iznākums tiks noteikts, ja vien ir pieejami oficiālie turnīra rezultāti (saskaņā ar turnīra noteikumiem, piemēram, tiek izspēlētas vismaz 54 bedrītes PGA turnīrā), neatkarīgi no izspēlēto raundu skaita.

Likmes, kas ir pieņemtas pēc dienas spēļu beigām, tiek atceltas, ja neturpinās spēlēšana, kas tiek ņemta vērā turnīra rezultāta noteikšanā (izņemot izslēgšanas spēles).

Top 5 / Top 10 / Top 20 finišs


Turnīros, kuros tiks piedāvātas augstāk minētās likmes uz spēlētāju ieņemto vietu, tiks piemēroti neizšķirta noteikumi.

Saīsināšana

Lai likmes būtu spēkā, spēlētājam ir jānospēlē 36 bedrītes.

3 bumbu raunds

Trīs bumbu raundā visiem 3 dalībniekiem konkrētajā raundā ir jāizspēlē vismaz viena bumba, lai likmes būtu spēkā. Ja 1 vai vairāk spēlētāju katrs neizspēlē vismaz 1 bumbu, tad visas likmes tiks atceltas. Ja 2 vai vairāk golfa spēlētāji iegūst vienādu punktu skaitu, likmju laimests tiek dalīts ar uzvarētāju skaitu.

16.29. Vingrošana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.30. Handbols

Visas likmes attiecas tikai uz pamatlaiku, ja vien nav noteikts citādi. Ja netiek nospēlētas paredzētās 60 minūtes, tad visas likmes uz spēli tiks atceltas un tiks piemērots koeficients 1,00, izņemot likmes, kuru iznākums jau ir zināms.

Ja spēle tiek pārcelta vai atcelta un netiek aizvadīts 12 stundu laikā pēc sākumlaika, visas likmes tiks atceltas.

Spēlētāju īpašās likmes

Lai spēlētāju īpašo likmju gadījumā likmes būtu spēkā, visiem spēlētājiem ir jāpiedalās spēlē, citādi likmes tiks atceltas un piemērots koeficients 1,00. Netiek veikta izmaksa likmēm uz rezultatīvākajiem spēlētājiem, kuri nav spēli sākuši.

Spēlētāju īpašās likmes

Lai spēlētāju viens pret vienu vai handikapa likmes būtu spēkā, visiem iesaistītajiem spēlētājiem ir jāpiedalās spēlē. Labākā vārtu guvēja likmes, kas veiktas uz spēli neuzsākušiem spēlētājiem, netiks atgrieztas.

16.31. Hokejs

Piecām vai mazāk minūtēm jābūt atlikušām spēlēs pulkstenī līdz mača beigām, lai likmes tiktu uzskatītas par derīgām, ja vien konkrētās likmes iznākums jau nav noteikts iepriekš.

Visas likmes attiecas tikai uz pamatlaiku, ja vien nav norādīts citādāk.

Ja likmēs norādīts,ka tiek iekļauts papildlaiks un pēcspēles metienu sērija ,bet, neizšķirta gadījumā šie elementi netiek izspēlēti, tad spēle tiek noslēgta pēc pamatlaika rezultāta.

Gadījumā, ja spēles uzvarētājs tiek noteikts pēcspēles metienos, tad likmes iznākuma noteikšanas nolūkā uzvarētājas komandas vārtu skaitam un kopējam vārtu skaitam tiks pievienoti vieni vārti. Šis noteikums tiek piemērots tikai tām likmēm, kuras ietver papildlaiku.

NHL Rietumu un Austrumu konferences uzvarētāja - par uzvarētāju tiks uzskatīta komanda, kas iekļūs Stenlija kausa finālā.

Spēlētāju īpašās likmes

Lai likmes uz spēlētājiem vai handikapiem būtu spēkā, visiem iesaistītajiem spēlētājiem ir jāpiedalās spēlē. Tiek ņemti vērā visi punkti/vārti/piespēles/metieni (vai jebkura cita statistika), kas gūti pamatlaikā un papildlaikā. Taču punkti, kas gūti pēcspēles metienos, netiek ņemti vērā.

Vārtsargu īpašās likmes

Vārtsargiem jāuzsāk spēle, lai likmes būtu spēkā. Ietver papildlaiku, bet pēcspēles metieni neskaitās.

Grand Salami: Lai likmes būtu spēkā, jāaizvada visas spēles. Ja spēle/s ir pārcelta/s, likmes tiks atceltas, ja vien spēle netiks aizvadīta 12 stundu laikā pēc sākotnējā laika. Ja kopējo vārtu likmes iznākums jau ir VIRS, pirms pārceltās spēles aizvadīšanas, likmes būs spēkā.

Fantāzijas spēles


Skatīt futbola noteikumus.

16.32. Indy Car

Sērijas uzvarētājs

Prognozē, kurš braucējs būs sērijas uzvarētājs.

Likmju iznākumi tiks noteikti, balstoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas publicēti tieši pēc sezonas pēdējās sacīkstes. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Individuālas sacīkstes uzvarētājs

Prognozē, kurš braucējs būs sacīkstes uzvarētājs. Jebkuras sacīkstes sākums tiek noteikts ar brīdi, kad atskan signāls iesildīšanās apļa veikšanai. Apbalvošanas ceremonijā nosauktās vietas tiks ņemtas vērā kā galējie sacīkstes rezultāti. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

16.33. Džudo

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.34. Lakross

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem.

16.35. Mixed Martial Arts

Rezultāti tiks noteikti saskaņā ar “ringside” noteiktajiem oficiālajiem rezultātiem. Pēc sākotnējā ringa diktora paziņojuma rezultāti var tikt pārskatīti un mainīti. Likmes netiek izlemtas, kamēr tiesneši cīņas norises vietā nav apstiprinājuši rezultātus.

Jebkādas izmaiņas cīņas iznākumā, kas ir radušās pēc cīņas beigām, balstoties uz apelācijas, tiesvedības, dopinga kontroles vai dažādu soda mēru rezultātiem, netiks ņemtas vērā un likmēm tiks piemērots iznākums, kurš tika pieņemts uzreiz pēc cīņas.

Likmes uz cīkstoņa uzvaru ar “nokautu/tehnisko nokautu” tiek uzskatītas par uzvarētām tikai tad, ja cīkstonis savu pretinieku uzvar ar nokautu, tehnisko nokautu vai “corner stoppage”.

Likme uz cīkstoņa “Inside Distance” ir uzvarēta, ja izvēlētais cīkstonis uzvar ar nokautu, tehnisko nokautu, pretinieka diskvalifikāciju, padošanos vai jebkura cita veida cīņas pārtraukšanu.

Piecu minūšu raunda vidus ir tieši 2 minūtes un 30 sekundes. Tādējādi, 3½ raundi būtu precīzi 2 minūtes un 30 sekundes ceturtajā raundā

Ja tiek veiktas likmes uz kopējo raundu skaitu un cīkstonis neuzsāk raundu, kurā turpinās cīņa, tad uzvarēs likmes uz ZEM iznākumu, jo šis raunds nav oficiāli sācies.

Ja cīņas iznākums ir neizšķirts, likmes uz kāda no cīkstoņu uzvaru tiek atgrieztas, izņemot likmes, kurās tiek piedāvāta neizšķirta iespēja. Citu likmju iznākumi tiek noteikti saskaņā ar to īpašo formulējumu.

Vienbalsīgs lēmums ir gadījumā, ja visi trīs tiesneši cīkstoni uzskata par uzvarētāju.

Dalītais lēmums ir gadījumā, ja divi tiesneši cīkstoni uzskata par uzvarētāju, bet viens tiesnesis uzskata otru cīkstoni par uzvarētāju.

Vairākuma lēmums ir gadījumā, ja divi tiesneši uzskata cīkstoni par uzvarētāju, bet viens tiesnesis uzskata, ka cīņa noslēdzās neizšķirti.

Ja cīņa tiek uzskatīta par “nenotikušu” vai “bez lēmuma”, visas likmes tiks atmaksātas.

Cīņas sākuma likmes nozīmē – vai attiecīgais raunds sāksies? Piemēram, vai cīņa nonāks līdz 2. raundam? “Jā” tiek laimēts, ja 2. raundā tiek aizvadīta vismaz viena sekunde.

16.36. Motocikli

Ilgtermiņa čempionāta likmes.

Paredzi čempionāta uzvarētāju.

Likmes tiks aprēķinātas saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem nekavējoties noslēdzoties pēdējām čempionāta posmam un netiks mainītas neatkarīgi no vēlāk sekojušiem pieprasījumiem/notikumiem.

Atcelti/pārcelti notikumi

Ja notikums tiek atcelts vai pārcelts un nav noteikti oficiāli rezultāti, tad likmes tiek atceltas.

Individuālas sacensību posma likmes.

Paredzi sacensību posma uzvarētāju.

Sacensību posma sākums tiek atzīmēts ar signālu uzsākt iesildīšanās apli. Diskvalifikāciju gadījumā, pjedestāla prezentācija tiks skaitīta, kā galējs iznākums, kas ietekmēs likmju aprēķināšanas kārtību.

Pjedestāla finišs

Paredzi braucēju, kas finišēs sacīkstēs uz goda pjedestāla.

Diskvalifikāciju gadījumā, pjedestāla prezentācija tiks skaitīta, kā galējs iznākums, kas ietekmēs likmju aprēķināšanas kārtību.

“Pole position” ieguvējs

Paredzi braucēju, kas iegūs “pole position”.

Likmes tiek aprēķinātas ņemot vērā vietu sadalījumu beigu kvalifikācijas sesijās. Jebkādas vēlākas pozīciju korekcijas netiks ņemtas vērā.

“Viens pret otru” likmes

Paredzi braucēju, kurš sasniegs augstāku finiša vietu.

Abiem braucējiem jāuzsāk sacensības, lai likmes tiktu uzskatītas par derīgām.

Ja viens no braucējiem nepabeidz sacīkstes, otrs braucējs tiek uzskatīts par uzvarētāju.

Ja neviens no braucējiem nepabeidz sacīkstes, braucējs, kurš pabeidzis vairāk pilnu apļu tiek uzskatīts par uzvarētāju.

Ja abi braucēji pabeiguši vienādu apļu skaitu, bet neviens no tiem nav pabeidzis sacīkstes, likmes tiks atceltas.

Grupveida likmes


Paredzi braucēju no vairāku braucēju grupas, kurš sasniegs augstāku finiša vietu.

Ja viens vai vairāki braucēji nepabeidz sacīkstes, braucējs, kurš pabeidzis vairāk pilnu apļu tiek uzskatīts par uzvarētāju.

Ja kāds no braucēju grupā esošajiem dalībniekiem neuzsāk sacīkstes, tad likmes tiek atceltas.

16.37. Motosports

Vispārējie noteikumi


Visu kvalificējošo likmju uzvarētāji tiks izlemti, balstoties uz oficiālajiem kvalifikācijas laikiem.

Viens pret vienu (H2H) likmes

Prognozē, kurš vadītājs vai braucējs sasniegs labāko finiša pozīciju.

Kvalificēšanās: Ja vismaz viens no diviem vadītājiem neuzsāk savu sesiju vai nepabeidz savu individuālo sesiju ar oficiālu raunda laiku, tad likmes tiks atceltas.

Sacīkste: Ja vismaz viens no diviem vadītājiem neparādās starta laikā, tad likmes tiks atceltas. Ja viens vai abi vadītāji netiek klasificēti, tad vadītājs, kurš ir nobraucis visvairāk apļu, ir uzvarētājs. Ja abi vadītāji netiek klasificēti, un tiem ir vienāds nobraukto apļu skaits, tad likmes tiks atceltas.

16.38. Ziemeļu divcīņa

Uzvarētājs: Ja jebkāda iemesla dēļ izvēle/dalībnieks nesāk ziemas sporta sacensības, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Likmes netiek atgrieztas.

Viens pret vienu: Lai likmes būtu spēkā, abiem dalībniekiem jāsāk sacensības. Lai likmes būtu spēkā, ziemeļu divcīņas gadījumā abiem dalībniekiem jāsāk sacensības to pirmajā daļā. Ja viens no dalībniekiem nesāk sacensību otrajā daļā, likme joprojām būs spēkā. Ja abi dalībnieki neuzsāk sacensību otro daļu, iznākumu noteiks sacensību pirmās daļas rezultāti.

Atcelto sacensību uzvarētājs: Visas likmes tiks atceltas, ja sacensības ir atceltas, ja vien oficiālā valdošā federācija (FIS, IBU vai jebkura cita oficiālā federācija) neapstiprina rezultātus kā "oficiālos rezultātus" laikā, kad sacensības tika atceltas un netiek turpinātas tajā pašā norises vietā 12 stundu laikā.

Pārcelto sacensību uzvarētājs: Visas likmes būs spēkā, ja sacensības ir pārceltas un nākošo divu kalendāro dienu laikā notiek atkārtoti tajā pašā norises vietā. Likmes tiks atceltas, ja sacensības tiek pārceltas uz citu norises vietu. Komandu sacensības un stafetes: Šīs likmes nolūkos komandas sacensības un stafetes tiek ņemtas vērā tikai kā viena medaļa.

Ja tiek izmantoti izmēģinājuma kārtas rezulāti, visas likmes tiks atceltas.

16.39. Orientēšanās sports

Uzvarētāju nosaka, balstoties uz Starptautiskās Orientēšanās Federācijas (FIS) vai citas oficiālās organizācijas sniegtajiem oficiālajiem rezultātiem.

Viens pret vienu: lai likmes būtu spēkā, abiem dalībniekiem jāsāk sacensības. Visu likmju iznākumus noteiks saskaņā ar oficiālo valdošo federāciju (IOF vai jebkuru citu oficiālo organizāciju).

16.40. Pesäpallo (somu beisbols)

Threeway un kopējo punktu (runs) rezultāts tiek noteikts pēc diviem periodiem (katrā pa četriem iningiem). Ja vien nav norādīts citādi, likmes neattiecas uz iespējamu papildus iningu. Ja spēle tiek pārtraukta un netiek izspēlēta 12 stundu laikā, visas neizlemtās likmes tiks uzskatītas par atceltām. Visu likmju iznākuma noteikšanā tiek ņemti vērā Somijas SuperpesisPesäpalloliitto oficiālie rezultāti.

16.41. Pieccīņa

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.42. Biljards

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem.

16.43. Rallijs

Likmes uz čempionāta uzvarētāju

Prognozē, kurš no braucējiem uzvarēs čempionātu.

Likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem sacīkstes rezultātiem, kas tiek publicēti tieši pēc sacīkstes beigām. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Individuālas sacīkstes uzvarētājs

Prognozē, kurš no braucējiem uzvarēs sacīksti.

Likmes tiks izlemtas, balstoties uz to, kuri braucēji finišēs pjedestāla pozīcijā, kur vietu izkārtojums uz pjedestāla tiks ņemts vērā kā gala rezultāts. Jebkuri turpmākie pieprasījumi nevar ietekmēt likmju iznākumus.

Likmes uz sacīkstes iznākumu (braucējs pret braucēju)

Prognozē, kurš no braucējiem finišēs augstākā vietā.

Gadījumā, ja neviens no braucējiem nefinišē, augstākā vietā būs tas braucējs, kurš ir veicis vairāk posmus. Ja abi braucēji būs veikuši vienādu posmu skaitu, likmes tiks atceltas.

16.44. Airēšana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

Viens pret vienu likmju gadījumā sacensības jāuzsāk abiem dalībniekiem, citādi visas likmes tiks atceltas.

16.45. Regbija Savienība

Ja vien nav noteikts citādi, visu regbija likmju iznākums tiek noteikts balstoties uz 80 minūšu spēli, ieskaitot kompensācijas laiku.

Regbijam-7 likmes tiek aprēķinātas beidzoties spēles normālajam laikam.
Ja spēle netiek pabeigta, likmes tiks atceltas, ja vien tās jau nav aprēķinātas, vai arī attiecīgā institūcija nav izsludinājusi oficiālu rezultātu.

Ja sākotnēji noteiktā spēles norises vieta tiek nomainīta ar citu, visas likmes uz šo spēli tiek atceltas.

Gadījumā, ja ieplānotajā spēlē tiek nomainīts pretinieks, visas likmes uz šo spēli tiek atceltas.

Ja spēle tiek pārcelta, likmes būs spēkā 48 stundas no sākotnējā sākuma laika, ja vien spēle notiks sākotnēji noteiktajā norises vietā. Ja spēle šajā periodā netiek aizvadīta, likmes tiek atceltas.

Uzvarētājs.

Likmes uz uzvarētāju sacensībās attiecas arī uz izslēgšanas spēlēm, ja nav minēts citādāk. Spēlētāju likmēm, ja dalībnieks neuzsāk sacensības vai uzvarētājs nav ticis iekļauts sarakstā, nauda netiek atmaksāta.

Likmes uz spēles iznākumu

Spēles rezultāts (1X2)

Rezultāts pēc 80 minūtēm (iesk. kompensācijas laiku). Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Neizšķirts likme atcelta (12)

Ja spēle beidzas neizšķirti, likmes tiek atceltas. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Handikapa likmes (divvirzienu un trīsvirzienu)

Komanda, kas uzvarēs spēli pēc handikapa likmē norādīto punktu pieskaitīšanas/atņemšanas gala rezultātam. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Uzvaras starpība

Punktu pārsvars, ar kādu izvēlētā komanda uzvar. Likmju uz uzvaras pārsvaru iznākums tiek noteikts bez handikapu piemērošanas. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Kopējais punktu skaits (nepāra/pāra)


Papildlaiks netiek ņemts vērā. Nulle šajā gadījumā tiek skaitīta kā pāra skaitlis.

Puslaiks ar vairāk punktiem

Kurā puslaikā tiks gūti vairāk punkti.

Otrā puslaika gūto punktu skaitā klāt tiek pieskaitīts papildlaiks. Vienāda punktu skaita gadījumā likme tiek atcelta.

Pirmais/pēdējais piezemējuma autors

Spēlētājs, kas veiks pirmo/pēdējo piezemējumu spēlē.

Ja izvēlētais spēlētājs tiek iekļauts starp 15 sākumsastāva spēlētājiem, tad šī spēlētājā gadījumā visas likmes būs spēkā. Ja spēlētājs netiek iekļauts starp 15 sākumsastāva spēlētājiem, likmes tiks atceltas. Soda piezemējumi netiek ņemti vērā.

Jebkura laika piezemējuma autors

Spēlētājs, kurš spēlē veiks piezemējumu.

Ja izvēlētais spēlētājs tiek iekļauts starp 15 sākumsastāva spēlētājiem, tad šī spēlētājā gadījumā visas likmes būs spēkā. Ja spēlētājs netiek iekļauts starp 15 sākumsastāva spēlētājiem, likmes tiks atceltas.

Soda piezemējumi netiek ņemti vērā.

Kopējais punktu skaits

Kopējais punktu skaits spēlē virs vai zem norādītā punktu skaita.

Tikai 80 minūšu spēlei. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Kopējais piezemējumu skaits

Kopējais gūto piezemējumu skaits spēlē virs vai zem norādītā piezemējumu skaita.
Tikai 80 minūšu spēlei. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Vairāk piezemējumu


Kura komanda gūs vairāk piezemējumu spēles laikā, izņemot papildlaiku. Soda piezemējumi tiek skaitīti.

Komanda, kas gūs pirmo/nākamo piezemējumu


Kura komanda gūs pirmo/nākamo piezemējumu. Soda piezemējumi tiek skaitīti.

Pirmais/nākamais piezemējums tiks realizēts

Likme uz to, vai pirmais/nākamais piezemējums tiks vai netiks realizēts. Likmes tiks atceltas, ja nav gūts neviens piezemējums.

Puslaiks-Pilns laiks

Komanda, kas uzvarēs puslaiku, un komanda, kas uzvarēs spēli.
Papildlaiks netiek ņemts vērā kausa izcīņās.

Puslaika rezultāts

Rezultāts pēc puslaika. Puslaikam jābūt pabeigtam, lai likmes tiktu aprēķinātas.

1. puslaika handikaps
Komanda, kas uzvarēs 1. puslaiku pēc handikapa likmē norādīto punktu pieskaitīšanas/atņemšanas gala rezultātam. Puslaikam jābūt pabeigtam, lai likmes tiktu aprēķinātas.

1. puslaika kopējais punktu skaits


Likme uz to, vai 1. puslaika kopējais punktu skaits būs virs vai zem attiecīgās līnijas. Puslaikam jābūt pabeigtam, lai likmes tiktu aprēķinātas.

2. puslaika uzvarētājs

Likme uz komandu, kas uzvarēs 2. puslaiku. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Mājinieku komanda gūs piezemējumu

Likme uz to, vai mājinieku komanda gūs vai negūs piezemējumu. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Viesu komanda gūs piezemējumu

Likme uz to, vai viesu komanda gūs vai negūs piezemējumu. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Abas komandas gūs piezemējumu

Likme uz to, Vai abas komandas gūs vai negūs piezemējumu. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Mājinieku komanda gūs 2+ piezemējumus

Likme uz to, vai mājinieku komanda gūs vai negūs 2 vai vairāk piezemējumus. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Viesu komanda gūs 2+ piezemējumus

Likme uz to, vai viesu komanda gūs vai negūs 3 vai vairāk piezemējumus. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Mājinieku komanda gūs 3+ piezemējumus

Likme uz to, vai mājinieku komanda gūs vai negūs 3 vai vairāk piezemējumus. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Viesu komanda gūs 3+ piezemējumus

Likme uz to, vai viesu komanda gūs vai negūs 3 vai vairāk piezemējumus. Soda piezemējumi tiek skaitīti. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Pirmā rezultatīvā izspēle


Komanda, kas gūs pirmos punktus spēlē, un punktu gūšanas veids. Soda piezemējumi tiek skaitīti kā piezemējumi.

Pirmā komanda, kas gūs punktus

Komanda, kas gūs pirmos punktus spēlē.

Pēdējā komanda, kas gūs punktus

Komanda, kas gūs pēdējos punktus spēlē.

Sacīkste līdz 10 punktiem

Komanda, kas pirmā gūs 10 punktus.

Ja neviena komanda nesasniedz desmit punktus, likmes tiek atceltas.

Kopējais mājas komandas punktu skaits

Kopējais punktu skaits, ko mājas komanda gūst spēles gaitā.

Tikai 80 minūšu spēle. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Kopējais viesu komandas punktu skaits

Kopējais punktu skaits, ko viesu komanda gūst spēles gaitā.

Tikai 80 minūšu spēle. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

Komanda uzvarēs abos puslaikos

Abiem puslaikiem jābūt pabeigtiem, lai likmes tiktu aprēķinātas.

Vai būs sarkanā kartīte / dropgols (gūti vārti no spēles)?

Vērā tiek ņemts tikai pamatlaiks. Dropgolam jābūt realizētam.

Kvalificēsies

Par uzvarētāju tiks uzskatīta komanda, kas sasniegs turnīra nākošo kārtu pēc visu iespējamo spēles periodu pabeigšanas.

16.46. Regbija līga

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Likmju iznākumi ietver papildlaiku. Ja spēle pirms tās beigām tiek pārtraukta, visas likmes tiks atceltas.

16.47. Burāšana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Tiek piemērots neizšķirta noteikums (7. punkts).

Viens pret vienu likmju gadījumā abiem dalībniekiem jāuzsāk sacensības, citādi visas likmes tiks atceltas.

16.48. Šaušana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

Viens pret vienu likmju gadījumā sacensības jāuzsāk abiem dalībniekiem, citādi visas likmes tiks atceltas.

16.49. Lēkšana ar slēpēm

Uzvarētājs: Ja jebkādu iemeslu dēļ dalībnieks neuzsāk dalību sacensībās, likme ir zaudēta, pat ja sacensības notiek. Netiek veikta likmju atmaksa likmēm uz spēlētājiem, kuri nav sacensības sākuši.

Viens pret vienu: lai likmes būtu spēkā, sacensības jāuzsāk abiem dalībniekiem. Lēkšanā ar slēpēm abiem sportistiem ir jākvalificējas un jāuzsāk dalība sacensībās, lai likmes būtu spēkā. Ziemeļu divcīņā abiem dalībniekiem jāuzsāk dalība sacensību abos veidos un vismaz vienam no dalībniekiem jāpabeidz dalība tajos, lai likmes būtu spēkā.

Nepabeigto sacensību uzvarētājs: ja sacensības netiks pabeigtas, visas likmes tiks atceltas, ja vien oficiālā valdošā federācija (FIS, IBU vai jebkura cita oficiālā federācija) neapstiprina oficiālo rezultātu pirms sacensību pārtraukšanas un tās nākošo 12 stundu laikā neturpinās tajā pašā norises vietā.

Pārcelto sacensību uzvarētājs: ja sacensības nākošo divu kalendāro dienu laikā tiek pārceltas un noorganizētas tajā pašā norises vietā, visas likmes būs spēkā. Ja sacensības tiek pārceltas uz citu norises vietu, likmes tiks atceltas.

Komandu sacensības un stafetes: Ja liek likmes uz komandu sacensībām un stafetēm, likmju iznākuma noteikšanā vērā tiek ņemta tikai viena medaļa.

16.50. Snūkers

Uzvarētāja likmes

Ja dalībnieks neuzsāk sacensības vai uzvarētājs nav ticis iekļauts sarakstā, nauda netiek atmaksāta. Visas likmes ir spēkā, ja spēlētājs izstājās pirms turnīra vai turnīra laikā.

Spēles uzvarētājs

Ja spēle tiek uzsākta, bet kādu noteiktu iemeslu dēļ netiek pabeigta, tad spēlētājs, kurš tiek nākamajā kārtā, vai arī tam tiek piešķirta uzvara, tiek atzīts par uzvarētāju. Līgas ietvaros likmes uz spēles uzvarētāju, tiks izlemtas, balstoties uz oficiālajiem rezultātiem. Spēle tiek uzskatīta par uzsāktu tiklīdz kā.tiek uzsākts freima pirmais breiks.

Handikaps

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas handikapu likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Kopējais frames skaits virs/zem

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas virs/zem likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Precīzs rezultāts

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, likmes tiks atceltas.

Rezultāts pēc 4/8 freimiem (partijām)

Lai likmes būtu spēkā, 4/8 freimiem (partijām) jābūt pabeigtiem.

3/5/7/9 freimu sacīkste

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Ilgākā sērija (spēle)

Likmes tiks atceltas, ja rezultāts ir neizšķirts vai arī, ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta.

Ilgākā sērija (turnīrs)

Likmes tiks atceltas, ja rezultāts ir neizšķirts vai arī, ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta.

Izslēgšanas posms (turnīrs)

Lai likmes būtu spēkā, spēlētājam ir jāveic vismaz viens sitiens.

Freima (partijas) uzvarētājs

Lai likmes būtu spēkā, minētajām freimam ir jābūt pabeigtam.

Kopējais punktu skaits freimā, 50/100 sērija freimā, spēlētāja 50/100 sērija freimā

Ja noteiktais freims kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Kopējais century sēriju skaits / Kopējais spēlētāja century sēriju skaits

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

147 sērija

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Izsķirošais freims

Ja spēle kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigta, visas likmes tiks atceltas, ja vien to iznākums jau nebūs noteikts.

Iesista pirmā sarkanā/krāsainā bumba

Kļūdaini sitieni (fauli) un brīvās bumbas (free balls) netiek ieskaitītas.

Freima atsākšana no sākumpozīcijām (re-rack)


Gadījumā, ja freims tiek atsākts no sākumpozīcijām, tiek pielietoti sekojošie noteikumi:

Pabeigtās likmes: visas likmes, kas ir tikušas izlemtas pirms freima atsākšanās no sākumpozīcijām, paliek spēkā.

Nepabeigtās likmes: visas likmes, kas nav tikušas izlemtas līdz freima atsākšanās brīdim, tiks izlemtas, balstoties tikai uz darbībām, kas norisināsies pēc freima atsākšanās.

16.51. Snovbords

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS), Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU), Oficiālās Olimpiskās komitejas vai jebkuras citas oficiālas organizācijas, kurai ir attiecīgās pilnvaras, apkopotajiem rezultātiem.

Ja konkrēto sacensību noteikumi mainās pirms to sākuma, visas likmes tiks atceltas.

Ja konkrētās sacensības tiek atliktas uz vairāk kā 12 stundām, visas likmes tiks atceltas.

16.52. Ātrslidošana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS), Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU), Oficiālās Olimpiskās komitejas vai jebkuras citas oficiālas organizācijas, kurai ir attiecīgās pilnvaras, apkopotajiem rezultātiem.

Viens pret vienu likmju gadījumā sacensības jāuzsāk abiem dalībniekiem, citādi visas likmes tiks atceltas.

16.53. Spīdvejs

Nepabeigtu sacensību rezultāti tiks uzskatīti par spēkā esošiem (ieskaitot visas papildlikmes), ja organizatori akceptē pašreizējos rezultātus kā oficiālus. Nav svarīgi, cik daudz braucienu tika pabeigti sacensību pārtraukšanas brīdī – visu likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Ja atceltajām sacensībām tiek noteikts jauns datums, visas likmes tiks atceltas. Tas attiecas arī uz handikapa un virs/zem likmēm.

Viens pret vienu:

Lai likmes būtu spēkā, abiem braucējiem jāuzsāk vismaz trīs braucieni.

Brauciena uzvarētājs:


Individuālā brauciena uzvarētāja likmju gadījumā, kad tiek nosaukti braucēju vārdi, visiem nosauktajiem braucējiem ir jāpiedalās braucienā, lai likmes būtu spēkā.

Kopējie punkti (virs/zem):

Ja braucējs nepabeidz vismaz trīs braucienus, visas likmes tiks atceltas. Džokeri un bonusa punkti netiek ņemti vērā (tādējādi iegūtie punkti ir: trīs par uzvaru braucienā, divi par otro vietu un viens par trešo vietu).

Kopējie punkti (Grand Prix):

“Grand Prix” sacensību gadījumā likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar galvenajā kārtā (20 braucieni) sakrātajiem punktiem (izņemot pusfinālus un fināla braucienu).

“Live”:

Visu likmju iznākumi tiks noteikti saskaņā ar rezultātiem, kas ir paziņoti pēc pēdējā brauciena (līgas spēles), vai gala secības uz goda pjedestāla (individuālās sacensības un “Grand Prix” sacensības). Vēlākas diskvalifikācijas un punktu atņemšana netiek ņemta vērā.

Viens pret vienu (līgas):

Viens pret vienu likmju gadījumā uzvarētājs būs braucējs, kurš iegūs visvairāk punktus. Džokera un bonusa punkti netiek ņemti vērā. Tādējādi iegūtie punkti ir: trīs par uzvaru braucienā, divi par otro vietu un viens par trešo vietu. Viens pret vienu likmēs vienam braucējam ir jāsāk vismaz trīs braucieni, lai likmes būtu spēkā. Ja divi braucēji noslēdz sacensības ar vienādu punktu skaitu, notiek sekojošais: 1) augstāku vietu iegūs braucējs ar visvairāk 1. vietām; 2) ja rezultātu joprojām nevar noteikt (vienāds 1. vietu skaits), likmes tiks atceltas un summas atmaksātas.
Viens pret vienu (Grand Prix):
Par viens pret vienu uzvarētāju tiks uzskatīts braucējs, kurš ieņems augstāku vietu saskaņā ar oficiālajiem GP sacensību rezultātiem. Pēc definīcijas uzvarētājs ir braucējs ar augstāku vietu fināla braucienā. Ja braucēji līdz finālam netiek, uzvarētājs būs braucējs ar augstāku punktu skaitu sacensībās. Ja abi braucēji sakrāj vienādu punktu skaitu, notiek sekojošais: 1) augstāku vietu iegūs braucējs ar visvairāk 1. vietām; 2) ja rezultātu joprojām nevar noteikt (vienāds 1. vietu skaits), likmes tiks atceltas un summas atmaksātas.

16.54. Peldēšana

Visu likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem pēc sacensībām. Vēlākas diskvalifikācijas vai izmaiņas oficiālajos rezultātos neietekmēs likmju iznākumu. Jebkurš peldētājs, kurš tiks diskvalificēts pāragra starta dēļ, tiks uzskatīts par dalībnieku.

16.55. Teikvando

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes. Jebkura sekojoša diskvalifikācija neietekmēs likmju aprēķināšanu.

16.56. Galda teniss

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem.

Visas likmes tiek aprēķinātas ņemot vērā minētajam notikumam pieejamos oficiālos rezultātus. Ja notikums tiek pārtraukts vai pārcelts, likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja minētais notikums tiek izspēlēts tai pašā notikumā/vietā/pasākumā 12 stundu laikā.

Mača uzvarētājs, iekļaujot Live likmes

Jābūt nospēlētam vismaz vienam pilnam setam, lai likmes uzskatītu par derīgām. Ja tiek nospēlēts mazāk par vienu setu, visas likmes tiks atceltas.

Handikapu likmes, iekļaujot Live likmes

Ja kāds no spēlētājiem izstājas, visas handikapu likmes tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

Virs/Zem likmes: ja kāds no spēlētājiem izstājas, visas virs/zem likmes tiks atceltas, ja vien minētā līnija nebūs jau pārsniegta. Šajā gadījumā likmes tiks attiecīgi aprēķinātas.

16.57. Teniss

Ilgtermiņa likmes

Uz nestartējušiem spēlētājiem veiktās likmes netiek atgrieztas. Likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja spēlētājs atceļ savu dalību pirms turnīra sākuma, izstājas turnīra laikā, vai arī ja spēlētājs nekādā veidā nepiedalās turnīrā.

Norises vietas vai spēles seguma maiņa

Visas likmes ir spēkā, pat ja tiek mainīts spēles segums, vai arī tiek mainīta tā norises vieta - telpās vai ārā.

Notikumu pārcelšana vai pārtraukšana

Ja tenisa mačs tiek pabeigts, visas likmes tiek uzskatītas par derīgām. Gadījumos, kad tiek pārcelts mača sākuma laiks, vai ja mačs tiek pārtraukts, likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja tas tiek pabeigts vēlāk

Mača uzvarētājs, iekļaujot Live likmes

Jābūt nospēlētam vismaz vienam pilnam setam, lai likmes uzskatītu par derīgām. Ja tiek nospēlēts mazāk par vienu setu, visas likmes tiks atceltas.

Seta uzvarētājs, iekļaujot Live likmes

Ja apspriestais sets kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz konkrētā seta uzvarētāju, tiek atceltas.

Setu likmes, iekļaujot Live likmes

Ja jebkādu iemeslu dēļ tenisa mačs netiek izspēlēts, visas setu likmes (labākais no 3 vai 5 setiem) tiks atceltas.

Mača geimu likmes, iekļaujot Live likmes


Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz konkrētā mača geimiem, tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

Piemērs: kāds no spēlētājiem izstājas pie rezultāta 6-4; 3-3. Likmes, kas veiktas uz virs 18.5 geimiem mačā tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, kamēr visas likmes, kas veiktas uz zem 18.5 geimiem mačā tiks aprēķinātas, kā zaudētas, jo lai mačs nonāktu līdz tā dabiskajam iznākumam būtu jānospēlē vismaz 19 geimi.

Mača geimu handikapu likmes, iekļaujot Live likmes

Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz konkrētā mača handikapu, tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

Piemērs: kāds no spēlētājiem izstājas pie rezultāta 7-5, 5-7, 4-4. Likmes, kas veiktas uz geimu handikapiem +2.5 vai vairāk (+3.5, 4.5 utt.) tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, kamēr visas likmes, kas veiktas uz -2.5 geimu handikapiem vai mazāk (-3.5, -4.5 utt.), tiks aprēķinātas, kā zaudētas. Visas likmes uz 1.5 un 0.5 geimu handikapu līnijām tiks atceltas.

Setu geimu likmes, iekļaujot Live likmes

Ja sets kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas virs/zem likmes, kas attiecas uz konkrētā seta geimiem, tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu. Visas likmes, kas veiktas uz pabeigtu setu, tiks aprēķinātas atbilstoši rezultātam.

Piemērs: kāds no spēlētājiem izstājas pie rezultāta 4-4 pirmajā setā. Likmes, kas veiktas uz virs 9.5 geimiem setā tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, kamēr visas likmes, kas veiktas uz zem 9.5 geimiem tiks aprēķinātas, kā zaudētas. Visas likmes, kas veiktas uz virs/zem 10.5, 11.5 un 12.5 geimiem šajā setā tiks atceltas.

Setu geimu handikapa likmes, iekļaujot Live likmes

Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz konkrētā seta handikapu tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu. Visas likmes, kas veiktas uz pabeigtu setu, tiks aprēķinātas atbilstoši rezultātam.

Piemērs: kāds no spēlētājiem izstājas pie rezultāta 4-4 pirmajā setā. Likmes, kas veiktas uz konkrētā seta geimu handikapiem +2.5 vai vairāk (+3.5, 4.5 utt.) tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, kamēr visas likmes, kas veiktas uz -2.5 seta geimu handikapiem vai mazāk (-3.5, -4.5 utt.), tiks aprēķinātas, kā zaudētas.

Geima uzvarētājs, iekļaujot Live likmes

Ja konkrētais geims kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes un attiecīgo geimu tiks atceltas. Visas likmes, kas veiktas uz pabeigtiem geimiem, tiks aprēķinātas atbilstoši rezultātam.

Mača setu handikapa likmes, iekļaujot Live likmes

Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz konkrētā mača seta handikapu tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

Piemērs 1: ja spēlētājs A uzvar pirmo setu (maks. 3 setu mačs) un spēlētājs B izstājas otrajā setā, +1.5 setu handikaps spēlētājam A tiks aprēķināts, kā uzvarēts. Tikmēr -1.5 seta handikaps spēlētājam B tiks aprēķināts, kā zaudēts, jo dabiskā mača noslēgumā spēlētājs A būtu uzvarējis maču pa setiem 2-0 vai 2-1, vai zaudējis 1-2.

Piemērs 2: ja spēlētājs A uzvar pirmo un otro setu (maks. 5 setu mačs), +1.5 un +2.5 setu handikaps spēlētājam A tiks aprēķināts, kā uzvarēts. Tikmēr -1.5 un -2.5 seta handikaps spēlētājam B tiks aprēķināts, kā zaudēts, jo dabiskā mača noslēgumā spēlētājs A būtu uzvarējis maču pa setiem 3-0, 3-1, 3-2 vai zaudējis 2-3.

Setu skaita likmes, iekļaujot Live likmes

Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz setu skaitu tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

Piemērs 1: ja kāds no spēlētājiem izstājas mača 3. setā (maks. 3 setu mačs), likmes, kas attiecas uz virs 2.5 izspēlētiem setiem tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, savukārt, likmes, kas veiktas uz zem 2.5 izspēlētiem setiem, tiks aprēķinātas, kā zaudētas, jo mačs dabiski būtu noslēdzies 3 setos.

Piemērs 2: ja spēlētājs A un spēlētājs B (maks. 5 setu mačs) katrs ir uzvarējuši pa vienam setam (1-1), un kāds no spēlētājiem izstājas mača 3. setā, likmes, kas attiecas uz virs 3.5 izspēlētiem setiem tiks aprēķinātas, kā uzvarētas, savukārt, likmes, kas veiktas uz zem 3.5 izspēlētiem setiem, tiks aprēķinātas, kā zaudētas, jo mačs dabiski būtu noslēdzies vismaz 4 setos.

Seta precīzs rezultāts, iekļaujot Live likmes

Ja konkrētais sets kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz seta precīzu rezultātu, tiks atceltas.

Geima precīzs rezultāts, iekļaujot Live likmes

Ja konkrētais geims kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas likmes, kas attiecas uz geima precīzu rezultātu, tiks atceltas.

Mača taibreiks

Kad mača taibreiks tiek spēlēts pēdējā setā, lai noteiktu mača uzvarētāju, tas tiks skaitīts, kā 1 sets un kā 1 geims.

Papildlikmes

Ja mačs kaut kādu iemeslu dēļ netiek pabeigts, visas papildlikmes, kas nav minētas augstāk, tiks atceltas, ja vien nav kāds iespējams variants, kā maču novest līdz tā dabiskajam noslēgumam, ļaujot bez ierunām noskaidrot konkrētās likmes rezultātu.

16.58. Rikšošana

Uzvarētājs un top 3

Ja zirgs, kam ir paredzēts startēt sacīkstēs, nepiedalās, visas likmes uz šo zirgu tiks atceltas, izņemot ja ir noteikts citādāk likmju noteikumos.

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem. Tiek piemērots neizšķirta noteikums (7. punkts).

Rikšošanas viens pret vienu noteikumi:

Ja viens vai abi zirgi viens pret vienu likmju gadījumā nepiedalās, ja sacīkstes netiek pabeigtas vai ja abiem zirgiem neizdodas pabeigt trasi/sasniegt oficiālu rezultātu laika izteiksmē, likmes tiks atgrieztas.

Ja divi zirgi viens pret vienu likmes gadījumā nonāk līdz neizšķirta noteikumiem, tad likmes tiks atceltas un atgrieztas. Abi/visi zirgi ar identiskiem kopējiem laikiem netiek labāko trijniekā (tikai Norvēģijā).

Labākais rezultāts

Šīs likmes viens pret vienu duelis ietver divus zirgus no divām dažādām sacīkstēm. Duelī uzvar zirgs ar labāko izcīnīto vietu. Likmes tiks atgrieztas, ja vismaz viens no zirgiem pirms sacīkstēm izstājas un ja vienā vai abās sacīkstēs notiek izstāšanās saskaņā ar sekojošo:

Viens pret vienu pāris:

Divi dalībnieki tiek apvienoti “komandā”. Duelī uzvar “komanda” ar (viena dalībnieka) labāko (individuālo) gala rezultātu. Ja viens vai vairāki dalībnieki neuzsāk dalību sacīkstēs, likmes tiks atgrieztas.

Viens pret vienu laika handikaps:

Duelī uzvar zirgs, kurš finišē ar labāko laiku, ieskaitot laika handikapu.

Piemērs: Ja zirgs A sasniedz rezultātu 15 sekundes un handikaps ir 0,2 sekundes, tad kopējais laiks būs 15,2 sekundes. Ja zirgs B, kuram nav handikapa, sasniedz laiku 15,1 sekunde, tad viens pret vienu likmes gadījumā uzvar zirgs B. Ja zirgi finišēs ar vienādu laiku, tad pareizā būs neizšķirta alternatīva. Ja jebkāda iemesla dēļ zirgi nesasniegs oficiālus laikus, laika handikapam tiks ņemti vērā sekojoši noteikumi:

• Likmes tiks atceltas, ja zirgs ar handikapu apsteidz savu pretinieku rezultātu sarakstā un abi zirgi pabeidz sacīkstes;
• Ja zirgs ar handikapu (0,1 sekunde vai vairāk) rezultātu sarakstā ieņems vietu aiz konkurenta, dueļa uzvarētājs ir sāncensis. Konkurentam ir arī jāpabeidz sacīkstes;
• Ja kādam no zirgiem neizdodas pabeigt sacīkstes, par dueļa uzvarētāju tiek uzskatīts otrs zirgs. Ja neviens no zirgiem nepabeidz sacīkstes, likmes tiek atceltas.

Jātnieks ar visvairāk uzvarām
Prognozes uz to, kurš jātnieks gada laikā uzvarēs visvairāk (oficiālajās) sacīkstēs. Ja divi jātnieki ir izcīnījuši vienādu uzvaru skaitu, tad tiek ņemtas vērā otrās vietas un pēc tam trešās vietas. Pēc pieprasījuma citi jātnieki.

Visvairāk V75 uzvaras (Zviedrija)

Prognozes uz to, kurš jātnieks gada laikā uzvarēs visvairāk V-75 sacīkstēs, ieskaitot citas Rikstoto sacīkstes. Ja diviem jātniekiem ir vienāds uzvaru skaits, tad tiek ņemtas vērā otrās vietas un pēc tam trešās vietas. Pēc pieprasījuma citi jātnieki.

V75/V65/V5 – pāra vai nepāra virs/zem likmes

Prognozes uz to, vai V75 uzvarētāju pievienoto starta numuru skaits būs pāra vai nepāra cipars.

V75/V65/V5 – pāra vai nepāra visvairāk uzvarētāji
Prognozes uz to, vai starp V75 uzvarētājiem būs visvairāk pāra vai nepāra starta numuri.

Laimē naudu vai nē

Prognozē, vai uz Tevis izvēlēto zirgu tiks vai netiks uzlikta nauda, un saņem vinnestu naudu. Tiek ņemts vērā sacīkšu organizētāja oficiālais rezultātu saraksts.
Likmes tiek atgrieztas pie sekojošiem nosacījumiem:
- Ja vismaz divi zirgi izstājas no sacīkstēm, kurās dalību uzsāk 8-10 zirgi.
- Ja vismaz trīs zirgi izstājas no sacīkstēm, kurās dalību uzsāk 11-13 zirgi.
- Ja vismaz četri zirgi izstājas no sacīkstēm, kurās dalību uzsāk 14-15 zirgi.

16.59. Volejbols

Ja spēle tiek pārtraukta pirms pilna laika beigām, visas likmes tiks atceltas un tām tiks piemērots koeficients 1,00.
Sacensībās, kurās duelis sastāv no diviem mačiem, iznākumu nosaka “zelta sets”. Likmju iznākuma noteikšanas nolūkos zelta setam nav nozīmes. Izņemot tādas likmes kā: kura komanda kvalificēsies? Kura komanda tiks tālāk? Vai komandām būs jāaizvada zelta sets? Vai jebkuras citas likmes, kuru apraksts paredz zelta setu.

16.60. Ūdenspolo

Ja spēle tiek pārtraukta pirms pilna laika beigām, visas likmes tiks atceltas un tām tiks piemērots koeficients 1,00.

16.61. Jahtu burāšana

Uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai citas valdošās organizācijas apkopotajiem oficiālajiem rezultātiem medaļu pasniegšanas laikā. Jebkura sekojošā diskvalifikācija neietekmēs likmes.

16.62 Ekonomika un politika
Oficiālie vēlēšanu rezultāti tiks noapaļoti līdz vienai procenta desmitdaļai. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem līdz ar to ir vienāds rezultāts, tiek fiksēts neizšķirts, neatkarīgi no reālā balsu skaita.

16.63. Izklaide

Rezultāti balstās uz oficiālo organizatoru informāciju. Likmes uz notikumiem, kuros dalībnieks pats piedalās vai zina rezultātu, nav pieļaujamas.

16.64. Pokers

Uzvarētāju likmes var tikt piedāvātas uz visu dalībnieku sarakstu vai tā daļu, uz konkrētu uzvarētāju, vai spēlētāja nokļūšanu pie fināla galda. Pilnā turnīrā fināla galds ir noteikts kā 9 pēdējie spēlētāji turnīrā. Likmēm uz spēlētājiem, kuri turnīrā nepiedalās, tiek piemērots koeficients 1,00.
Viens pret vienu un grupu likmju gadījumā uzvarētājs ir spēlētājs, kurš turnīrā ir ilgāk no abiem spēlētājiem vai no grupas. Turnīros ar nodalītām dienām (piemēram, diena 1a, diena 1b) vismaz vienam no diviem spēlētājiem vai no grupas jākvalificējas dienai 2, lai likmes būtu spēkā. Ja neviens no spēlētājiem viens pret vienu likmē vai grupu likmē dienā 2 neiekļūst, likmēm piemēro koeficientu 1,00.

16.65. eSports

Neizšķirta gadījumā jebkura mača /kartes/ spēles divu iespēju līnijas tiks atceltas, ja vien netiek spēlēts pagarinājums.

Gadījumā, ja notikums sākas, bet netiek pabeigts, ar nenosakāmu rezultātu esošās likmes tiks atceltas.

Likmes uz atceltiem vai pārceltiem eSports notikumiem tiek atceltas, ja tie nav sākušies 24 stundu laikā pēc sākotnēji noteiktā sākuma laika.

Gadījumā, ja uzvara tiek izcīnīta spēles laikā pēc pretinieka diskvalifikācijas, spēles uzvarētāja likmju iznākums tiks noteikts saskaņā ar tajā brīdī esošo rezultātu. Lai aprēķinātu handikapa, virs/zem un visu citu likmju rezultātus, jābūt nospēlētai pilnai spēlei, ja vien šīs likmes nav aprēķinātas jau iepriekš.

Gadījumā, ja komanda / spēlētājs zaudē vai tiek diskvalificēts pirms spēles sākuma, visas likmes tiks atceltas.

Gadījumā, ja komanda uzsāk maču ar kartes priekšrocību, tad 1. izspēlētā karte tiek uzskatīta par karti 1.

Gadījumā, ja komanda maina savu spēlētāju sarakstu, bet spēlē ar vienu un to pašu komandas nosaukumu, likmes paliek spēkā.

Gadījumā, ja komanda maina komandas nosaukumu, taču paliek pie viena un tā paša saraksta (spēlētāji / treneris), likmes paliek spēkā.

Jebkuras ne “Live” likmes, kas tiek veiktas pēc notikuma oficiālā sākuma laika, tiks atceltas.

Likmju iznākumu noteikšanas nolūkos tiek izmantoti oficiālie rezultāti un statistika. Gadījumā, ja nav pieejami oficiāli rezultāti un/vai statistika, likmju iznākumu noteikšanas nolūkos tiks izmantotas neatkarīgās institūcijas.

Visas turnīru/ilgtermiņa likmes tiek atceltas, ja konkrētā komanda (vai spēlētājs, ja tā ir viena spēlētāja spēle) nepiedalās nevienā turnīra spēlē.

League of Legends - Iznīcināto Inhibitoru skaits: Inhibitori tiek skaitīti vienreiz katrā līnijā, arī ja tie tiek iznīcināti vairākas reizes pēc to atjaunošanās.

eBasketbols - Visos eBasketbola notikumos likmju rezultāti tiks noteikti balstoties uz spēles gala rezultātu, ieskaitot papildlaiku, ja tas tiek spēlēts.

16.66. Padel teniss

Ilgtermiņa likmes
Uz nestartējušiem spēlētājiem veiktās likmes netiek atgrieztas. Likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja spēlētājs atceļ savu dalību pirms turnīra sākuma, izstājas turnīra laikā, vai arī ja spēlētājs nekādā veidā nepiedalās turnīrā.

Mača uzvarētājs
Jābūt nospēlētam vismaz vienam pilnam setam, lai likmes uzskatītu par derīgām. Ja tiek nospēlēts mazāk par vienu setu, visas likmes tiks atceltas.

Notikumu pārcelšana vai pārtraukšana
Ja Padel tenisa mačs tiek pabeigts, visas likmes tiek uzskatītas par derīgām. Gadījumos, kad tiek pārcelts mača sākuma laiks, vai ja mačs tiek pārtraukts, likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja mačs tiek pabeigts vēlāk.